Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gentse stadsbouwmeester aan de slag

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gentse stadsbouwmeester aan de slag

Peter Vanden Abeele, de eerste Gentse stadsbouwmeester, is sinds 1 november aan de slag en heeft een mandaat voor zes jaar. Peter is 38 jaar, ingenieur-architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner. Hij deed onder andere ervaring op in het team van de Antwerpse stadsbouwmeester.

De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Hij heeft de taak om een bewustmaking te bevorderen voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit in het algemeen met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de architectuur en de ruimte te bevorderen en te verzekeren in Gent.

“Het stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die op een onafhankelijke manier instaat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. Met zijn indrukwekkend palmares en breed draagvlak binnen Gent was Peter Vanden Abeele de geknipte persoon voor deze functie”, zegt Annelies Storms, de Gentse schepen van Cultuur.

“Gent heeft veel expertise in huis. Het is echter belangrijk dat er voldoende kruisbestuiving is tussen de verschillende geledingen, vaak met hun eigen prioriteiten. De Gentse bouwmeester zal een kwaliteitscoördinator zijn, een spilfiguur in het stroomlijnen van de vele en soms tegenstrijdige adviezen bij de totstandkoming van nieuwe stadsprojecten”, vult schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman aan.

In de negentiende en begin twintigste eeuw bouwden stadsarchitecten zoals Cloquet, Roelandt, Pauli en Van Rysselberghe aan een coherent Gents stadsbeeld, in een stad van universiteitsgebouwen, publieke voorzieningen, stations en stedelijke infrastructuren die samen een krachtig elan gaven aan een stad die zichzelf weer op de kaart wou zetten. In de eenentwintigste eeuw moet een bouwmeester in Gent werken in een stad die veel complexer is geworden op beleidsmatig, administratief-bestuurlijk en maatschappelijk vlak. Deze bouwmeester bouwt misschien niet letterlijk zoals zijn notoire voorgangers in de stad, maar bouwt daarom niet minder aan de stad. Peter Vanden Abeele wil daarom inzetten op vier bouwtaken.

De bouwmeester zet als adviseur van het bestuur diensten en bouwheren een helder en open proces van bouwen in en aan de stad op, met duidelijke regels en afspraken die een kwaliteitsslag nastreven. Het is noodzakelijk hierbij het vertrouwen te garanderen en de kansen voor ruimtelijke kwaliteit te vergroten. De bouwmeester zet zich als organisator in om bruggen te bouwen tussen de verschillende actoren in de stad. Hij stelt samenwerking centraal en legt linken tussen de intenties van de verschillende stakeholders: beleid, diensten, ontwerpers, bouwheren, stedelijke actoren, … Dat vraagt om nieuwe organisatievormen, overlegplekken, rondetafels en ateliers en om een team bouwmeester dat zich niet als een cel naast de diensten plaatst, maar infiltreert in de stadsorganisatie.

De bouwmeester werkt als aanjager aan een eigen en eigentijdse bouwcultuur die de identiteit van de stad mee versterkt, niet door een architectuurbeeld van bovenaf op te dringen, of van onder uit te laten ontstaan vanuit de vele Gentse architectuuractoren, maar wel met een aanpak waarbij de bouwmeester actief midden in het debat gaat staan en samenwerking tussen bewoners, bouwheren, het bestuur en het maatschappelijke veld centraal komt te staan. Dit leidt tot een coalitie voor de stad vanuit gedeelde belangen.

Ten slotte zal de bouwmeester als inspirator bouwstenen aandragen voor een toekomstbestendige verdere verstedelijking. Door wervende (voor)beelden naar voor te schuiven over thema’s die cruciaal zijn of worden voor de stad kan de bouwmeester voeding bieden aan het beleid, los van concrete aanleidingen en vragen vandaag. De bouwmeester wil met een brede blik (ver) vooruit denken om vandaag al beter te doen.

Peter Vanden Abeele zal bijgestaan worden door drie medewerkers binnen het team Stadsbouwmeester. Vanaf 2018 zal het team Stadsbouwmeester een aantal communicatietools inzetten, waaronder nieuwsbrieven, social media, aankondigingen voor ontwerpwedstrijden, publieke debatten, enz.

Als eerste stap roept de nieuwe stadsbouwmeester bouwheren met grote plannen op om hem zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken om projecten te adviseren of om mee ontwerpers te selecteren. Buurtcomités met bedenkingen en zorgen over concrete projecten krijgen eveneens de vraag om zo vroeg mogelijk mee de plannen te bespreken. Het team stadsbouwmeester is bereikbaar via stadsbouwmeester@stad.gent.

Wie is Peter Vanden Abeele?

Peter Vanden Abeele is ir. architect, stedenbouwkundig ontwerper, en erkend ruimtelijk planner. Van 2004 tot 2008 werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent in het vakgebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. In 2008 startte hij in Antwerpen als projectleider voor de ontwikkeling van het Eilandje en het project IGLO voor AG Stadsplanning Antwerpen. Van 2009 tem 2011 was hij adviseur stedenbouw bij de stadsbouwmeester. Hij volgde voor de stadsbouwmeester alle complexe stedelijke projecten in Antwerpen. Daarnaast werkte Vanden Abeele 2004 tot 2009 als freelance stedenbouwkundig ontwerper voor o.a. Beel architecten, Technum, DIAL architecten, Puls_net en Omgeving. In 2009 richtte hij samen met Filip Buyse en Frédéric Rasier Maat-Ontwerpers op, een ontwerpbureau dat zich richt op diverse opgaves (van stedenbouw tot architectuur, infrastructuur en publieke ruimte) via diverse aanpakken (ontwerp, uitvoering, advies, begeleiding). Sinds 2012 zetten ze zich alle drie voltijds in als ontwerpers en zaakvoerders om het bureau op de kaart te zetten in Vlaanderen en Brussel.

Sinds 2005 doceert Peter Vanden Abeele in het vakgebied van het stedenbouwkundig ontwerpen aan de Universiteit Gent, met tussendoor ook opdrachten voor Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Als expert zetelt hij in verschillende stedelijke adviesorganen (Gecoro en Kwaliteitskamer Architectuur Gent, stadsatelier Oostende). Hij werkte aan diverse tentoonstellingen over stedenbouw en schrijft regelmatig voor publicaties van het Vlaams Architecteninstituut, de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning en A+.

Van begin 2009 tot eind 2011 maakte Peter Vanden Abeele deel uit van het team van de stadsbouwmeester Antwerpen. Voor tal van projecten was hij de adviseur stedenbouw van de stadsbouwmeester en fungeerde in menige processen, vergaderingen en jury’s als diens plaatsvervanger. Hij stond er in voor de kwaliteitsbewaking van alle stedenbouwkundige projecten. Deze drie jaar vormde de basis voor het verder uitbouwen van zijn expertise als procesbegeleider en kwaliteitsbewaker. Peter Vanden Abeele begeleidde vervolgens vanuit Maat-Ontwerpers diverse openbare besturen (de Vlaamse Bouwmeester, provincies, gemeentebesturen) bij het opzetten en uitwerken van diverse projecten en processen. Hij stond daarbij in voor de begeleiding van het proces, de bewaking van de kwaliteit en de communicatie en advisering aan de betrokken opdrachtgevers en actoren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven Antwerpen gaat op zoek naar een architect om een vervangbouw te realiseren voor 77 appartementen in Deurne. De bestaande gebouwen met sociale huurappartementen zijn gelegen aan de Jan Peetersstraat 1-17 en de Jan Brochovenstraat 4-26[…]

12/05/2021 | ProjectenArchitecten
Belgisch paviljoen architectuurbiënnale in Venetië toont verhouding stad-architectuur

Belgisch paviljoen architectuurbiënnale in Venetië toont verhouding stad-architectuur

Recordaantal inschrijvingen voor Brick Award

Recordaantal inschrijvingen voor Brick Award

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Meer artikels