Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gezonde begroting tegen 2017 biedt meer ruimte voor investeringen

Gezonde begroting tegen 2017 biedt meer ruimte voor investeringen

De Vlaamse regering moet tegen 28 september klaar zijn met de opmaak van de Vlaamse begroting voor volgend jaar. Dat wordt opnieuw een moeilijk karwei. Het Planbureau voorspelt een iets lichtere groei van de economie dan verwacht. Daarnaast waarschuwt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voor heel wat onzekerheden: de federale taxshift slaat een gat in de Vlaamse begroting, de asielcrisis kost Vlaanderen eveneens extra geld en de kosten van de Oosterweelverbinding, die dit jaar al 100 miljoen ' zullen bedragen, zijn nog niet opgenomen.

De Vlaamse regering plant in 2017 een begrotingsevenwicht, maar kreeg vorig jaar al kritiek toen ze de begroting voor zowat 550 miljoen ' in het rood liet gaan. Ook de sociale partners waarschuwen dat diep in het rood gaan geen optie is indien de Vlaamse regering in 2017 een evenwichtige begroting wil halen. Op basis van de parameters die in augustus beschikbaar waren, adviseert de SERV om volgend jaar maximum 243 miljoen ' in het rood te gaan. De vakbonden en werkgevers vragen ook om prioriteit te geven aan overheidsinvesteringen in publieke infrastructuur zoals wegen, scholen en ziekenhuizen.

Sinds de federale regering in juli de raming van de gewestelijke opcentiemen bijstelde, ziet het begrotingswerk er voor de Vlaamse regering een stuk rooskleuriger uit. Toch vragen de sociale partners aandacht voor de grote financiële impact van een aantal toekomstige uitdagingen en de blijvende nood aan overheidsinvesteringen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelt een begrotingstraject voor waarbij de regering mikt op een structureel overschot in 2016 en 2017 (respectievelijk 153 en 247 miljoen '.). Hierbij worden eenmalige factoren en conjunctuurschommelingen niet meegerekend. Dit vertaalt zich in een maximum toegelaten tekort van 243 miljoen ' in 2016 en een nominaal evenwicht in 2017. Op die manier kan Vlaanderen tegen 2017 zowel structureel als nominaal een gezonde begroting bereiken.

'De Vlaamse regering stond de jongste tijd voor heel wat budgettaire uitdagingen door nieuwe Europese spelregels, de zesde staatshervorming en een wisselende conjunctuur. Daarnaast zitten heel wat uitdagingen in de pijplijn zoals Oosterweel, de kilometerheffing voor vrachtwagens, infrastructuur voor onderwijs en welzijn, ' Om een realistisch en gezond begrotingstraject uit te tekenen, moet de financiële impact voor de Vlaamse begroting nauwgezet in kaart worden gebracht. Op dit ogenblik ontbreekt het aan een totaalbeeld', verklaart SERV-voorzitter Caroline Copers.

Begrotingstraject

Bij het opstellen van de Vlaamse begroting voor 2016 ziet de SERV drie belangrijke elementen. Het Belgische Stabiliteitsprogramma dat recent werd ingediend bij Europa voorziet in 2018 een structureel begrotingsevenwicht van alle Belgische overheden. Daarnaast wil de Vlaamse regering al een jaar vroeger (in 2017) een begroting in (nominaal) evenwicht indienen. Ten slotte rechtvaardigen de toekomstige begrotingsuitdagingen en het beheersbaar houden van de Vlaamse schuld een versneld traject. Voorlopig formuleert de SERV geen concrete schulddoelstelling omdat de financiële impact van grote investeringsprojecten onduidelijk is en de context (de Europese opvolging van de begroting) veranderd is sinds het vastleggen van de oorspronkelijke schulddoelstelling in het Pact 2020.

Evenwicht

Bij het uittekenen van het begrotingstraject kiest de SERV al jaren voor een structurele benadering. Het voordeel hiervan is dat men eenmalige factoren en conjunctuurschommelingen kan wegzuiveren, maar toekomstige uitdagingen kan meerekenen. Vanuit die benadering stelt de SERV voor om de vereiste structurele inspanning in 2016 en 2017 over beide jaren gelijk te verdelen. Tegen 2017 komt dan zowel een structureel als nominaal evenwicht in het vizier.

Investeringsbeleid

Ten slotte herhaalt de SERV zijn pleidooi van begin dit jaar om ook in budgettair moeilijke tijden prioriteit te geven aan overheidsinvesteringen in publieke infrastructuur. Het nominale tekort op de begroting 2016 moet daarbij aangewend worden voor bijkomende investeringen in publieke infrastructuur. Dergelijke investeringen hebben een groeibevorderend effect en laten toe een inhaalbeweging te maken t.o.v. het buitenland. Dat komt de economische heropleving ten goede en zal zowel de werkgelegenheid als de economische activiteit van de bedrijven stimuleren.

Vandaag zijn de conjunctuurparameters iets verbeterd ten opzichte van deze in januari 2015, maar dit doet niets af aan de relevantie van overheidsinvesteringen voor de Vlaamse economie. Uit de analyse van de aangepaste begroting blijkt dat de gedocumenteerde investeringen met ongeveer 50 miljoen ' dalen tegenover de initiële begroting indien geen rekening gehouden wordt met de opname van nieuwe instellingen en de herintroductie van de renovatiepremie. Er is bij de begrotingsaanpassing dus geen vooruitgang inzake investeringen geboekt, wat de SERV betreurt.

De SERV pleit er voor dat de Vlaamse meerjarenraming bij belangrijke ontwikkelingen geactualiseerd wordt, aangezien een actuele meerjarenraming één van de hoekstenen is van een vooruitziend begrotingsbeleid. Een structureel begrotingsbeleid houdt immers niet alleen rekening met de recente evolutie van ontvangsten en uitgaven, maar ook met de grote uitdagingen waarmee het begrotingsbeleid in de komende jaren geconfronteerd wordt, zodat een realistisch begrotingspad kan uitgetekend worden.

De budgettaire impact van deze uitdagingen voor de Vlaamse begroting moet­ volgens de SERV zo goed mogelijk in kaart worden gebracht en wanneer nodig geactualiseerd. Een aantal gegevens is beschikbaar, maar het totaalbeeld ontbreekt zodat de impact op de netto beleidsruimte voor 2016 en de komende jaren vandaag onvoldoende kan ingeschat worden. Een meerjarenraming geeft aan hoe toekomstige uitdagingen zich de komende jaren in de begroting zullen vertalen. Vandaag kan voor een dergelijke analyse echter niet meer van de jongste meerjarenraming vertrokken worden.

De huidige meerjarenraming is achterhaald omdat geen rekening gehouden is met de integratie van Oosterweel in de begroting; de geraamde ontvangsten voor de kilometerheffing recent aanzienlijk evolueerden; de onderbenuttings-hypothese fundamenteel werd aangepast en belangrijke ontvangstenbronnen aanzienlijk zijn bijgesteld door aanpassing van parameters zoals de opcentiemen. Samen vertegenwoordigen deze factoren vele honderden miljoenen euro. De jongste meerjarenraming komt dan ook tot een positief begrotingsresultaat bij ongewijzigd beleid in 2016 en volgende jaren, waarvan we vandaag weten dat dit niet het geval zal zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Publireportage

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een Belgische vakgroothandel in Solar en Storage Solutions. Sinds 2005 voorzien ze technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Hun[…]

23/06/2021 |
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!

Publireportage

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!