Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Handhaving GSV: visie lokale besturen en belang van brongerichte aanpak

Handhaving GSV: visie lokale besturen en belang van brongerichte aanpak

Water heeft ruimte nodig en ruimte is schaars in Vlaanderen. Daardoor reiken overstromingen soms tot in woongebied of andere kwetsbare plaatsen. Door verdere verstedelijking en de invloed van klimaatverandering op het watersysteem worden we steeds vaker met wateroverlast geconfronteerd. Om schade door overstromingen zoveel mogelijk te vermijden, kiest Vlaanderen voor duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Dit gebeurt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid.

Meerlaagse waterveiligheid staat voor een combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid).

De voorbije jaren heeft de Vlaamse regering dan ook een aantal heel belangrijke en noodzakelijke beslissingen genomen inzake preventie. Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht.

De keuring is verplicht in vier gevallen:

§ vóór de eerste ingebruikname;

§ bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen moet worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbare saneringsnetwerk kunnen bedreigen);

§ na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;

§ bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Op 5 juli 2013 heeft de Vlaamse regering dan een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSV) definitief goedgekeurd. Die beslissing trad in werking op 1 januari 2014. Dit GSV komt tegemoet aan de vraag om nog meer brongericht na te denken wanneer we het over hemelwater hebben.

De voornoemde beslissingen zijn belangrijke stappen in het proces waar iedereen (opdrachtgever, ontwerper, burger) bij betrokken is, namelijk enerzijds zorgen voor zuivere oppervlaktewateren en anderzijds oplossingen zoeken om de grondwaterhuishouding te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

Uiteraard vereist dit ook de nodige structurele opvolging. Begin deze zomer lanceerde Vlario hiervoor een bijkomende module in het KPR-systeem voor gemeenten en rioolbeheerders om zelf dossiers aan te maken op basis van nieuwe bouwvergunningen of op basis van afkoppelingsdossiers. Gemeenten die met deze functionaliteit werken, moeten aan elk dossier een code toekennen. De keurder kan enkel keuren op door de gemeente/rioolbeheer aangemaakte dossiers aan de hand van de code. Een dergelijk opvolgingssysteem maakt de link tussen stedenbouwkundige vergunning, keuring en rioolaansluiting steeds online raadpleegbaar.

'Uit de praktijk blijkt echter dat het huidige handhavingsbeleid onvoldoende is. Vandaag worden voor private rioleringen positieve keuringsattesten afgeleverd terwijl de - volgens de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning verplichte - buffer- en infiltratievoorzieningen niet zijn geplaatst. Op dit moment ontbreekt het de keurder van de private riolering aan een wettelijke basis om bij dergelijke vaststellingen een negatief attest af te leveren', weet Vlario-directeur Wendy Francken.

Lokale besturen zijn van mening dat een aanpassing van de huidige regelgeving de mogelijkheid moet bieden om te kunnen keuren volgens de opgelegde voorwaarden van de GSV hemelwater. Dit betekent niet dat de handhaving door de keurder zou gebeuren, maar dat het keuringsverslag op een efficiënte manier een basis biedt om de GSV te kunnen handhaven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring