Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoger voorschot op uw groepsverzekering

Gerelateerde onderwerpen :

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels inzake extralegale pensioenen enigszins gewijzigd. Welke invloed heeft dat op het voorschot dat u kunt opnemen op uw pensioenkapitaal voor de aankoop of (ver)bouw(ing) van een onroerend goed'

Zoals u wellicht weet, kunt u een voorschot opnemen op het extralegaal pensioenkapitaal dat u reeds opgebouwd heeft via uw groepsverzekering. Dat voorschot moet u dan wel aanwenden om een onroerend goed (gelegen in de EER) aan te kopen of te (ver)bouwen.

Dat hoeft niet uw (eerste) woning te zijn, ook bv. een tweede woning, garagebox, bouwgrond, winkelpand, enz. komen in aanmerking. Ook een nieuw terras, de aanleg van een tuin of zwembad, schilderwerken, enz. komen in aanmerking.

U kunt zelfs een voorschot op uw groepsverzekering opnemen om een hypothecaire lening vervroegd terug te betalen, wat soms voordeliger kan zijn dan die lening voort af te betalen.

Het moet wel gaan om onroerende goederen die voor u belastbare inkomsten opbrengen. U moet er m.a.w. eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder van zijn. Indien u enkel de blote eigenaar bent, komt u niet in aanmerking.

Tot voor kort kon u ervan uitgaan dat u zo'n 60% van uw reserve als voorschot kon opnemen. Uw verzekeraar houdt bij de berekening van het voorschot nl. rekening met de verschuldigde afkoopkosten (die ongeveer 5% kunnen bedragen), de sociale bijdragen (3,55% Riziv-bijdrage en 2% solidariteitsbijdrage) en belastingen (maximaal 33,31% incl. gemeentebelasting).

We illustreren dit met een voorbeeld. U heeft reeds een reserve opgebouwd van 150.000 ' en u wilt een maximaal voorschot opnemen, dat als volgt berekend wordt: 150.000 ' - 5% - 5,55% - 33,31% = 89.759 '. Kortom, van uw reserve van 150.000 ' kunt u een voorschot opnemen van 89.759 ' of zo'n 60%.

Door gewijzigde pensioenwetgeving kunt u sinds 1 januari 2015 uw pensioenkapitaal niet meer opnemen vóór uw 60ste verjaardag. Zelfs indien u uw mandaat als zaakvoerder of bestuurder van uw vennootschap neerlegt vóór uw 60ste verjaardag kunt u uw groepsverzekering niet meer vervroegd laten uitkeren (zgn. afkopen).

Dit houdt ook in dat u maximaal 20% belastingen betaalt op uw pensioenkapitaal. Dat is nl. het tarief dat van toepassing is bij een uitkering van uw groepsverzekering op 60 jaar.

Door deze gewijzigde regels kunt u ook een hoger voorschot op uw groepsverzekering opnemen. Doordat u uw pen­sioenkapitaal niet meer vóór uw 60ste verjaardag kunt opnemen, zal u hoogstens tegen 20% belast worden op uw pensioenkapitaal. Uw verzekeraar zal voor de berekening van het maximale voorschot dan ook met een lagere belasting rekening kunnen houden, nl. 20,19% in plaats van 33,31% (incl. gemeentebelasting).

We keren terug naar ons voorbeeld. We gaan nog steeds uit van een reeds opgebouwde reserve van 150.000 '. U wilt een maximaal voorschot opnemen. Rekening houdend met een afkoopkost van 5%, sociale bijdragen van 5,55% (nl. 3,55% + 2%) en een bedrijfsvoorheffing van 20,19%, wordt uw maximaal voorschot als volgt berekend: 150.000 ' - 5% - 5,55% - 20,19% = 107.417 '. Van uw reserve van 150.000 ' kunt u dus voortaan een voorschot opnemen van 107.417 ' of zo'n 71%. Dat betekent m.a.w. dat u nu 17.658 ' meer voorschot kunt opnemen.

Intern pensioen: registreren of externaliseren'

Uw vennootschap heeft op haar balans nog steeds een zgn. pensioenvoorziening staan. U moet die pensioenbelofte dan registreren, tenzij u ervoor kiest om die tegen dan te externaliseren. Wat zijn de voordelen daarvan'

Als u kiest voor de optie 'externaliseren', dan zet u uw interne pensioenbelofte om in een pensioenverzekering, d.w.z. een groepsverzekering of een individuele verzekering (IPT). Uw vennootschap sluit daarvoor een verzekeringscontract en betaalt een premie die overeenkomt met het om te zetten bedrag.

De omzettingspremie is vrijgesteld van de premietaks van 4,4% die normaal verschuldigd is op levensverzekeringspremies en van de zgn. Wyninckx-bijdrage (1,5%) op premies voor extralegale pensioenen boven 31.212 ' (voor 2014).

Externaliseert u die interne pensioenbelofte niet, dan was eerst gesteld dat ze uiterlijk op 31.12.2014 geregistreerd moest zijn bij de pensioendatabank ('DB2P'). Die datum werd in extremis verschoven naar 30.06.2015.

Doet u dit niet, dan is het intern pen­sioen bij uitkering niet aftrekbaar voor uw vennootschap (art. 60, 3° WIB 92) .

Check of u de overeenkomst eventueel nog moet aanpassen, bv. het kapitaal verminderen naar de waarde van de pensioenvoorziening op 31.12.2011 of de overeengekomen eindleeftijd verhogen naar minstens 62 jaar om bij uitkering een hogere belasting dan 16,5% te vermijden.

Voor die registratie moet u op de portaalsite van de sociale zekerheid zijn: http://www.socialsecurity.be. Klik op de knop 'Onderneming' en daarna op de knop tab 'DB2P voor werkgevers en vennootschappen'. Meer uitleg vindt u op de website van de DB2P (www.db2p.be). U kunt ook een volmacht geven aan uw boekhouder of sociaal secretariaat om de registratie in uw plaats te doen.

Wat is echter het beste' Een korte afweging van voor- en nadelen:

Het geëxternaliseerde kapitaal is veilig als uw vennootschap financieel in de problemen zou komen en brengt een gewaarborgd rendement op. Bij uitkering wordt een intern pensioenkapitaal steeds tegen minstens 16,5% belast, terwijl het kapitaal van een groepsverzekering tegen 10% belast wordt bij uitkering vanaf uw 65ste en op voorwaarde dat u ook tot dan actief blijft. Indien contractueel voorzien, kunt u op uw groepsverzekeringskapitaal een voorschot opnemen om een onroerend goed te kopen of te (ver)bouwen. Tot slot hoeft u zich bij een volledige externalisering vóór 30.06.2015 niet te bekommeren om de registratie bij de DB2P.

Waarom zou u dan eigenlijk niet externaliseren' Eigenlijk is de enige goede reden daarvoor nog dat uw vennootschap onvoldoende cash heeft om de omzettingspremie te betalen.

U bent echter niet verplicht om de volledige voorziening te externaliseren of om in één keer te externaliseren. U kunt eventueel ook de voorziening laten staan en enkel voor de toekomst een verzekering afsluiten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels