Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Inspectiecampagne opper­vlaktebe­handeling metalen

Dit najaar plant de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een nationale inspectiecampagne bij een honderdtal bedrijven uit de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen uitvoeren. De meeste van deze ondernemingen vallen onder de NACE-code 25610. Ook bedrijven die een deel van hun productie richten op oppervlaktebehandeling zullen bezocht worden.

Bij de oppervlaktebehandeling van metalen wordt veel gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen en mengsels die aanleiding kunnen geven tot arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zo zijn beitsvloeistoffen vaak sterke zuren zoals zwavel- of salpeterzuur, of basische oplossingen zoals natronloog. Ook worden in de galvanische industrie toxische en kankerverwekkende producten (zoals hexavalente chroomverbindingen) gebruikt. Bij het reinigen en verfspuiten van metaaloppervlakken kunnen producten met vluchtige organische solventen (zoals tolueen en xyleen) gebruikt worden. Metaalstof en poedercoatings moeten in bepaalde omstandigheden ook worden gezien als gevaarlijke chemische agentia.

De inspectie wil dat ondernemingen op een gezonde en veilige manier en conform de regelgeving werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. De REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische Stoffen) verplicht ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren en gebruiken tot het verzamelen van informatie over de eigenschappen van een stof. Ook moeten de aan het gebruik verbonden risico's worden beoordeeld. De inspectie wil onderzoeken in hoeverre ondernemingen die gebruik maken van deze stoffen op de hoogte zijn van de Europese verplichtingen en reeds maatregelen hebben getroffen, zoals het overschakelen op minder gevaarlijke methodes of producten.

Tijdens een inspectie zal de inspecteur via een vooraf opgestelde controlelijst een aantal zaken verifiëren binnen de onderneming, waaronder de aanwezigheid risicobeoordeling voor het gebruik van gevaarlijke stoffen en mengsels op de werkvloer; de aanwezigheid en het gebruik van (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen; de genomen collectieve en individuele beschermingsmaatregelen en het gezondheidstoezicht. Indien tekortkomingen worden vastgesteld, zullen de inspecteurs actie ondernemen. Dit kan variëren van een mondeling of schriftelijk advies, een waarschuwing of het stopzetten van de activiteit bijj ernstige tekortkomingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap