Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe een inkom toegankelijk en toch water- en luchtdicht maken'

Hoe een inkom toegankelijk en toch water- en luchtdicht maken'

Een van de kwaliteiten die men van een hedendaags gebouw mag verwachten, is dat het integraal toegankelijk is voor een brede groep van gebruikers. Deze vereiste is echter niet gemakkelijk te verzoenen met een aantal andere eisen, in het bijzonder aan de dorpel die deel uitmaakt van de ingang tot het gebouw. Zonder bijkomende aanpassingen kan een 'toegankelijke inkom' immers aanleiding geven tot een verminderde luchtdichtheid, het ontstaan van koudebruggen en een niet-regendichte aansluiting. Dit artikel legt uit hoe men een aanvaardbaar niveau kan bereiken voor ieder van deze eisen.

Vaak is de dorpel of het niveauverschil aan de toegangsdeur de zwakste schakel in de volledige 'toegankelijkheidsketen'. Het maximale niveauverschil van 20 mm vinden we ook terug in de ons omringende landen en blijkt dus een goed uitgangspunt te zijn voor de verdere uitwerking van dit bouwdetail. In dit artikel wordt de individuele detaillering aan een toegangsdeur op het gelijkvloers, een deur naar een dakterras en een deur naar een balkon uiteengezet.

Toegangsdeur op gelijkvloers

Als er geen verhoogde dorpel is aan een toegangsdeur op het gelijkvloers kan dat leiden tot waterinfiltraties, niet alleen via het schrijnwerk, maar ook via de muurvoet. Bovendien kan het de thermische prestaties en de luchtdichtheid van dit bouwdetail beïnvloeden.

De spouwdrainering moet zich altijd boven het niveau van de buitenverharding bevinden. Aan een toegankelijke inkomdeur moet men de spouwdrainering dus plaatselijk onderbreken en omplooien aan de randen. Bovendien moet men een afdichting voorzien onder de dorpel om het resterende spouwwater af te voeren en het zijdelings infiltrerende water tegen te houden. Deze onderste afdichting moet dus bestaan uit waterdichte membranen met gelaste of gelijmde naden.

Omdat de goede hechting tussen deze membranen en de ondergrond niet gegarandeerd kan worden, voorziet men meestal een bijkomende drainering aan de muurvoet. Wegens de geringe permeabiliteit van bijvoorbeeld kleien leemgronden zou er anders bij regen aan de muurvoet een tijdelijke waterdruk kunnen ontstaan, waardoor de afdichting omzeild kan worden.

Daarnaast zorgt de drainering voor de afvoer van het spouwwater van het geveldeel onder de spouwdrainering. Als de buitenverharding niet alleen aan de inkomdeur verhoogd wordt, moet men deze detaillering rondom het volledige gebouw toepassen. De opstand van de onderste afdichting moet zich hierbij steeds boven het niveau van de verharding of aanaarding bevinden.

De afwezigheid van een vast onderprofiel bij een traditionele deur heeft een negatieve invloed op de lucht- en de waterdichtheid ervan. Op deze plaats ontstaat bovendien vaak een koudebrug. Infiltraties van regenwater via de onderzijde van de deur zijn bij een dergelijke uitvoering evenmin te vermijden, maar kunnen wel beperkt worden door een afvoerrooster te plaatsen vlak voor de deur, de verharding in helling (2%) te plaatsen weg van de deur, en/of een druiplijst op de deur aan te brengen.

Zelfs indien men al deze aanbevelingen tot op de letter volgt, kan men nooit volledig uitsluiten dat er soms toch smeltende sneeuw of aangeblazen regenwater via de onderzijde van de deur binnendringt. Dat kan in zekere mate verholpen worden door een vast onderprofiel aan te brengen. Voor een goede toegankelijkheid moet het onderprofiel ingebouwd wordt in de dorpel of een beperkte hoogte hebben. De aanwezigheid van een onderprofiel verbetert bovendien de luchtdichtheid van het schrijnwerk en beperkt de koudebrug aan het schrijnwerk op voorwaarde dat het profiel opgebouwd is uit een isolerend materiaal of thermisch onderbroken is.

Deur naar dakterras

Een vergelijkbare situatie kan zich voordoen bij de toegang tot een dakterras. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen vloerbedekkingen die verlijmd zijn op een dekvloer en systemen op tegeldragers. In beide gevallen is het aan te raden om het risico op waterstagnatie te beperken door een rooster aan te brengen vlak voor het schrijnwerk. Dat compenseert enigszins de geringe hoogte van de afdichtingsopstand. Er blijft echter steeds een zeker risico, vooral wanneer dit detail zich in een aan (slag)regen blootgesteld geveldeel bevindt.

De TV 244 somt nog bijkomende aandachtspunten voor het uitvoeren van dakterrassen op. Zo moet de spouwdrainering onder het raam of onder de dorpel verenigbaar zijn met de dakafdichting.

Bij een hechtende terrasbetegeling moet voldoende aandacht gaan naar de waterafvoer ter plaatse van de goot. Indien nodig kan de goot over de volledige lengte van het terras doorgetrokken worden en uitgerust met een afvoer aan de zijkant. Ze mag geen belemmering vormen voor de spouwdrainering en mag niet gebruikt worden als afvoer voor het terras. De goot dient immers uitsluitend om het risico op waterinfiltraties aan het schrijnwerk te verminderen.

Het door de goot op te vangen en af te voeren debiet moet afgestemd worden op de te verwachten debieten, en dit in functie van de hoeveelheid water die op deze plaats van de gevel loopt, en van de maximale waterhoogte. Het terras zelf moet uitgerust worden met voldoende grote afvoeren en spuwers. Ten slotte moet de goot regelmatig onderhouden worden en moeten verstoppingen vermeden worden.

Deur naar balkon

Ook bij balkons kan een goede toegankelijkheid noodzakelijk zijn, met name in zorginstellingen of voor individuele serviceflats die alleen toegankelijk zijn via galerijen. Hoewel hiervoor vooralsnog geen wettelijke verplichtingen bestaan, tracht men ' gelet op de vergrijzing van de bevolking ' ook voor de balkons van particuliere woningen steeds vaker rekening te houden met het toegankelijkheidsaspect.

Een theoretische afdichtingsopstand van minstens 150 mm blijft bij balkons niettemin aanbevolen om de waterdichtheid te garanderen, vooral wanneer de helling om comfortredenen tot een minimum beperkt werd.

Voor een goede toegankelijkheid kan men zijn toevlucht nemen tot een verhoogde vloerafwerking (tegels op tegeldragers, houten terrasbekleding ') die aan de aansluiting met de dorpel een voldoende open structuur moet hebben (bv. via een ingewerkt rooster) om de vlotte afvoer van het regenwater te garanderen. Voorts moet er een voeg met een toereikende breedte (' 20 mm) aangebracht worden tussen de eerste tegel en de opstand.

Waterstagnaties kunnen vermeden worden door aan de afdichting (of van het beton, wanneer dit als afdichting fungeert) een helling te voorzien die wegleidt van de deur. Afwijkingen op deze regel zijn alleen toegestaan wanneer het balkon beschermd wordt tegen neerslag (bv. door een luifel). De afdichting of de opstand aan de gevelzijde moet bij voorkeur hoger liggen dan de vrije balkonrand, om te voorkomen dat er bij verstopping van de afvoer water in de binnenomgeving zou infiltreren.

Bron: het artikel 'Op weg naar een betere toegankelijkheid' van ir.-arch. Stefan Danschutter, laboratorium Duurzame Ontwikkeling, en ing. Jörg Wijnants, afdeling Technisch Advies van het WTCB, in WTCB-Contact 2015/1. Dit nummer van de WTCB-Contact is een van de eerste verwezenlijkingen van de nieuwe Normen-Antenne 'Bouwdetails' met de steun van fod Economie. Het artikel werd opgesteld in het kader van de Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de startpagina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap