Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Gerelateerde onderwerpen :

Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Een eerste vraag is wanneer de schuldvordering mag ingediend worden. De prijs van de opdracht wordt betaald hetzij ineens na de volledige uitvoering ervan, hetzij met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten bepaald in de opdrachtdocumenten (Art. 66 § 1 1° AUR). Waar het bestek niet uitdrukkelijk voorzien heeft in de ene of de andere mogelijkheid is de aannemer gerechtigd tot het opsturen van vorderingsstaten naarmate de opdracht vordert. (Gent, 30.10.2009)

Bij wie moet de schuldvordering ingediend worden' De vordering moet bij de aanbestedende overheid ingediend worden. De praktijk waarbij eerst een ontwerp van de vordering voor nazicht wordt voorgelegd aan de architect of het studiebureau is af te raden. De verificatietermijn en de daaropvolgende betaaltermijn begint immers pas te lopen na de indiening van de vordering bij de aanbestedende overheid. (Art. 95 § 2 AUR)

Zijn er bijzondere vormvoorwaarden waaraan de schuldvordering moet voldoen' De schuldvordering moet een datum en een handtekening bevatten. Bij de schuldvordering moet een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken gevoegd worden. Met deze staat rechtvaardigt de aannemer de gevraagde betaling. (Art. 95 § 1 AUR)

Moet de schuldvordering per aangetekende post ingediend worden'

Dit is niet verplicht, maar wel aangewezen, omdat de aannemer het bewijs moet kunnen leveren van het feit dat de aanbestedende overheid zijn schuldvordering heeft ontvangen. Dit bewijs is van belang als er discussie is over de berekening van de verificatietermijn, de betaaltermijn en de intresten die verschuldigd zijn i.g.v. laattijdige betaling. Dit bewijs kan geleverd worden door een afgetekend ontvangstbewijs, door een notitie in het werfverslag of door een door de postdienst afgestempeld bewijs van afgifte van de aangetekende zending.

Let wel, een aangetekende zending heeft slechts uitwerking de derde dag die volgt op de dag waarop de brief aan de postdiensten overhandigd is. (art. 52 bis Ger.W.) Een schuldvordering die per aangetekende zending op de eerste dag van de maand verstuurd wordt, wordt geacht het bestuur te bereiken de vierde dag van de maand.

Mag de schuldvordering per e-mail ingediend worden' Een zending per e-mail biedt een aantal voordelen. Het is een eenvoudige communicatievorm, die toelaat om een Excel-compatibel bestandformaat door te sturen. Bovendien kan de communicatie gelijktijdig aan bestuur en in 'cc' aan de architect of het studiebureau gestuurd worden, zonder extra administratieve overlast.

De aanbestedende overheid kan het gebruik van elektronische middelen voor communicaties in het kader van de betaalprocedure toestaan. (Art. 6 KB Plaatsing. Art. 10 AUR). Het is aangewezen dat de aannemer die zijn schuldvorderingen digitaal wil indienen vooraf expliciet om de toestemming van het bestuur vraagt. Best sluiten de aanbestedende overheid en de aannemer een overeenkomst waarin ze elk een gerechtigde correspondent identificeren (naam, functie, e-mailadres) en waarin ze zich t.o.v. elkaar verbinden om de ontvangst van e-mails onverwijld aan elkaar te bevestigen. Dit creëert duidelijkheid en rechtszekerheid.

Voor welke werken mag de aannemer een schuldvordering indienen'

Een schuldvordering kan ingediend worden voor alle uitgevoerde werken, zowel de basiswerken als de meerwerken, ook al is er nog geen akkoord over de prijs ervan. De algemene uitvoeringsregels (AUR) bepalen immers duidelijk dat de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken kan omvatten:

1° de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de samenvattende opmeting;

2° de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de samenvattende opmeting;

3° de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel;

4° de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbestedende overheid nog niet aanvaarde eenheidsprijzen. (art. 95 § 1 AUR)

Binnen welke termijn moet het bestuur de schuldvordering behandelen' De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. De aanbestedende overheid stelt binnen de verificatietermijn de volgende verrichtingen :

1° ze ziet de ingediende staat van de werken na en brengt er eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er niet tussen de partijen overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt ze deze prijzen ambtshalve vast met behoud van alle rechten van de aannemer;

2° ze maakt een proces-verbaal op met vermelding van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het volgens haar verschuldigde bedrag. Ze geeft de aannemer schriftelijk kennis van dit proces-verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen, een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag. (Art. 95 § 2 AUR)

Is de aannemer verplicht om een factuur voor het verbeterde bedrag te maken' Ja en dit moet gebeuren binnen de vijf dagen na ontvangst door de aannemer van het pv. De aannemer maakt een factuur op voor het bedrag dat de aanbestedende overheid voor betaling aanvaardt. Maakt de aannemer deze factuur niet op, dan loopt de betaaltermijn niet en verliest de aannemer zijn recht op intresten op het door het bestuur niet-betwiste deel van de schuldvordering. (Rb. Doornik, 10.09.2012)

Is de aannemer verplicht om de verbeteringen door te voeren en een aangepaste schuldvordering en meetstaat in te dienen' Dit is niet wettelijk bepaald. Op vraag van het bestuur zal de aannemer dit in de praktijk wel doen. Bij een betwisting over de prijs stelt de aanbestedende overheid de prijs immers 'ambtshalve' vast, met behoud van alle rechten van de aannemer. De aanbestedende overheid verzoekt de aannemer om een 'verbeterde' schuldvordering voor het door het bestuur aanvaard bedrag in te dienen. In deze situatie doet de aannemer er goed aan om naast een verbeterde basisstaat ook een bis-staat in te dienen.

Moet de aannemer een bis-staat opmaken' Een 'bis-staat' is een begrip dat niet voorkomt in de wetgeving. Het is een begrip dat in de praktijk wordt gebruikt voor de schuldvordering die de aannemer maakt nadat het bestuur de eerste versie van zijn schuldvordering slechts gedeeltelijk heeft aanvaard en nadat de aannemer op vraag van het bestuur de eerste versie van zijn schuldvordering heeft aangepast om deze te herleiden naar het bedrag dat de aanbestedende overheid voor betaling heeft aanvaard.

Waarom is het opmaken van een bis-staat nuttig' Met het indienen van een bis-staat handhaaft de aannemer in zeer duidelijke termen zijn vordering op de punten waar deze door het bestuur naar zijn mening onterechte niet is aanvaard.

Blijkt naderhand dat de aanbestedende overheid de gevorderde prijs ten onrechte niet voor betaling heeft aanvaard en niet heeft betaald, dan geldt de bis-staat als volwaardige schuldvordering. De aannemer zal aanspraak kunnen maken op betaling van intresten (art. 69 AUR), op verlenging van de uitvoeringstermijn (art. 70 AUR) en desgevallend wanneer dit gerechtvaardigd is door het belang van de onbetaald gebleven bedragen, ook op schadevergoeding (art. 70 AUR).

Ann Eeckhout

Advocaat

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels