Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fedustria: 'De hemel klaart op, maar één zwaluw maakt de lente niet'

Fedustria: 'De hemel klaart op, maar één zwaluw maakt de lente niet'

Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 23 april in Gent maakte Fedustria een balans op van het voorbije jaar, met indicaties voor 2015 en aanbevelingen voor het beleid. De conclusie is dat de hemel opklaart, maar één zwaluw maakt de lente niet.

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie en vertegenwoordigt in België ongeveer 1.965 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo's), die samen ruim 39.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 10,7 miljard ', waarvan ongeveer 70% uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet van 5,7 miljard ' met ongeveer 680 bedrijven en 20.150 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5 miljard ' en stellen ongeveer 19.000 werknemers tewerk in 1.280 bedrijven.

Activiteit

De activiteit in de Belgische hout- en meubelindustrie was in 2014 lichtjes positief, al kwam dat op het conto van een sterk eerste en laatste kwartaal. Want tussenin, in het tweede en derde kwartaal, was de activiteit eerder zwak, aldus Fedustria, de beroepsorganisatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie in ons land.

In 2014 kon de hout- en meubelindustrie, met een omzettoename van 3,1%, de terugval van 2013 grotendeels inhalen. In de meubelindustrie steeg de omzet met 4,2%. Aangezien de afzetprijzen in de meubelindustrie slechts een lichte stijging kenden met 0,8%, bedroeg de toename van de activiteit in volume 3,4%.

Verschillen

Binnen de meubelindustrie zijn er duidelijke verschillen naargelang de productgroepen. Vooral de omzet van woonmeubilair (- 1,5%) had te lijden onder het lage consumentenvertrouwen. Alle andere productgroepen noteerden daarentegen een omzettoename. De sterkste omzetstijging werd gerealiseerd bij de kantoor- en winkelmeubelen (+ 11,1%). Daarnaast deden ook de keukenmeubelen (+ 7,8%) en de matrassen en bodems (+ 7,9 %) het behoorlijk goed.

In de houtindustrie verbeterde de omzet met 2,1% in waarde. Het productievolume daalde echter met 0,8%, aangezien de afzetprijzen gemiddeld met 2,9% stegen. Bij de houtindustrie waren de resultaten erg verschillend naargelang de productgroepen: de plaatmaterialen (+ 6%) en de houten verpakkingen (+ 5,8%) konden een omzetgroei optekenen. Daarentegen kenden de bouwelementen (- 3,5%) en de overige houtverwerking (- 6,9%) een daling van de omzet.

Vertrouwen

2014 was beloftevol gestart, met een goed gevuld orderboek zowel in textiel als in hout en meubel, maar vanaf Pasen kwam de klad erin. Echte redenen zijn moeilijk aan te duiden, maar het gestaag verslechterende consumentenvertrouwen verklaarde toch een en ander: de consument hield de vinger op de knip, niet in het minst door de toenemende onzekerheid in Europa en in de wereld. De Oekraïne-crisis speelde hier zeker een rol: plots was het weer oorlog in de achtertuin van Europa.

Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen in België verbeterde geleidelijk in de loop van 2013 en bereikte een, weliswaar nog steeds negatieve, piek in januari 2014 (- 2,6). Hiermee lag het consumentenvertrouwen boven het Europees gemiddelde en ook boven het historisch lange termijngemiddelde voor België. Begin 2014 stond deze belangrijke vertrouwensbarometer dus nog op gunstig. Sindsdien is het consumentenvertrouwen echter onverwacht snel beginnen afbrokkelen tot - 12,1 in december 2014. In maart 2015 was het Belgische consumentenvertrouwen met - 6,1 minder negatief, maar bleef toch onder het Europees gemiddelde van - 1,8.

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel in 2014 met + 2,3%. Het jaar begon sterk met een goede soldenmaand januari. Deze positieve evolutie werd tijdens het volledige eerste kwartaal doorgezet. Het tweede kwartaal was bijzonder zwak, met een teleurstellende maand juni. De zomermaanden waren dan weer beter, evenwel gevolgd door een zwak jaareinde. De meubelverkoop in België vertoonde over het hele jaar bekeken een vrij grillig patroon.

Uitvoer

In 2014 steeg de Belgische uitvoer van houtproducten en meubelen (inclusief doorvoer) met 3,3% tot 3,1 miljard '. De uitvoer naar de EU-28, met een aandeel van ongeveer 89% bij uitstek de belangrijkste exportmarkt, nam met 3,1% toe. Frankrijk blijft, met een aandeel van 37,8% in de totale uitvoer, de belangrijkste afnemer. De uitvoer naar Frankrijk steeg met 1,6%. Ook de leveringen op de Nederlandse markt, onze tweede belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 22%, hielden stand (+ 2,2%), na een forse daling in 2013. De uitvoer naar Duitsland, onze derde belangrijkste klant met een aandeel van slechts 12%, steeg slechts licht (+ 1,4%).

Op de Britse markt kon 23% meer geleverd worden, waardoor het aandeel van deze vierde belangrijkste exportmarkt klom tot 4,9% van de totale Belgische uitvoer van houtproducten en meubelen. Zwitserland haalde nipt de Verenigde Staten in als belangrijkste klant buiten de EU-28. De uitvoer naar Zwitserland steeg met liefst 22,3%. Aan de Verenigde Staten werd 6% minder geleverd. De Russische markt stabiliseerde (+ 0,5 %), na een forse daling in 2013.

Invoer

De invoer van houtproducten en meubelen kende in 2014 een behoorlijke stijging (+ 5,2%). De sectorale handelsbalans blijft negatief (ongeveer - 1,2 miljard '). De export/import ratio bedroeg 72%.

De invoer uit de EU-28 (importaandeel van 70,8%) steeg met 4,6%. De invoer uit Polen steeg met 6,6%. Polen is met een invoeraandeel van 6,6% de vierde belangrijkste Europese leverancier, vóór Italië (aandeel van 4,7%), en net na Duitsland, Nederland en Frankrijk. Maar ook landen als Roemenië (+ 5,4%; invoeraandeel 2%), en Litouwen (+ 79,8 %; invoeraandeel 0,6%) wonnen fors aan belang.

China blijft evenwel de belangrijkste leverancier van houtproducten en meubelen op de Belgische markt. De Chinese invoer steeg met 6,7%, waardoor het importaandeel van China 19% bedraagt.

Investeringen

In 2014 investeerden de hout- en meubelbedrijven voor 221,4 miljoen ', hetzij een stijging met 20,4%. De toename komt volledig op rekening van de houtindustrie die voor 142,5 miljoen ' investeerde of een stijging met liefst 45%. De investeringen in de meubelindustrie daalden met 7,8%. Dit is de derde jaardaling op rij.

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de hout- en meubelindustrie steeg in 2014 tot 75,7%, het hoogste niveau sinds 2010. In 2014 stelde de Belgische hout- en meubelindustrie 19.055 personen tewerk in 1.286 ondernemingen. Ten opzichte van 2013 daalde de tewerkstelling met 566 personen of 2,9%.

Lichtpunten

In 2015 wordt een internationale conjunctuurverbetering verwacht o.m. dankzij de gunstige effecten van de forse daling van de olieprijzen. Ook in de eurozone zou de groei aantrekken door een versteviging van de uitvoer, onder impuls van de eurodepreciatie, en van de ontwikkeling van de binnenlandse vraag.

Omdat de Belgische meubelfabrikanten nog zowat de helft van hun productie in België verkopen, is de binnenlandse verkoop nog steeds zeer belangrijk. De particuliere consumptie in België zou met 1,3% toenemen dankzij de stijging van het reëel beschikbaar gezinsinkomen. Onder impuls van de koopkrachtstijging van de particulieren en de historisch lage hypothecaire rente wordt een verder bescheiden herstel van de woningbouw verwacht (0,5% in 2015, na een groei van 0,6% in 2014). Koopkrachtstijging, een grotere bouwactiviteit en een stijgend consumentenvertrouwen zouden de binnenlandse meubelverkoop moeten stimuleren. Helaas bleek daar in het eerste kwartaal 2015 niet veel van in huis te zijn.

Biomassa

Vooral voor de hout- en meubelindustrie blijft de interne EU-markt bij uitstek de grootste afzetmarkt, met de Benelux, Duitsland en Frankrijk als kernmarkten. Voor hout en meubel speelt ook nog de dreiging van de duurdere houtgrondstof door de geplande biomassacentrales in ons land (Gent en Genk-Langerlo) en in West-Europa, in het kader van de hernieuwbare energiedoelstellingen.

Maar indien deze biomassacentrales werken met houtpellets, bovendien gesubsidieerd als groene stroom, dreigen zij de grondstof hout voor de verwerkende industrie (veel) duurder te maken. De industrie vraagt daarom een gelijk speelveld met de energiesector, naast de toepassing van de ladder van Lansink (hout pas op het einde van de cyclus verbranden als andere gebruiksopties zoals recyclage zijn uitgeput).

Loonkosten

De textiel-, de hout- en meubelbedrijven zullen maar ten volle van de goedkopere euro en de economische heropleving kunnen profiteren als er iets wordt gedaan aan de hoge loonkostenhandicap. Hier wordt soelaas verwacht van de aangehouden loonmatiging en de indexsprong, de uitvoering van het competitiviteitspact (met o.a. 900 miljoen ' lastenverlagingen voorzien in 2016) en de geplande tax shift, die toch ongeveer 5 miljard ' zou moeten bedragen om echt het verschil te kunnen maken.

Fedustria waarschuwt ten slotte ook voor de mogelijke negatieve gevolgen van de tweede fase van eenmaking van het werknemersstatuut arbeider/bediende. De reeds geplande maatregel van de tweede maand gewaarborgd loon moet absoluut worden geschrapt en worden meegenomen in de globale onderhandeling over de verdere eenmaking van het werknemersstatuut. Tevens moet het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen volledig behouden blijven, omdat dit een flexibiliteitsinstrument is dat deels de hoge loonkosten compenseert, maar ook tienduizenden jobs redt, want het alternatief is volledige werkloosheid. Tijdens de ergste crisisjaren 2009-2010 heeft dit instrument ' ook voor de bedienden ' ten overvloede zijn nut bewezen.

Overheidsopdrachten

Op energievlak moet de federale regering ook zo spoedig mogelijk werk maken van de beloofde energienorm, zodat de energieprijzen voor de ondernemingen niet hoger uitvallen dan die in onze buurlanden/concurrenten. Tot slot vraagt Fedustria dat de overheidsopdrachten en -investeringen niet drastisch zouden worden teruggeschroefd, omdat hierdoor enerzijds op korte termijn een aantal textiel-, hout- en meubelbedrijven in de problemen kunnen komen, maar anderzijds ook de kwaliteit van het overheidsapparaat en het langetermijngroeipotentieel van onze economie zullen worden aangetast.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette