Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Historische kasteelsite Marga in Diegem wordt heringericht

Gerelateerde onderwerpen :

Historische kasteelsite Marga in Diegem wordt heringericht

De gemeente Machelen wil twee begraafplaatsen en het gemeentelijke park herinrichten, met inbegrip van de aangrenzende historische site Marga aan het A. De Cockplein in Diegem. Het gaat om de begraafplaats Turcksinstraat - Kerkhofdreef in Machelen en de begraafplaats aan de Zaventemsesteenweg in Diegem. Voor dit project wordt via de open oproep van het Team Vlaams Bouwmeester een studieopdracht uitgeschreven. Het totale investeringsbedrag van de werken bedraagt 5.037.500 ' (begraafplaats Machelen: 1.275.000 ', begraafplaats Diegem: 1.162.500 ', het gemeentelijke park en de historische site Marga 2,6 miljoen '). Deze bedragen zijn richtwaarden, btw en ereloon zijn niet inbegrepen. De toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders is voorzien op 1 juli 2017.

Machelen-Diegem is een gemeente met ruim 13.000 inwoners en bevindt zich tussen de slagaders van Brussel, omringd door luchthavenvoorzieningen, weg- en spoorinfrastructuren, in de nabijheid van strategisch-economische ontwikkelingsgebieden. De infrastructuren zorgen voor een uitstekende ontsluiting op regionale schaal, maar snijden het lokale weefsel in stukken. Machelen-Diegem is grotendeels verstedelijkt en behoort tot het 'Vlaams strategisch gebied rond Brussel'. In 2009 werd een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd waarin werd voorgesteld de groene linten van beekvalleien, de parken en de groene bufferzones tussen kantoor- en woongebieden aan elkaar te laten groeien en uit te breiden.

In 2011 is het gemeentebestuur een stap verder gegaan en werd een masterplan met beeldkwaliteitsplan opgemaakt met concrete oplossingen voor de talrijke voorstellen uit het structuurplan. Het masterplan moet kleine, lokale ingrepen mogelijk maken zonder dat de samenhang verloren gaat. Het trekt de kaart van de woonkwaliteit en wil tonen dat het wonen in de gemeente de moeite waard is en in de toekomst gegarandeerd blijft.

Voor het concretiseren van het masterplan schrijft de gemeente Machelen een nieuwe opdracht uit. Deze omvat de opmaak van een inrichtingsplan voor de begraafplaats van Machelen, de begraafplaats van Diegem en het gemeentelijke park in Diegem met inbegrip van de aangrenzende historische site Marga. Het uitwerken van het masterplan gaat samen met een wervend communicatie- en participatietraject onder de naam 'transforMADIE 2020'. Met dit traject wil de gemeente een nieuwe weg bewandelen bij het uitwerken van haar uitvoeringsprojecten, door de bewoners vanaf de eerste schetsen te consulteren en te betrekken bij het ontwerp. Het gemeentebestuur wil het ontwerp dan ook ontwikkelen binnen een participatief traject.

Het verwacht dat het team een traject voorstelt waarbij lokale actoren, bewoners en gebruikers actief betrokken worden in het ontwerpproces en mee de ontwerpagenda bepalen. Hierbij dient ook afgetoetst te worden of er nood is aan ruimte voor lokale, kleinschalige initiatieven. Voor de uitvoering van deze opdracht is de gemeente Machelen op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in duurzaam ontwerpen, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en participatieprocessen.

Drie projectgebieden

De begraafplaats in Diegem ligt naast de Brusselse Ring. Ze vormt een eerste buffer voor de achterliggende woonwijk en scholencampus. Als gevolg van de verbreding van ring oost (ro) zal een deel van de begraafplaats onteigend worden. De begraafplaats in Machelen ligt in een binnengebied en is omzoomd met woningen, maar ligt desondanks erg geïsoleerd. Aan één zijde grenst een loods die eigendom is van de gemeente.

Deze begraafplaatsen moeten omgevormd worden tot begraafparken, waarbij de fysieke barrières doorbroken worden zodat ze een natuurwaarde en een landschappelijke waarde krijgen en ingeschakeld kunnen worden in het groene netwerk en als verbinding van woonkernen. De uitvoering van het inrichtingsplan zal gefaseerd gebeuren in functie van de percelen die vrijkomen bij het aflopen van concessies.

Op de historische site Marga bevond zich in de middeleeuwen een waterburcht. Daarvan staat enkel nog het zandstenen toegangsgebouw uit de vijftiende eeuw overeind, het zogenaamde Margapaviljoen dat sinds 1939 beschermd is. De laatste bewoner Marga gaf er zijn naam aan. In 1953 werd het gekocht door het gemeentebestuur, dat in 1968 besliste het in te richten als cultureel en ontspanningscentrum voor de bevolking. Het omvat een ontvangstzaal, een vergaderlokaal en ruimtes voor tentoonstellingen en kunstmanifestaties. De toren wordt omringd door een vijver.

Dorpsplein

Het gemeentelijke park van Diegem en de historische site Marga liggen in elkaars verlengde langs de Woluwelaan. De kop van het park en de historische site sluiten onmiddellijk aan op het A. De Cockplein, het centrale dorpsplein van Diegem. Het plein heeft momenteel weinig verblijfskwaliteit en wordt hoofdzakelijk gebruikt als parking. De gemeente wil dit plein opnieuw een grotere waarde geven in het stedelijke weefsel. Het voornaamste doel is een plein op mensenmaat dat een multifunctionele ruimte is met plaats voor de zachte weggebruiker en een aangename verblijfs- en gebruiksruimte.

De herinrichting van dit plein is niet inbegrepen in de huidige opdracht, maar de ambitie die de gemeente heeft voor het gemeentelijke park ligt in het verlengde van deze voor het plein. Er dient onderzocht hoe het park in combinatie met de historische site en het A. De Cockplein de dorpskern kan herstellen. Het ontwerp moet aanzetten geven tot het structureren van de ruimere omgeving, waarbij men moet vertrekken van een kleinschalige benadering gericht op de lopende, fietsende en spelende mens.

Bij de herinrichting moet ook onderzocht worden hoe het nieuwe concept een bijdrage kan leveren tot de organisatie van de jaarlijkse Superprestige veldrijden en de Paaskermis in Diegem. Samengevat wil men het gemeentelijke park met de historische site een meerwaarde te geven door de opwaardering van aanwezige ecosystemen (natuurlijke bronnen) in combinatie met de cultuurhistorische waarde van de als monument beschermde Margatoren en dit gekoppeld aan het gebruik van de site door verschillende doelgroepen.

Deze drie projecten samen met reeds gestarte projecten (Bosveld, Begoniagaarde, Tuinwijk de Heuve, Schetsveld en Buurtparken) zorgen er voor dat binnen een kort tijdsbestek een omvangrijk deel van de gemeente model staat voor ecologisch groenbeheer en duurzaamheid met oog voor biodiversiteit.

Concreet gaat het om de creatie van een groen netwerk dat mogelijkheden opent om de ontsluiting voor zwakke weggebruikers te verbeteren, ecologische verbindingen en waterberging te creëren en esthetisch landschappelijke kwaliteiten toe te voegen zodat de gemeente aangenamer wordt voor de bewoners en bezoekers.

De drie projectgebieden zijn drie afzonderlijke eilanden, maar de herinrichtingsplannen moeten de ambitie hebben om hiervan één groene long te maken die kan bijdragen tot de regulering van het stadsklimaat door o.a. een drastische vermindering van de CO2, zodat de levenskwaliteit van de huidige en de toekomstige generaties verhoogt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven renoveert en bouwt op de Paul Van Ostaijensite

Leuven renoveert en bouwt op de Paul Van Ostaijensite

De stad Leuven is zopas begonnen met de werkzaamheden aan het Victor Broosgebouw langs de Erasme Ruelensvest en het Guido Gezellehuis op de zogeheten Paul Van Ostaijensite. Het eerste pand wordt volledig gerenoveerd met veel respect voor het[…]

09/12/2022 |
Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Meer artikels