Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Het vernieuwde platform voor openbare aanbestedingen

Het vernieuwde platform voor openbare aanbestedingen

Met de publicatie van het Europese actieplan e-Procurement in 2004 stonden alle bestuursniveaus in België voor de uitdaging om ten laatste in 2010 het aankoopproces volledig digitaal te kunnen afhandelen. In 2005 werd daarom op federaal niveau beslist om binnen de toenmalige FOD Personeel en Organisatie de federale dienst e-Procurement op te richten. Deze dienst kreeg als missie het opstarten en beheren van een softwareplatform dat moest toelaten om overheidsopdrachten via elektronische weg te laten verlopen.

Het platform werd opgebouwd uit verschillende, oorspronkelijk onafhankelijke modules. In 2006 werd e-Tendering als eerste applicatie in productie gesteld om het indienen en openen van offertes te ondersteunen. In 2007 werd een eerste versie van de applicatie e-Catalogue toegevoegd, met als doel het ter beschikking stellen van catalogi en het plaatsen van bestellingen op deze catalogi. In 2008 werd vervolgens een nieuw publicatieplatform in gebruik genomen: eNotification. Met deze toepassing kunnen aankopers overheidsopdrachten bekendmaken en beheren. Ondernemingen kunnen er gemakkelijk relevante aankondigingen terugvinden. In 2011 nam e-Notification de rol van het Bulletin der Aanbestedingen over en werd op die manier het offi ciële Belgische publicatiekanaal voor aankondigingen van overheidsopdrachten.


Op 4 september 2020 keurde de Ministerraad het voorstel goed om het nieuwe eProcurement platform ‘from scratch’ te laten ontwikkelen, geheel op maat en volgens de specifi caties van de FOD BOSA. De meest prioritaire doelstelling van dit project is het verzekeren van de continuïteit. Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 135.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aanbestedende overheden aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten worden er gedeeld.


UITGANGSPUNTEN

Dankzij investeringen van de federale overheid en zijn partners kan het platform gratis ter beschikking worden gesteld aan alle ondernemingen en aan alle eindgebruikers binnen aanbestedende overheden en entiteiten in België die onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten. Deze laatste groep omvat niet alleen de federale, regionale en lokale bestuursniveaus, maar ook tal van andere organisaties zoals vzw’s, scholen(groepen), ziekenhuizen en zorginstellingen enz.


In het domein van de overheidsopdrachten is het van primordiaal belang dat de communicatie tussen overheid en onderneming volgens de wettelijke spelregels verloopt. De werking van het platform dient daarom te allen tijde conform te zijn aan de in voege zijnde regelgeving overheidsopdrachten. Ook andere toepasselijke regelgeving (GDPR, ‘only once’, taalwetgeving, …) dient te worden geïntegreerd.


Door gebruik te maken van moderne standaarden voor webontwikkeling en aandacht voor standaarden die digitale inclusie bevorderen, zal de toegankelijkheid van het nieuwe platform gewaarborgd zijn, in het bijzonder voor personen met een visuele of auditieve beperking.


Daarnaast moet het platform beschikken over een uitgebreide API waarmee machine-naar-machine communicatie mogelijk wordt. Aldus kan het platform maximaal geïntegreerd worden met externe (backoffi ce) toepassingen van stakeholders (bv Fedcom, eDelta van de Vlaamse Overheid, enz.) en kan het een effi ciëntere toegang bieden aan zogenaamde “media”. Dit zijn derde partijen die publieke informatie (bv aankondigingen van opdrachten) opzoeken in het platform om deze vervolgens te exporteren en verder te verspreiden naar eigen klanten (bijvoorbeeld ondernemingen). Het spreekt voor zich dat dit de zichtbaarheid van overheidsopdrachten ten goede komt.

Globaal gezien koestert de FOD BOSA met dit platform de ambitie om de volgende stap te zetten op het vlak van digitale transformatie. Met een volwaardige “digital-fi rst” aanpak moet het platform de wereld van overheidsopdrachten toegankelijker maken voor aanbesteders en ondernemingen en op die manier bijdragen aan een verdere administratieve vereenvoudiging en een vlotter verloop van overheidsopdrachtenprocedures.

FUNCTIONALITEITEN EN PLANNING

In eerste instantie zal een zogenaamde ‘basisversie’ van het nieuwe platform worden ontwikkeld. Deze basisversie herneemt de functionaliteiten die reeds aanwezig zijn in het huidige platform. De focus ligt hierbij m.a.w. op het vervangen van de bestaande toepassingen (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue). Deze basisversie zal in twee fasen worden ontwikkeld. Een eerste fase, welke live zal gaan in 2022, omvat het gebruikers- en organisatiebeheer, het registreren en delen van contracten (raamovereenkomsten en andere) en bestellingen hierop. In 2023 gaat fase 2 live waarbij de belangrijkste uitdaging erin bestaat om voor de functionaliteiten binnen de modules e-Notification, e-Tendering en de UEA-module een vlotte overgang te verzekeren naar een gebruiksvriendelijk en performant nieuw e-Procurement platform.


BLIJF OP DE HOOGTE

We roepen alle stakeholders op om reeds vanaf vandaag de evolutie van dit nieuwe project op de voet te volgen. Dat kan voornamelijk via www.publicprocurement.be (klik door op eProc 2022). Hierop kan men later dit jaar ook het document ‘Roadmap e-Procurement’ vinden dat een duidelijk beeld zal geven van de toekomstige evoluties die het platform zal ondergaan en tweemaal per jaar geactualiseerd zal worden. Het platform in volle actie aan het werk zien kan ook via open demonstraties door het BOSA-team. De datum van de volgende sessie zal ook via www.publicprocurement.be aangegeven worden.

Roel Arys

FOD BOSA

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels