Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heraanleg IJzerlaan en bouw nieuwe fietsbrug over Albertkanaal goedgekeurd

Heraanleg IJzerlaan en bouw nieuwe fietsbrug over Albertkanaal goedgekeurd

De stad Antwerpen plant de heraanleg van de IJzerlaan en de aanleg van een nieuwe fietsersbrug over het Albertkanaal. Het definitieve ontwerp voor dit project werd onlangs goedgekeurd. De start van de werken is gepland voor het voorjaar.

Het ontwerp lost een aantal verkeersproblemen op in de omgeving van de Damwijk. Het gevaarlijke kruispunt met de Bredastraat wordt op een duidelijke en verkeersveilige manier heringericht. Ook de flessenhals aan de aansluiting met de Slachthuislaan wordt aangepakt: voortaan zullen de Slachthuislaan en de IJzerlaan naadloos op elkaar aansluiten en wordt de Singel doorgetrokken tot aan de Noorderlaan. Bijkomend wordt de scherpe bocht tussen de Slachthuislaan en de IJzerlaan verzacht. Dankzij deze wijzigingen zal de verkeersdruk in de wijk Dam sterk verminderen en wordt de verkeersveiligheid hoger.

Het plan voor de nieuwe IJzerlaan geeft de buurtbewoners groen, water, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Aan de noordkant van de IJzerlaan verbindt een 11 m breed kanaal het Lobroekdok met het Asiadok.

De noordkant van het kanaal, de kant van Steenborgerweert, wordt ingericht als een woonerf met twee buurtpleintjes en zitplekken. Deze werden ontworpen volgens de richtlijnen in het Beeldkwaliteitsplan Groene Singel. In het kanaal komen drijvende planteneilanden. Alle onverharde delen rond de IJzerlaan, waar nog geen definitieve invulling is voorzien, worden in tussentijd ingezaaid met gras.

Aan de zuidkant krijgt de IJzerlaan het profiel van de Singel, zoals voorzien in het Beeldkwaliteitsplan Groene Singel. Hier komt aan beide zijden een breed fietspad in rode asfalt. Het definitief ontwerp speelt in op de vraag van het district Antwerpen om het zuidelijk gelegen fietspad maximaal op 2,5 m te brengen (het noordelijk fietspad is over de hele lengte 3 m breed). De rijweg met twee keer twee rijstroken wordt afgeschermd door drie groene bermen, die worden ingezaaid met gras- en bloemenmengels (een natuurlijk ogend mengsel van gras en bloemen). In totaal worden 130 nieuwe bomen geplant. Aan de zijde van de Damwijk wordt een ruim voetpad aangelegd.

Het communicatietraject met bewoners en bedrijven leerde dat de parkeerbehoefte groot is. In de eerste schetsontwerpen waren er 175 parkeerplaatsen voorzien in de IJzerlaan. In het nieuwe ontwerp zijn er op de IJzerlaan zelf 207 parkeerplaatsen. Door het toevoegen van een extra parkeercluster aan het pleintje grenzend aan de Merksemsestraat, de uitbreiding van de cluster aan de Noordschippersdok en het voorzien van dwars parkeren langs de bredere ventweg, wordt het parkeeraanbod aangevuld tot ongeveer 250 parkeerplaatsen. Tijdens de heraanleg kan een tijdelijke parking voorzien worden op de toekomstige werfterreinen voor de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Het plan omvat ook een nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal. Deze brug vervangt de bestaande IJzerlaanbrug die midden 2016 wordt afgebroken om een belangrijke flessenhals voor de binnenscheepvaart te kunnen wegwerken. De fietsbrug zelf zorgt in de toekomst voor een naadloze verbinding tussen het Ringfietspad, het Singelfietspad en de fiets-o-strade van Antwerpen naar Essen en de fiets-o-strade langs het Albertkanaal.

Aan de zijde van Merksem komt er een nieuw groengebied rond de aanlanding van de fietsbrug. Van hier kunnen fietsers en voetgangers verder naar de Vaartkaai, de Campiniastraat en de Bredabaan. Het gebied ten noorden van de aanloophelling kan op langere termijn ontwikkeld worden als woonwijk

Er is een strakke timing voor het project IJzerlaan. Eind mei 2013 keurde het stadsbestuur de ambitie voor de noordelijke aanloophelling van de IJzerlaanbrug goed. Een goede maand later ging het ontwerpbureau aan de slag en aan het einde van de zomer 2013 lagen de eerste schetsen al op tafel. Bewoners van de Damwijk konden in het najaar van 2013 ideeën geven voor de inrichting van de kanaaloever en van de nieuwe pleintjes. Deze zijn mee verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.

In de zomer van 2014 is uitgebreid archeologisch vooronderzoek gedaan naar de staat van de oude sluis naar het Asiadok. De voorbereidende nutswerken zijn gepland voor begin dit jaar, enkele maanden later start de bouw van de fietsbrug. Zodra deze klaar is, wordt de IJzerlaanbrug afgebroken, vermoedelijk midden 2016, en start de aanleg van de rijweg en het kanaal. Als alles volgens schema verloopt, moeten de werken aan de IJzerlaan in 2018 afgerond zijn.

Het voorontwerp werd voor advies aan de districtsraden van Merksem en Antwerpen voorgelegd. In het definitief ontwerp is dan ook maximaal rekening gehouden met hun adviezen. Zo wordt het fietspad aan de zuidzijde maximaal breder gemaakt en is de vraag om de bomen langs het Noordschippersdok zo veel mogelijk te behouden en een groene verharding te voorzien in de parkeerclusters mee opgenomen. - LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen