Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Het economische aspect van koudebruggen

Het economische aspect van koudebruggen

Bouwdetails zijn vaak zones waarin verschillende moeilijkheden samenkomen en die de kostprijs van een nieuwbouw of renovatie sterk kunnen beïnvloeden. Deze kosten zijn een belangrijke parameter voor de rendabiliteit van een onderneming, maar moeten ook betaalbaar blijven voor de bewoners en de overheid. Met rekentool C PRO, die gedownload kan worden via de website www.wtcb.be, is het mogelijk om het bedrag dat nodig is voor de behandeling van een bouwdetail in te schatten, bv. voor koudebruggen.

Dit artikel gaat dieper in op een concreet geval: het uitvoeren van een gevelisolatie en het behandelen van de aansluiting van de gevels met de vloer van het gelijkvloers. Het feit of deze werken al dan niet rendabel zijn, werd bestudeerd aan de hand van een viergevelwoning met een metselwerkoppervlakte van 300 m² en een gevelvoet van 40 m lang.

De rendabiliteit van de investeringen kan berekend worden aan de hand van de parameters uit het bijgaande kader. Indien de energieprijzen in de loop der jaren zouden beginnen dalen of stijgen, spreekt het voor zich dat de rendabiliteit moet herzien worden. De rentekosten en eventuele premies werden niet in aanmerking genomen bij de valorisatie van de renovatiewerken. De actualisatievoet, die rekening houdt met de tijdwaarde van het geld (1 ' heeft vandaag niet dezelfde waarde als morgen), bedraagt 3%. Deze algemeen gehanteerde discontovoet evolueert in functie van de conjunctuur.

Het opvolgen van de rendabiliteit van de investeringen, dat nodig is voor het behandelen van de koudebruggen, gebeurde aan de hand van drie indicatoren:

de terugverdientijd (of pay-back period, pbp). Dit is de tijd die nodig is om het initiële bedrag van de investeringen terug te verdienen en wordt uitgedrukt in jaren. De winst die gegenereerd wordt na de terugverdienperiode, wordt niet in beschouwing genomen;

de netto actuele waarde (naw) van de investeringen. Aan de hand hiervan kan het geïnvesteerde bedrag vergeleken worden met de som van de gegenereerde en geactualiseerde energiebesparingen;

de interne-rendementsgraad (irg). Dat is het rendement dat het project op jaarbasis genereert in functie van de gekozen actualisatievoet. Gewoonlijk wordt er enkel geïnvesteerd in een project als de verwachte irg de basisrente voldoende overstijgt.

Rekenmethode

Er zijn echter heel wat parameters die de valorisatie van de behandelde koudebruggen beïnvloeden: uurlonen, voorziene tijdsnormen, keuze en kostprijs van de materialen, indirecte kosten, toegankelijkheid van de bouwplaats, te verwerken hoeveelheden ' Om de geraamde bedragen te kunnen valideren, werden ze vergeleken met de prijs die verschillende bedrijven aanrekenen.

De volgende werken werden gevaloriseerd:

fase 1: na-isolatie van de gevels door het inblazen van de spouwmuur (met 5 cm dikke minerale wol). Raming: 7.000 ' (incl. btw);

fase 2: isolatie van de gevels met een etics-systeem met een dikte van 10 cm en plaatsen van een ondermuur. Raming: 46.000 ' (incl. btw);

fase 3: grondwerken, leveren en uitvoeren van een gevelvoetisolatie (10 cm dikke platen van geëxtrudeerd polystyreen), leveren en plaatsen van een noppenmembraan uit polyethyleen en aanaarding. Raming: 2.500 ' (incl. btw).

Daar de kostprijs van deze werken sterk kan schommelen (bv. als gevolg van de toegankelijkheid van de bouwplaats), moet men bovenstaande bedragen beschouwen als geraamde gemiddelden. Deze berekeningen werden uitgevoerd op basis van de situatie vóór en na de verschillende werkfasen. Voor elke fase werd zowel de 'e-waarde als de temperatuur­factor berekend, waarmee het mogelijk is om de energieverliezen (en bijgevolg ook het brandstofverbruik) door de koudebrug aan de gevelvoet te bepalen en het risico op oppervlaktecondensatie in te schatten. Dit risico is reëel van zodra de temperatuurfactor lager wordt dan 0,7.

De tabel geeft een overzicht van de verschillende parameters die de onderzochte werkfasen beïnvloeden. De vermelde verbruikswaarden en kostprijzen hebben alleen betrekking op het energieverlies via de gevels (met een oppervlakte van 300 m²) en de vloer-gevelaansluiting (met een lengte van 40 m). Het rendement van de verwarmingsinstallatie bedraagt 89%. Uit de tabel blijkt dat de voornaamste winsten te danken zijn aan de na-isolatie van de spouwmuur en aan het etics-systeem. Dit artikel gaat enkel in op de besparing door het isoleren van de gevelvoet. De hoeveelheid brandstof die jaarlijks bespaard kan worden dankzij de behandeling van deze aansluiting wordt geraamd op 106 l. Bij een stookolieprijs van 0,88 '/l levert dit op jaarbasis een besparing van 90 ' op.

Rekenresultaten

Aan de hand van de investeringskosten (2.500 ') en de energiebesparingen die voortvloeien uit de werken (besparing van 90 ' op de factuur), konden de waarden voor de beschouwde economische indicatoren vastgelegd worden op:

20 jaar voor de terugverdientijd;

190 ' voor de netto actuele waarde;

3,50% voor de interne-rendementsgraad.

Rekening houdend met de onderzoeksparameters blijkt de behandeling van de gevelvoet dus economisch rendabel, aangezien:

de terugverdientijd kleiner is dan de theoretische levensduur van het bouwwerk (na 20 jaar is de totale winst op de facturen immers hoger dan het bedrag dat besteed werd aan de werken);

de netto actuele waarde positief is;

de interne-rendementsgraad de gehanteerde basisrentes overstijgt.

Gespreid over de onderzoekstermijn brengt de behandeling van het bouwdetail dus meer op dan de kosten die hiervoor werden aangegaan. Bovendien zorgt dit ook voor een drastische daling van het risico op schimmelvorming in deze zone (temperatuurfactor 0,8), wat dan weer een invloed heeft op de gebruikskosten van het gebouw (minder schade en dus ook minder herstellingskosten). Dit aspect werd in deze studie echter niet in rekening gebracht.

Besluit

Het economische aspect van bouwdetails moet steeds bestudeerd worden in het licht van het vooropgestelde ambitieniveau, maar ook rekening houdend met het schaderisico dat men loopt indien het bouwdetail onbehandeld blijft. Hoewel het niet altijd economisch rendabel is om alle bouwdetails onder handen te nemen, kan het onbehandeld laten van een aantal ervan aanzienlijke gevolgen hebben voor het comfort van de bewoners, de onderhoudskosten en de kans op schade. Het is dus noodzakelijk om zowel de risico's als de doeltreffendheid van de voorgestelde oplossingen aan een analyse te onderwerpen.

De resultaten van zo'n valorisatie zijn niet alleen afhankelijk van de geometrie van het detail, maar ook van de gehanteerde parameters. Men mag zich echter niet blindstaren op de terugverdientijd. Een langetermijnvisie is immers onontbeerlijk en ook de eventuele economische meerwaarde van het onroerend goed mag niet uit het oog verloren worden.

Tot slot moet men in het achterhoofd houden dat de aanpak van koudebruggen eveneens een belangrijke bijdrage kan leveren aan twee collectieve doelstellingen: het beschermen van de fossiele-brandstofreserves en het beperken van de CO2-uitstoot.

Bron: het gelijknamige artikel van m.c.f.w. Dominique Pirlot en ing. Tim Vissers van de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken, ir. Antoine Tilmans, laboratorium Energiekarakteristieken, en ir. Jeroen Vrijders, laboratorium Duurzame Ontwikkeling van het WTCB, in Contact 2015-1. Dit nummer van de WTCB-Contact is een van de eerste verwezenlijkingen van de nieuwe Normen-Antenne 'Bouwdetails' met de steun van fod Economie. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de startpagina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen