Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Innovatie in de bouw: het is nu tijd, en we mogen best ambitieus zijn

Innovatie in de bouw: het is nu tijd, en we mogen best ambitieus zijn

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door technologische vernieuwing en een verregaande digitalisering. De snelle evolutie in de technieken, de internationale concurrentie en de veranderende woonnoden vergen een innovatieve transformatie van bouwbedrijven. Dit heeft een grote impact op bestaande structuren en businessmodellen. Die toenemende concurrentie en kritischer wordende consumenten dwingen organisaties om sneller in te spelen op nieuwe trends, marktontwikkelingen en veranderende wensen, behoeften en financiële mogelijkheden van klanten en consumenten.

Innovatie en transformatie omzetten in de praktijk lijkt gemakkelijker dan het is. Het is niet evident om vernieuwend uit de hoek te komen. Waarom niet' Is de traditionele bouwcultuur net de oorzaak voor de lage innovatiegraad in de bouw' De structuur van de bouw heeft lang gezorgd voor weinig innovatie, standaardisatie was lang geen optie.

Bouwen vereist een zeer hoge mate van flexibiliteit. We bouwen iedere keer op een andere locatie, en dit telkens in (ver)andere(nde) omstandigheden. Maar er zijn bepaalde trends (zoals de individualisering, de vergrijzing, ') die de samenstelling van de huishoudens, onze leefpatronen, het ruimtegebruik en onze woningbehoefte de afgelopen decennia ingrijpend veranderd hebben en wellicht zullen ze nog meer veranderen. Meer nog, er zijn heel wat technologische (r)evoluties zoals BIM, drones of 3D-printing die standaardisatie mogelijk maken zonder ten koste te gaan van de flexibiliteit. De opkomst van de drone biedt enorme mogelijkheden voor de bouw, de flexibiliteit van drones sluit goed aan bij de steeds weer andere omstandigheden van het bouwproces. De inspiratiesessie 'Drones in de bouw' die de Confederatie Bouw Limburg in november vorig jaar organiseerde, kon dan ook op heel veel bijval rekenen. Bouwbedrijven moeten concreet aan de slag met deze uitdagingen, flexibiliteit is hierin onmisbaar. Over een paar jaar gaan we uit van 'alles is mogelijk' (tenzij het echt onmogelijk is).

Wat is BIM eigenlijk'

BIM is de afkorting voor Building Information Modeling of BouwwerkInformatieModel. Het is een methode om met behulp van software het proces van plannen, uitvoeren en beheren te optimaliseren. Daarbij wordt een bouwwerk als 3D-model opgebouwd. Alle relevante informatie (isolatiewaarde, ventilatiepeil, enzovoort) wordt aan het 3D-model gekoppeld. Van dit 3D-gebouwmodel worden alle plannen, aanzichten, perspectieven, doorsneden en maatplannen afgeleid. Als het 3D-model wordt aangepast, dan volgen alle tekeningen en de eraan gekoppelde gegevens automatisch. BIM wordt dus - afhankelijk van de context - geïnterpreteerd als een technologie, een communicatiemiddel of een werkmethode.

De afdelingen binnen ingenieursbureaus die gespecialiseerd waren in het bouwen van schaalmodellen zijn in de loop der tijd verdwenen. De behoefte om het signaleren van fouten en het nemen van cruciale beslissingen zoveel mogelijk naar de eerste fasen van een project te halen blijft bestaan.

Faalkosten - kosten door verkeerde beslissingen of bouwfouten - maken 5 tot 13% uit van de omzet van de bouwsector. Om dit te reduceren is een zo compleet mogelijk in- en overzicht van de te bouwen constructie nodig. Een bouwwerkinformatiemodel kan hierbij behulpzaam zijn. Fouten in het ontwerp, de constructie, de bouwlogistiek, de afwerking, de planning en de werkvolgorde zijn snel op te sporen en de wijzigingen zijn direct duidelijk voor alle partijen. In het 3D-beeld kan namelijk digitaal in een driedimensionaal BouwInformatieModel worden samengewerkt met alle disciplines in het bouwproces (architect, (onder)aannemers, installateurs, enz.). De verwachting is dat richting 2025 gebouwen en installaties zich door het Internet of Things (IoT) op grote schaal met elkaar verbinden, wat resulteert in installaties in gebouwen die gigantische hoeveelheden data genereren. Dit levert een schat aan informatie op en draagt bij tot de efficiëntie.

Koplopers in de bouw hebben een concurrentievoordeel en kunnen hierdoor ook een hoger rendement berekenen.

Transformatie Bouw

We kunnen veel efficiënter bouwen met behoud van de nodige flexibiliteit. Meer nog, we kunnen bewijzen dat de bouwsector wél innovatief is. In Limburg heeft Transformatie Bouw al heel wat innovatieve wind doen waaien. Heel wat Limburgse bouwbedrijven zijn mee opgestapt op deze innovatietrein. De Confederatie Bouw Limburg tilt, in nauwe samenwerking met het Innovatiecentrum Limburg, de innovatie in de bouwsector op een hoger niveau en creëert impulsen voor de Limburgse bouwbedrijven. Transformatie Bouw Limburg legt de focus op cruciale hefbomen voor de toekomstige ontwikkeling van de bouw: ketensamenwerking, Life Cycle Cost, Sociaal innoveren, Universal Design, HVAC 2020, Werf van de Toekomst, BIM, LeaRn management, ' Rond al deze thema's zijn werkgroepen samengesteld die de thema's voort uitwerken. Deze voorlopers trekken andere bedrijven mee, met de bedoeling dat nieuwkomers believers en uiteindelijk vernieuwers worden.

Koplopers in de bouw hebben een concurrentievoordeel en kunnen hierdoor ook een hoger rendement berekenen. Efficiënter bouwen levert ook een (prijs)voordeel op voor de consument. Doel is om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de klant, en zo min mogelijk te verspillen. Wanneer een bouwbedrijf de stap zet naar een lerende organisatie (een Lea(r)n-organisatie) leidt dit tot actievere jobs van de medewerkers waarbij de jobdemand en het regelvermogen worden verhoogd. Op die manier kunnen de bedrijven flexibel inspelen op een steeds veranderende markt, met andere woorden hun slagkracht wordt groter. Niet onbelangrijk: het leidt ook tot zoveel mogelijk toegevoegde klantwaarde, een verkorte doorlooptijd en minder faalkosten.

Pilootproject

Begin oktober 2015 startte een uniek pilootproject, uniek in de Limburgse bouwsector maar ook in Vlaanderen! Acht toonaangevende Limburgse bouwbedrijven (Democo, Dethier, Haex, Houben, Kumpen, Mathieu Gijbels met de Construction Academy, Van de Kreeke en Vanderstraeten) passen ieder in een concreet bouwproject de principes van leaRn toe. Het opzet van dit project' De acht pilootprojecten begeleiden en intensief coachen volgens LeaRn-principes, het verhogen van LeaRn-vermogen, ervaringen delen met de rest van de sector en anderen vervolgens inspireren om LeaRn ook toe te passen. In november 2015 werd het hele management van de acht bouwbedrijven en de werfleiding tijdens een vierdaagse intensief getraind. De eerste stap naar het continu bouwen aan een lerende organisatie, ofwel LeaRn-organisatie, werd hierbij gelegd. Elk bedrijf doorloopt een volledig coachingtraject. In de loop van 2016 zullen de Confederatie Bouw Limburg, Cevora en de pilootpartners de ervaringen, struikelblokken en opportuniteiten delen met de rest van de sector. Er volgen nieuwe inspiratiesessies, managementtrainingen en opleidingen. Daarnaast zullen synergieën en samenwerkingen gezocht worden met andere LeaRn-projecten. Met dit unieke traject zal men de Limburgse en de Vlaamse bouwsector met concrete voorbeelden kunnen inspireren en overtuigen van het voordeel van een lerend bouwbedrijf oftewel een LeaRn-bouwbedrijf.

Nieuwe technologieën gaan zeker niet ten koste van de benodigde flexibiliteit, integendeel. Innoveren betekent dat er veel efficiënter kan worden gebouwd, mét behoud van de nodige flexibiliteit. De bouwsector moet zich voorbereiden op de verdere digitalisering van informatie. We moeten niet enkel informatie gebruiken, maar ook genereren. Dat kan met BIM, het bouwwerkinformatiemodel, dat alle partijen die betrokken zijn in de bouwketen helpt dezelfde taal te spreken. In een BIM-proces werken de verschillende partners, van ontwerp tot ingebruikname, samen en delen ze digitaal informatie uit. De focus ligt dus meer op het proces dan op het 3D-model an sich.

We kunnen enkel transformeren door te innoveren.

Transformatie Bouw Limburg zet concrete stappen richting kennisdeling naar alle bouwactoren en geeft de nodige impulsen om concreet aan de slag te gaan met deze uitdagingen. We kunnen namelijk enkel transformeren door te innoveren, innoveren is een must. Hierbij is niet enkel sprake van innovatie op het vlak van nieuwe technieken, maar ook op het vlak van managementprocessen. Een businessmodel beschrijft hoe je uiteindelijk waarde capteert met je innovatie. En het zijn net nieuwe businessmodellen, vaak meer dan nieuwe technologie, die in veel sectoren zorgen voor sterke groei. Het gaat over aangepast zijn. In tijden waarin het tempo van verandering ongezien hoog ligt, moeten bedrijven mee kunnen. Bedrijven, niet individuen. Enkel wanneer de hele leiding van het bedrijf, met de ceo op kop, begrijpt dat het status quo geen optie is, is er 'innovatiemanagement'. Het wordt deel van de cultuur, de verandering is voelbaar in de job van elke medewerker. Bij transformatie gaat het om de verandering, waarbij de focus ligt op verbeteren. Dit wil zeggen geleidelijke aanpassingen binnen het bestaande. Wanneer je transformeert, kost het ook minder energie; mensen gaan in kleine stapjes sneller mee. De focus moet liggen op het proces, het transformeren gebeurt op een lerende wijze.

Expertise- en opleidingscentrum

Omdat opleiding en kennisoverdracht een cruciale rol spelen bij het introduceren van innovatie plant de Confederatie Bouw Limburg op het Wetenschapspark van Diepenbeek een expertise- en opleidingscentrum voor de Limburgse bouwsector. De uiteindelijke doelstelling van de nieuwe infrastructuur is de Limburgse bouwondernemingen innovatiever en competitiever te maken. De voorbije twee jaar is een intensief programma voor de Limburgse bouwbedrijven uitgerold. Kennis inzake diverse thema's zoals passief bouwen, innovatieve renovatietechnieken, BIM, lean management, universal design, ' is aan de sector ter beschikking gesteld.

Vanaf 2017 kunnen de Limburgse bouwprofessionals in dit nieuwe centrum terecht voor alle info inzake energie-efficiënt bouwen, innovatieve en energetische renovatietechnieken, duurzaam bouwen, universal design, ' Het 1.500 m² grote gebouw zal zelf ook een duurzame landmark worden waarin de nieuwste, beproefde innovaties in de bouwsector tastbaar worden. De Confederatie Bouw Limburg heeft de opdracht voor de bouw van de nieuwe Bouwcampus toegewezen aan het consortium Mathieu Gijbels/Helsen Van Com architecten en de partners Vandekreeke, Geert De Bruyn en AEW. Hun voorstel beantwoordde het best aan de vooropgestelde eisen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen