Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gezonde stadsfinanciën Leuven zorgen voor extra investeringen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gezonde stadsfinanciën Leuven zorgen voor extra investeringen

© Stad Leuven - All rights reserved

Door haar gezonde financiële toestand kan de stad Leuven voor het tweede opeenvolgende jaar de gemeentebelastingen verlagen en bovendien ruimte creëren voor een aantal extra projecten.

Er komen onder meer bijkomende investeringen in wegen, mobiliteit en sportinfrastructuur. Dat werd duidelijk tijdens de voorstelling van de jongste begrotingswijziging van deze legislatuur. Leuven heeft sinds begin dit jaar ook de kaap van 100.000 inwoners overschreden, waardoor de stad ook van Vlaanderen extra financiële middelen krijgt. “Dit dwingt ons ook om een versnelling hoger te schakelen, want meer inwoners brengen ook heel wat nieuwe problemen en uitdagingen met zich”, aldus burgemeester Louis Tobback.

Leuven sloot haar jaarrekening 2016 af met een overschot van 26.797.151 €, volgens schepen van Financiën Carl Devlies  een bijzonder positief resultaat. Een voorzichtige aanpak van de operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad, ondanks de vele nieuwe initiatieven, financieel gezond.  Hierdoor heeft het stadsbestuur financiële armslag om extra te investeren. Schepen Devlies benadrukt dat het positieve resultaat vooral te danken is aan een rationeel en consequent financieel beleid.

“De positieve resultaten maken het Leuven mogelijk om opnieuw een belastingverlaging door te voeren. ln 2016 verminderde de stad de gemeentebelasting van 7,5 naar 7%. Dit jaar kunnen we opnieuw een belastingverlaging van 7 naar 6,7% aankondigen. We zitten daarmee flink onder het gemiddelde van de centrumsteden, waar de gemiddelde aanslagvoet 7,47% bedraagt. De onroerende voorheffing blijft wel behouden op 1.400 opcentiemen, maar ook dat ligt onder het gemiddelde van 1.536 opcentiemen elders”, verklaart Carl Devlies.

Naast het afwerken van lopende processen (zoals het ruimtelijk structuurplan, het ruimtelijk uitvoeringsplan Aarschotsesteenweg, enz.) start de dienst Ruimtelijke Ordening met enkele nieuwe projecten.  Voor het project Molenbeekvallei werkt de stad samen met de buurgemeenten Bierbeek en Lubbeek, met de provincie Vlaams-Brabant en met het Regionaal Landschap Dijleland. Met dit project wil de stad problemen zoals de overstromingen aan de Abdij van Park in 2016 in de toekomst voorkomen en de toegankelijkheid voor recreanten verbeteren.

Concrete acties op korte termijn zijn het Lemmekensveld in Heverlee en het -Ruelenspark aan de Naamsepoort. De stad vraagt deze zomer een erkenning als strategisch project aan de Vlaamse overheid zodat gewestelijke subsidies mogelijk zijn. Ook voor de Dijlevallei zal de stad de visie uit het structuurplan concretiseren. Mogelijke projecten die hieruit kunnen volgen, zijn o.a. Dijle-eiland in Wijgmaal (de omgeving van Ymeria) en de site Geologie in de binnenstad.

De herprofilering van de Diestsesteenweg vormt de aanleiding om de toekomst van de wijk tussen de steenweg en het spoor te onderzoeken. Uit ontwerpend onderzoek moet blijken of de huidige stedenbouwkundige voetafdruk kan bewaard blijven, en welk programma hier het meest aangewezen is. Hiertoe wordt een ontwerpopdracht gestart in nauwe samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven  (AGSL). De studie is begroot op 51.000 €.

 Voor het masterplan woonkern Heverlee (Sint-Lambertus) en de omgeving van het Koning Albertgebouw in Kessel-Lo wordt een open oproep via de Vlaamse bouwmeester gelanceerd. Voor de woonkern van Heverlee wordt de aanleg van het openbaar domein bestudeerd, waaronder het hergebruik van het deelgemeentehuis en een betere verbinding met de Kardinaal Mercierlaan. In overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal wordt nagegaan of en hoe het Koning Albertgebouw en zijn omgeving, een naoorlogse woontoren van de hand van Léon Stynen, kan aangepakt worden.

Er wordt ook een eerste aanzet gegeven voor twee nieuwe grote investeringsprojecten, nl. de uitbreiding van TC Stade Leuven (deze ingreep veronderstelt ook werken aan de parking die voetbalclub OHL gebruikt) en nieuwe trainingsaccommodatie voor de basketbalclub. De bestemde gelden voor de geplande klimzaal worden omgezet naar een investeringstoelage (500.000 €).

Voor de dienst Openbare Werken zijn verschillende straten opgenomen in de begroting om volledig heraangelegd worden met extra groen en zitbanken, extra fietsstallingen of als woonerf. Onder meer de Lombaardenstraat, de Van Evenstraat, de Monnikenstraat, de Prelatenstraat en de Dekenstraat zullen aangepakt worden. Het stadsbestuur voorziet een extra budget van 6 miljoen € om deze werken uit te voeren. Een overzicht:

 • Asfaltslijtlagen: 1 miljoen € per jaar
 • Trottoirs: 1,2 miljoen € per jaar
 • Onderhoud fietspaden:  0,5 miljoen € per jaar
 • Park Belle Vue + fietstunnel
 • Kessel-Losesteenweg in verlengde fietserstunnel AWV
 • Hoornplein
 • Heilige Geeststraat en Voorzorgstraat
 • Fietsspiraal
 • Vernieuwen openbare verlichting naar led
 • Tomveldstraat
 • Paternosterstraat
 • Lindensestraat en Heuvelstraat
 • Hoegaardsestraat
 • Noormannenstraat en Ierse Predikherenstraat
 • Van Waeyenberghlaan
 • Terbankstraat (toegang westzijde Gasthuisberg)
 • Henri Elsenwijk
 • Dorpsplein/ Sint-Agathaplein Wilsele
 • Herbert Hooverplein/ Ladeuzeplein
 • Markeringen fietsvoorzieningen
 • Tessenstraat
 • Heraanleg Mechelsestraat (en nadien Vismarkt)
 • Visualisatie eerste stadsomwalling
 • Halfverhardingen
 • Bruggen Janseniushof
 • Casinolaan
 • Bushaltes Interleuvenlaan
 • Bushaltes Wijnpersstraat

De volgende projecten worden bijkomend in de meerjarenplanning opgenomen voor een bedrag van 6 miljoen € (volledige heraanleg = wegenis + riolering).

 • Heraanleg van de Lombaardenstraat (2018)
 • Heraanleg van de Brabançonnestraat (2018) 
 • Heraanleg van de Edward Van Evenstraat, Monnikenstraat en Prelatenstraat (2017)
 • Heraanleg van de Leopold III-laan (2017)
 • Heraanleg van de Alfons Fierensstraat en Verbroederingsstraat (2018)
 • Heraanleg van de Kapucijnenvoer (tussen Biezenstraat en Brusselsestraat) (2018)
 • Heraanleg van de Dekenstraat (2018)
 • Heraanleg van de Tervuursestraat  (2019)
 • Herinrichting noordoever Vaartkom en OPEK-plein (Victor Broosplein), Leuven (2019).

Dit jaar wordt een budget van 200.000 € voorzien voor de inkleding en het opsmukken van de wandelzaal in het historische stadhuis op de Grote Markt, zodat deze ruimte als ontvangstruimte beter tot zijn recht zal komen en efficiënter wordt in gebruik.

Ruim 350.000 € extra per jaar wordt uitgetrokken voor onder meer de voorbereiding van verschillende grote culturele infrastructuurprojecten zoals het project Podiumkunstensite, de herinrichting van Tweebronnen en de herbestemming van het historische stadhuis.

De afdeling Groenbeheer zal zes tuiniers en twee hulptuiniers aanwerven om de toenemende oppervlakte aan openbaar groen ecologisch te beheren. Er wordt ook een actieplan opgemaakt om de stad nog meer te vergroenen.

Daarnaast is het de bedoeling om bestaande en nieuwe groene zones met elkaar te verbinden tot een groennetwerk. Om dit te realiseren worden twee tuinarchitecten aangeworven. Er wordt ook extra geld voorzien om het Rector De Somerplein in 2017 te vergroenen.

Leuven is een topregio op het vlak van gezondheid, technologie en creativiteit. Om dat te versterken en de stad nog meer op de kaart te zetten, richtte het stadsbestuur samen met de academische wereld, bedrijven en kennisinstellingen Leuven MindGate op. Om de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio nog te versterken, investeert de stad 500.000 € extra in Leuven MindGate. Daarmee kan het stadsbestuur meer ruimte geven aan ondernemers en de stad wereldwijd promoten als dé plek voor innovatie.

Door de budgettaire ruimte zal ook het Leuvense OCMW 1 miljoen € extra investeren. Het aantal plaatsen in de kinderopvang wordt bijkomend met dertig uitgebreid en er wordt een zelfstandig lokaal dienstencentrum opgericht in het woonzorgcentrum Edouard Remy. Op deze site komt ook een kinderdagverblijf met vijftig plaatsen.

De ingebruikname is voorzien in 2020. Het dementiehuis Booghuys in de Vlamingenstraat krijgt een nieuwbouw en op de OCMW-site komen nieuwe doorgangswoningen. Enkele bestaande doorgangswoningen worden verbouwd.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Door de hoge inflatie verwachten twee op de drie Vlaamse steden en gemeenten dat ze zullen moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)[…]

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Meer artikels