Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grondverwerving, een vertragende factor bij gecombineerde dossiers'

Grondverwerving, een vertragende factor bij gecombineerde dossiers'

'We stellen vast dat de Vlaamse overheid terecht heel wat middelen vrijmaakt voor de rioleringssector, maar dat anderzijds opdrachten bij het naar aanbesteding brengen vertraging oplopen of zelfs niet aanbesteed geraken', stelt voorzitter Peter Martens van de werkgroep Gemeenten van Vlario.

Om een beter beeld te krijgen waarom projecten niet aanbesteed geraken en dus geen uitvoering krijgen, heeft Vlario samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) getracht de stand van zaken van de dossiers die opgenomen waren op een subsidieprogramma tot en met 2008 en die nog niet in uitvoering gebracht konden worden, in kaart te brengen. Deze analyse laat alle betrokkenen toe een beter beeld te krijgen op de remediëring om deze dossiers te heractiveren. Tevens laat deze analyse toe om meer generieke maatregelen voor te stellen om de doorlooptijd van projecten in het algemeen te reduceren.

Concreet blijken de drie belangrijkste redenen voor vertraging van gemeentelijke dossiers: financiering van de bovenbouw door de gemeente; onteigeningsproblemen; discussies over het concept (meestal in het kader van de goedkeuring van het voorontwerp).

Deze vertraging heeft behalve een negatieve impact op het realiseren van ecologische doelstellingen en een verminderde investeringsportefeuille voor de wegenbouwsector eveneens financiële repercussies voor de Vlaamse begroting. Dit zorgt er immers voor dat vele middelen geblokkeerd blijven. Historisch heeft dit reeds aanleiding gegeven tot een groot gereserveerd krediet. Uit de analyse bleek dat gecombineerde dossiers sterk vertraagd worden door de grondinnames. In het verleden werd hiervoor steevast verwezen naar de federale aankoopcomités die voor Vlaamse administraties grondinnames moeten realiseren.

'Sinds begin 2015 werden de diensten van het federale aankoopcomité geregionaliseerd en samengevoegd bij de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. Iedereen hoopte dat dit de oplossing was, maar het is blijkbaar een overgang die maar moeizaam verloopt. De verhoopte inhaalbeweging kwam er vooralsnog niet.'

'Overheden, provincies, gemeenten en OCMW's doen voor het aankopen en verkopen van onroerend goed een beroep op de afdeling Vastgoedtransacties van Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst. Voor de schatting van het onroerende goed wordt een beroep gedaan op de commissarissen van de afdeling Vastgoedtransacties. Voorheen gebeurde dat bij de federale aankoopcomités. De commissarissen van de vroegere federale aankoopcomités zijn nu samen met de instrumenterende ambtenaren van de Vlaamse Dienst Vastgoedakten ondergebracht bij Vlabel, zoals bepaald door het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. Als commissarissen van de nieuwe afdeling Vastgoedtransacties zijn zij sinds 19 januari 2015 verantwoordelijk voor het verwerven, verkopen of onteigenen van onroerende goederen voor het Vlaamse Gewest en ondergeschikte besturen. In de wandelgangen vernamen we dat het aantal commissarissen blijft dalen. In 2014 waren er nog 58 commissarissen, in 2015 zouden dit er nog 41 zijn.'

'We stellen vast dat er, na de regionalisering, op het terrein nog niet veel is veranderd en grondinnames nog steeds heel wat vertraging met zich brengen bij het in uitvoering brengen van projecten. Het Vlaamse Gewest en ondergeschikte besturen kunnen voor het schatten van gronden ook een beroep doen op erkende landmeters. De onderhandelingen kunnen dan door een private onderhandelaar gebeuren. Die mogelijkheid wordt door besturen steeds vaker gebruikt om de trage procedures bij de dienst Vastgoedtransacties op te vangen.'

'Gecombineerde dossiers waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) partner is, blijven echter een probleem. Vooraleer hiervoor een private onderhandelaar te kunnen inzetten, moet de dienst Vastgoedtransacties zijn akkoord geven. Bovendien moet een lokaal bestuur dan bereid zijn de kosten voor de onderhandelingen te (pre)financieren. Bovendien is niet elk lokaal bestuur op de hoogte van de mogelijkheid, maar ook bij de Vlaamse overheid is het gebruik ervan niet ingeburgerd.'

Knopen doorhakken

'Maar in de meeste gevallen blijft men wachten op actie en gebeurt er niets. Ondertussen zijn er wel heel wat miljoenen euro's voor deze projecten gereserveerd, maar komen ze niet tot uitvoering. Heel frustrerend en zeker in tijden van crisis bij de aannemers alarmerend.Vanuit Vlario doen we een oproep naar de Vlaamse overheid om knopen door te hakken en alternatieve mogelijkheden aan te bieden. Binnen de krijtlijnen van een door de dienst Vastgoedtransacties gemaakt schattingsverslag zouden private onderhandelaars de tijdrovende onderhandelingen kunnen voeren.'

'Vanuit de werkgroep Gemeenten van Vlario willen we enkele suggesties doen. Waarom de dienst Vastgoedtransacties niet laten ondersteunen door externe partners' Hiervoor zouden raamcontracten kunnen gesloten worden. Waarom lokale besturen niet toestaan om zelf een private onderhandelaar aan te stellen met facturatie aan de dienst Vastgoedtransacties' Vlaams minister Ben Weyts zou hier samen met zijn collega minister Annemie Turtelboom, in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de dienst Vastgoedtransacties, werk moeten van maken en zo de procedure voor grondinnames in een stroomversnelling brengen.' - Peter Martens, voorzitter werkgroep Gemeenten van Vlario

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af