Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Illegale recyclage bouw- en slooppuin neemt toe

Illegale recyclage bouw- en slooppuin neemt toe

De vzw Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) stelt vast dat de economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen op investeringen, vooral in de wegenbouw, voor sommige producenten van gerecycleerde granulaten aanleiding zijn om bouw- en milieutechnische controles aan de kant te schuiven. Het gevolg hiervan is dat zij niet-gecertificeerde granulaten op de markt brengen die schadelijk kunnen zijn voor zowel de technische kwaliteiten van infrastructuurprojecten als voor de volksgezondheid.

Sedert 1990 is de sector van de recyclage van bouw- en sloopafval in Vlaanderen professioneel georganiseerd. Vandaag zijn hierin zowat driehonderd bedrijven actief, goed voor een tewerkstelling van ongeveer 2.000 arbeiders en een omzet van 300 miljoen '. Het totale volume gerecycleerde granulaten bedraagt ongeveer 15 miljoen ton per jaar. Dit komt overeen met jaarlijks 1.500 voetbalvelden waarop 10 m puin wordt gestort.

In Vlaanderen wordt 98% van de steenachtige fractie gerecycleerd, wat een notering in de absolute wereldtop oplevert. Kwaliteit staat voorop, wat betekent dat de productie van granulaten verplicht onderworpen is aan een certificatiesysteem. Op regelmatige basis worden controles uitgevoerd door een onpartijdige instelling. In Vlaanderen zijn dat Copro en Certipro.

Crisis

Meer dan 90% van de gerecycleerde granulaten wordt gebruikt als fundering in de wegenbouw, die niet alleen de grootste afnemer is, maar ook de grootste leverancier van het basismateriaal. Wat wegenbouw betreft, zal het budget van het Vlaamse Gewest dit jaar ongeveer 10% lager liggen dan in 2014.

De grootste terugval inzake investeringen (tot 40%) valt echter te noteren bij de gemeenten. Het gevolg hiervan is dat in de periode 2015-2016 een daling van de tewerkstelling met 20% wordt voorzien, zijnde 400 arbeidsplaatsen.

Risico’s

De risico's die voortvloeien uit deze crisissituatie zijn niet min. De kosten voor certificering kunnen oplopen tot 5 tot 10% van de verkoopprijs van gerecycleerde granulaten. De FPRG stelt vast dat sommige producenten geneigd zijn bepaalde kwaliteitscontroles te verminderen, louter om hun bedrijf rendabel te houden. Erger nog, het gebeurt zelfs dat men in de illegaliteit treedt door zonder certificatie en dus zonder kwaliteitsgarantie te werken. Het grote aantal milieudelicten in het jongste decennium brengt deze schrijnende toestanden aan de oppervlakte. Volgens de FPRG worden deze illegale praktijken in de hand gewerkt door een gebrekkige handhaving van de wetgeving terzake.

Gevolgen

Voor het gewest en de gemeenten kan dit leiden tot de aanleg van minderwaardige funderingen in de wegenbouw. Het gevolg is dat deze op korte termijn en met meerkosten hersteld moeten worden. Milieuhygiënisch kunnen de gevolgen bijzonder ernstig zijn omwille van de mogelijke concentratie gevaarlijke chemische stoffen in de granulaten, zoals teer, pcb's (dioxines) en zware metalen. Op termijn kunnen deze in het grondwater terechtkomen en de kwaliteit van het drinkwater bedreigen.

Nog belangrijker is de mogelijke aanwezigheid van asbest, dat vanaf een zekere concentratie aanzienlijke schade kan toebrengen aan de gezondheid. Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) zit bijna de helft van het asbest in particuliere woningen. Selectieve sloop van deze woningen is echter nog geen verplichting en dus is het risico op de aanwezigheid van asbest in slooppuin bijzonder groot. Asbestcontrole is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsborging van gecertificeerde recyclagebedrijven. Illegale producenten kunnen deze garantie niet geven en riskeren bovendien een fikse boete.

Boete

Naast de milieurisico's loopt de gebruiker van niet-gecertificeerde granulaten nog het mogelijke risico beboet te worden met een taks van 170 ' per ton verhoogd met 100% (170 ') boete wegens het achterlaten van afval, tenzij hij zelf de granulaten afgraaft en legaal laat verwerken. Niet-gecertificeerde granulaten zijn immers nog steeds afval en de gebruiker heeft er dus alle belang bij gecertificeerde granulaten aan te wenden.

Van de ongeveer 15 miljoen ton puin dat jaarlijks wordt geproduceerd is 12.914.599 ton gekeurd door Copro en Certipro. Dit betekent dat er nog steeds zo'n 2 miljoen ton illegaal gebroken wordt. Daarom dringt de FPRG aan op een doortastende handhaving van de bouwtechnische en milieuhygiënische regelgeving door de gewestelijke en gemeentelijke instanties, in functie van het behoud van de vereiste kwaliteit van granulaten en de inherente bescherming van mens en milieu.

De federatie vraagt tevens een consequente opvolging door snelle en adequate gerechtelijke procedures met gepaste strafuitvoering. De FPRG dringt ook aan op de bewaking en bewaring van de tewerkstelling in de sector door een kordate aanpak van illegale praktijken, evenals door de investering in een duurzaam onderhoud van ons wegennet. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af