Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hervorming personenbelasting mag niet leiden tot verhoging vastgoedfiscaliteit

Hervorming personenbelasting mag niet leiden tot verhoging vastgoedfiscaliteit

Robert de Muêlenaere.

Een modernisering en hervorming van de personenbelasting worden in politieke kringen als een absolute noodzaak voor de volgende regering beschouwd. De Confederatie Bouw waarschuwt dat een hervorming van de personenbelasting niet mag leiden tot een verhoging van de vastgoedfiscaliteit. Dat zou volgens de beroepsvereniging een ernstige bedreiging vormen voor investeringen in onroerend goed.

Op vraag van de huidige en vorige Minister van Financiën, werkt de Hoge Raad van Financiën momenteel aan een Advies ter voorbereiding van een algemene hervorming van de personenbelasting. De principes die hierbij naar voor geschoven worden zijn: een verlaging van de lasten op arbeid met compenserende maatregelen, een vereenvoudiging van de personenbelasting en aandacht voor de verdelingseffecten.

Recent circuleerden in de media reeds een aantal pistes die zouden kunnen gevolgd worden. Het gaat om vergaande voorstellen die de vastgoedsector zwaar kunnen raken en een ‘no pasaran’ betekenen voor de Confederatie Bouw. De bouwsector betwist helemaal niet dat de belastingen op arbeid in België buitensporig hoog zijn. De bouw is immers zeer arbeidsintensief en dus zelf één van de eerste slachtoffers van de hoge loonkost.

Volgens gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw kan een eventuele hervorming van de vastgoedfiscaliteit echter niet dienen om een hervorming in de personenbelasting te financieren. België staat reeds in de Europese top van landen die patrimonium en de inkomsten daaruit het zwaarst belasten.

De hervorming van de personenbelasting kan volgens de beroepsvereniging alleen worden overwogen voor de vastgoed- en bouwsector als hun potentieel niet wordt ingeperkt. Tijdens een persconferentie reageerde de Confederatie Bouw op de verschillende scenario's die door de Hoge Raad van Financiën op tafel zijn gelegd.

Eigen woning vrijwaren

"Het spreekt voor zich dat de hoofdwoning vrijgesteld moet blijven van elke bijkomende vorm van taxatie. Dat is een evidentie. Als alternatief voor pensioensparen is woningeigendom zeker een factor die de financiële middelen van senioren onder controle houdt. Dat is een troef voor België en het is belangrijk dat die in de toekomst blijft bestaan, zeker in een land waar het gemiddeld pensioen vrij laag ligt, in een Europese context", zegt de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

"Wonen mag niet meer belast worden. Recent werd de woonbonus geschrapt in Vlaanderen en Brussel en ingeperkt in Wallonië. Bijkomende maatregelen ten koste van de eigen woning zouden bijzonder negatieve gevolgen kunnen hebben, ook voor de activiteit van bouwondernemingen, en die extra maatregelen zouden onvermijdelijk leiden tot banenverlies in de sector", aldus de Mûelenaere.

Beleggingsinkomsten

Een verzwaring van de vastgoedfiscaliteit op investeringen in vastgoed zou volgens Robert de Mûelenaere in zeer slechte aarde vallen bij de gezinnen. Naast de noodzaak om gezinnen te helpen wanneer zij investeren in onroerend goed inzake toegang tot huisvesting, is de creatie van een 'level playing field' nodig om alle types beleggingsinkomsten op gelijke manier te behandelen.

In deze context is het belangrijk dat de vastgoedfiscaliteit toelaat te waarborgen dat investeren op de huurmarkt rendabel is en voldoende aantrekkelijk blijft. De woonbehoeften zullen de komende jaren stijgen omdat het aantal gezinnen toeneemt en omdat wij langer leven. De private woningbouw zal het zwakke aanbod aan sociale woningen moeten blijven compenseren, in het bijzonder in een context waarin steeds meer gezinnen voor de verhuring (moeten) kiezen.

"Het slapende spaargeld wordt door gezinnen niet gebruikt om te consumeren, noch om te investeren. De mobilisatie van dat geld ten gunste van investeren in vastgoed zal de mogelijkheid bieden de economie en de woningbouw te ondersteunen. De politieke wereld zou er zich moeten toe verbinden om geen fiscale maatregelen te nemen die investeringen in nieuwbouw op de huurmarkt belemmeren", vindt de Mûelenaere.

De Confederatie Bouw stelt dat niet mag vergeten worden dat investeerders voor de gezondheid van de vastgoedsector zorgen en voor een evenwicht tussen vraag en aanbod van woongelegenheden. Analyses van de huuropbrengst en van het gewicht van de vastgoedfiscaliteit tonen duidelijk dat de belastingdruk op onroerend goed in België over het geheel genomen zeer hoog is en zelfs tot één van de hoogste in Europa behoort.

"Dient het gezegd dat het bouwsparen nog meer belasten (onder meer door wijzigingen aan de voordelen gekoppeld aan de aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen voor niet eigen en enige woning en premies van schuldsaldo-verzekeringen) tot gevolg zal hebben dat vastgoedinvesteringen minder aantrekkelijk worden en dit de verdere beweging naar alternatieve beleggingen, die al minder belast worden, zal bevorderen?", vraagt Robert de Mûelenaere retorisch.

Daarnaast mag het langetermijn-sparen fiscaal ook niet verschillend behandeld worden naargelang de vorm die zij aanneemt: de betaling van levensverzekeringpremies of de terugbetaling van een hypothecaire lening ter financiering van een vastgoedinvestering.

Meerwaarden

De eventuele voorstellen om meerwaarden op onroerende goederen te belasten, moeten volgens de Confederatie Bouw afgewezen worden. Onroerende goederen worden bij overdracht al zwaarder belast dan roerende goederen: bij het begin door de registratierechten (of de btw) en bij het einde door de schenkings- of successierechten.

Daar komen nog de belastingen bij die elk jaar op vastgoed worden geheven, en dat zelfs in toenemende mate, gezien het de tendens van de gemeenten is om de opcentiemen te verhogen. Het totaal van deze belastingen wegen des te meer omdat, anders dan bij alternatieve beleggingen, onroerende goederen niet kunnen verborgen worden en evenmin te delokaliseren zijn.

"Een meerwaardebelasting betekent een verhoging van de belastingdruk en is een verkapte vorm van vermogensbelasting die niet altijd de rijksten treft: hier zijn het niet de grootste vermogens die het meeste bijdragen tot het financieren van de collectieve behoeften, maar wel de meest zichtbare... Een dergelijke belasting op meerwaarden is ook onaanvaardbaar omdat een belangrijk aantrekkingspunt voor investeerders in onroerende goederen dan zou verdwijnen", aldus de Mûelenaere.

"Bovendien treft deze belasting in hoofdzaak de kleine eigenaar. De grote onroerende vermogens zijn ondergebracht in vennootschappen waar aandelen verkocht worden in plaats van onroerend goed. De fiscale discriminatie tussen de fiscale behandeling van roerende en onroerende inkomsten zou door deze maatregel nog versterkt worden. Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen, obligaties, ... worden niet belast", vervolgt de gedelegeerd bestuurder.

Reële huurinkomsten

Momenteel dient het kadastraal inkomen als basis om de onroerende inkomsten van particulieren te belasten, zowel voor woningen die gebruikt worden als tweede verblijf als voor woningen die verhuurd worden. Regelmatig circuleren voorstellen om dit forfaitaire taxatiestelsel te vervangen door een belasting op de werkelijk ontvangen huurinkomsten.

De Confederatie Bouw meent dat dergelijke piste verder kan onderzocht worden. Eén van de basisvoorwaarden waaraan dergelijke taxatie zou moeten voldoen, is dat alle werkelijke kosten aftrekbaar moeten zijn, onder meer werkzaamheden en onderhoudskosten, belastingen en taksen, intresten van leningen, andere lasten die de eigenaar op zich moet nemen, de afschrijving van de verwervingskosten, …

"De aftrek van die kosten in de belastingaangifte van de particulieren toestaan, betekent een zeer sterke aanmoediging om een beroep te doen op aangegeven arbeid en om facturen op te maken, wat aanvullende ontvangsten bij de btw, de vennootschapsbelasting en vooral de bijdragen voor sociale zekerheid zal opbrengen", meent Robert de Mûelenaere.

Zowel het algemeen kader van de vastgoedfiscaliteit als de toepassing van de btw-stelsels zou de komende maanden aandacht van de overheid kunnen krijgen onder andere in het kader van een eventuele hervorming van de personenbelasting. Belangrijk daarbij is dat een financiering van de verlaging van belasting op inkomsten uit arbeid niet mag gezocht worden in een verhoging van de consumptiebelastingen, en meer specifiek in de btw.

"Een verhoging van het algemeen btw-tarief van 21% zou een zeer ongunstige maatregel zijn en de bouwsector hard treffen. Vooral de nieuwbouw zou het dan hard te verduren krijgen, terwijl het nu al moeilijk is om de bouw van nieuwe woningen op peil te houden.
Bijkomend is een consolidering van de heffing van de verlaagde btw-tarieven nodig. Het heffen van een verlaagd btw-tarief op werken in onroerende staat heeft altijd gunstige effecten gehad op de ontwikkeling van de activiteit en de werkgelegenheid in de woningsector, op de vermindering van het zwartwerk en op de financiële inkomsten voor de staat", stelt de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Concurrentievermogen

De bouw, die één van de drijvende krachten van de economie is, kan deze rol alleen vervullen als hij concurrentieel is door gebruik te maken van werknemers die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. In dit opzicht zijn buitenlandse bedrijven, die in België actief zijn via detachering en die veel lagere sociale lasten moeten dragen dan in België, duidelijk een bron van oneerlijke concurrentie. Tijdens de vorige regering werd beslist om een lastenverlaging door te voeren om het concurrentievermogen van onze bedrijven veilig te stellen.

"Laten we niet vergeten dat de bouw van 2012 tot 2015 liefst 17.000 banen in loondienst heeft verloren. Vanaf dit jaar komt deze lastenverlaging op kruissnelheid en vloeien er positieve gevolgen uit voort voor de jobcreatie. Wij hebben aangetoond dat als er geen maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van de banen in de bouw die onder ons socialezekerheidsstelsel vallen, te verbeteren, onze sector 25.000 minder banen in loondienst zou opleveren dan de banen die het nu aanbiedt."

"Het is dan ook absoluut noodzakelijk om deze lastenverlaging ook voor de toekomst te behouden. Als deze maatregel in het geding zou komen, moet men geen helderziende zijn om te voorspellen dat onze sector opnieuw geconfronteerd zou worden met een ernstig banenverlies, met alle gevolgen van dien voor de financiering van de sociale zekerheid", besluit Robert de Mûelenaere.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels