Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent presenteert meerjarenplan tot en met 2021

Gent presenteert meerjarenplan tot en met 2021

© © Piet De Kersgieter

Het stadsbestuur van Gent heeft een akkoord bereikt over het budget voor 2018. Daarnaast zal het college van burgemeester en schepenen in december aan de gemeenteraad een meerjarenplan in evenwicht presenteren tot en met 2021, dat is halfweg de volgende legislatuur. Het Gentse stadsbestuur blijft kiezen voor een fors en duurzaam investeringsbeleid in wegen, scholen, parken, sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening, onder meer door de clustering van alle (publieks)diensten rond de Zuid (inclusief het voormalige bibliotheekgebouw).

Het budget voor het laatste jaar van een bestuursperiode is altijd een beetje bijzonder: men moet nagaan wat nog kan  afgewerkt worden en waar een extra tandje moet worden bijgestoken. Soms zijn nieuwe noden en problemen ontstaan die dringend moeten worden aangepakt, en die niet voorzien waren bij de opmaak van het financiële meerjarenplan in 2014.

De Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu wordt versterkt, zodat de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing voort kan worden opgevoerd en zodat meer studentenkamers kunnen worden gecontroleerd op brandveiligheid. Ook voor proactief milieutoezicht en een accurate opvolging van de nieuwe omgevingsvergunning worden middelen voorzien. Voor het onderhoud van het openbaar groen en van de wegen en de fietsinfrastructuur en voor de ‘Minder Hinder’-werking worden de inspanningen opgedreven. Er worden ook kredieten ingeschreven om de keukens van de Hotelschool volledig te renoveren.

Als aanloop naar de Lage-Emissiezone in 2020 worden in de meerjarenplanning middelen en personeel voorzien om Gent en de Gentenaars hierop optimaal voor te bereiden. Zo zijn voor de periode tot 2020 allerlei flankerende maatregelen gepland voor particulieren en bedrijven, waaronder de slooppremie, subsidies voor autodelen, elektrische wagens, enz. Dankzij de recent door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz toegekende subsidie kan eindelijk werk gemaakt worden van de uitbreiding van het Designmuseum. De stad Gent investeert bovenop de Vlaamse subsidie zelf nog 5,5 miljoen €.

“Met een budget in evenwicht tot en met 2021 kan de volgende bestuursploeg op een gezonde financiële basis starten. Bovendien is in de meerjarenplanning al rekening gehouden met een netto-investeringsvolume van 90 miljoen € per jaar, ofwel 540 miljoen € voor de ganse volgende legislatuur. Dat is 75 miljoen € meer dan in de lopende periode. Ook de exploitatierekening, zeg maar de dagelijkse uitgaven, sluit al jaren af met een overschot. Alle cijfers wijzen erop dat Gent een consequent en volgehouden gezond financieel beleid voert, bovendien met lage belastingtarieven in vergelijking met andere centrum- en grootsteden”, verklaart burgemeester Daniël Termont.

Toch blijft de schuld onder controle. Niet alleen is de autofinancieringsmarge (de officiële maat om de betaalbaarheid van de investeringen te meten) positief in 2019, 2020 en 2021, ook de schuldratio (de verhouding van de schulden tot de jaarlijkse ontvangsten) blijft binnen de voorziene marge van 80%. Het pensioenfonds is gestegen tot 130 miljoen € of 500 € per Gentenaar, wat een behoorlijk omvangrijke pensioenreserve is. Om correcte vergelijkingen te maken moet dat bedrag wel worden afgetrokken van de uitstaande schuld. De ruim 100 miljoen €  die de voorbije vijftien jaar in het pensioenfonds werd gestoken, kan immers nooit meer voor iets anders worden gebruikt.

Schuld kan worden afgebouwd, maar al even gemakkelijk worden heropgebouwd in de toekomst. Het Gentse schepencollege kiest ervoor om het overschot niet te gebruiken voor schuldafbouw, maar voor de opbouw van pensioenreserves, die toelaten de toenemende kost gemakkelijk op te vangen. Bovendien zijn de huidige omstandigheden op de financiële markten bijzonder gunstig. “Er is een overvloed aan kapitaal beschikbaar, tegen een extreem (en historisch) lage rente, een geschikt moment dus om te investeren in duurzame infrastructuur. Gelet op de staat van de infrastructuur in ons land lijkt dat een voorbeeld om na te volgen”, vindt Daniël Termont.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in het Omgevingsloket een record aantal omgevingsvergunningen en meldingen geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen en in 2021 om 77.200. De voorbije twee jaar hebben eigenaars[…]

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Meer artikels