Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

De stad Gent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op voor twee sportclusters. Voor het ontwerp van dit rup loopt van 19 augustus tot en met 17 oktober een openbaar onderzoek. Het rup ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ is nodig om een planologisch probleem op te lossen in twee kleinschalige zonevreemde sportclusters. Daardoor is het nu onmogelijk om deze sportclusters voort te ontwikkelen.

Het planologische probleem gaat terug tot de opmaak van de gewestplannen in 1977. Daardoor werden heel wat sport- en recreatie-infrastructuren zonevreemd. In de decennia daarna gold een gedoogbeleid, maar begin de jaren 2000 werden 'sectorale bpa’s' opgesteld om te proberen hiervoor een oplossing te vinden. De stad Gent maakte in 2003 een inventaris op van te herbestemmen gebieden in functie van recreatie. De meest dringende gevallen zijn later via een gebiedsgericht rup zone-eigen gemaakt. Maar voor enkele gebieden was er nog geen oplossing; daar moet dit rup een einde aan maken.

Meestal maakt Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor een aaneengesloten gebied. Dat is hier niet zo, vandaar de naam 'thematisch' rup. Het omvat twee onderdelen die verspreid zijn over het grondgebied van de stad. Sport- en recreatieve voorzieningen vormen het gemeenschappelijke element.

In de Boer Janssensstraat in Gentbrugge is een sportcluster gevestigd met sportvelden, een speeltuin, kleedkamers, parkeergelegenheid en een cafetaria. Bij de bestemmingswijziging in het kader van het gewestelijke rup voor 'Afbakening van het grootstedelijke gebied Gent' zijn de terreinen waarop de clublokalen staan niet opgenomen. Daardoor hebben die nog de bestemming 'natuurgebied’. Voor dit terrein is een stedenbouwkundig inrichtingsplan opgemaakt om het voort uit te bouwen, maar de realisatie ervan botst op de verkeerde gewestplanbestemming.

Een tweede gebied is de Jachthaven Snepkaai. Daar is een beperkte bestemmingswijziging noodzakelijk om de jachthaven te kunnen herinrichten. Er is een stedenbouwkundige studie voor de herinrichting opgemaakt, maar de realisatie kan niet beginnen zolang de bestemming niet is aangepast.

Het schepencollege keurde het concept-rup goed op 10 juni 2016. De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) gaf hierover op 13 juli 2016 advies aan het stadsbestuur. De impact van het concept-rup op de omgeving werd via een mer-screening onderzocht (milieu, mobiliteit, bodem, mens, …). De Vlaamse Dienst MER (milieueffectrapportage) concludeerde op 25 september 2017, op basis van deze screening, dat de opmaak van een plan-mer voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan niet nodig is.

De stadsdiensten maakten daarna het ontwerp op. De gemeenteraad van juni stelde dit voorlopig vast. Nu volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. De Gecoro bekijkt dan alle opmerkingen en bezwaren en geeft nogmaals advies. De stadsdiensten maken vervolgens het eindontwerp dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Ten slotte wordt de goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Het gebied Mechelen-Noord III aan de Oude Antwerpsebaan tussen de E19 en de R6, heeft momenteel het statuut ‘Regionaal Bedrijventerrein’. De stad Mechelen onderzoekt of dit de meest geschikte bestemming is en schakelde hiervoor[…]

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brouwersvliet Antwerpen

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brouwersvliet Antwerpen

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Meer artikels