Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Federale regering start met investeringsplan van 4,7 miljard €

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Federale regering start met investeringsplan van 4,7 miljard €

(c) Archief Bouwkroniek

De nieuwe federale regering maakte bij haar start bekend dat ze in overleg met de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden, een ambitieus relanceplan wil lanceren. Het herstel- en investeringsplan van 4,7 miljard € moet een krachtige impuls aan onze economie geven en heel wat nieuwe jobs creëren. In het regeerakkoord staan een aantal voornemens die gevolgen hebben voor de bouwsector.
 

 

Regie der gebouwen

De Regie der Gebouwen wordt omgevormd om tot een professioneel geleid vastgoedbedrijf voor de federale overheid. Dat gebeurt op basis van de jaarrapporten van het Rekenhof, zoals een accurate waardering van het totale overheidspatrimonium.
 
Er komt een audit van alle lopende dbfm-projecten (design, built, finance, maintain). De hervorming focust op een efficiëntere en snellere werking, responsabilisering van de klanten, een efficiëntere structuur, duidelijke operationele doelstellingen en een performant hr-plan.

Overheidsopdrachten

De regering wil de overheidsopdrachten verbeteren om ze voorbeeldig te maken voor wat betreft hun sociale en milieuaspecten. Ze moeten ook transparanter en vooral effectiever worden, dit om de beroepsprocedures en vertragingen die ze kunnen veroorzaken te voorkomen. De wet op de overheidsopdrachten zal in dat verband worden geëvalueerd en aangepast.
 
In het kader van de relance zal de overheid in hoge mate afhankelijk zijn van overheidsopdrachten. Deze worden zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor kmo’s, onder andere door de opname van ethische, sociale en milieuclausules, maar ook door het bewustzijn bij de aanbesteders te vergroten en de administratieve lasten die ermee gepaard gaan te verminderen.

Administratie

Er komt tegen midden 2021 een nieuw kafka-plan met een ambitieuze administratieve vereenvoudiging voor burgers en bedrijven. Er wordt daarbij rekening gehouden met de Europese Verordening Single Digital Gateway, waarbij een online centraal punt wordt ingesteld van waaruit Europese burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig hebben om van de Europese interne markt gebruik te maken.
 
Voor bedrijven zullen minstens de volgende procedures worden vereenvoudigd:
• De ganse procedure voor de opstart en het beheer van een onderneming wordt vereenvoudigd aan de hand van unieke elektronische initiatieformulieren met de kruispuntbank ondernemingen (kbo) als centrale authentieke bron.
• Deze unieke formulieren zullen door alle bevoegde diensten verplicht moeten aanvaard worden, de gegevens die erin vervat zijn mogen in toepassing van het ‘only once’-principe niet meer opnieuw opgevraagd worden.
• De lastenverlagingen voor tewerkstelling van bepaalde werknemers zullen automatisch toegekend worden, met zo min mogelijk administratieve verplichtingen voor de werkgever. In de bouwsector wordt werk gemaakt van een elektronische werfmap.
 
Om het wetgevende proces te verbeteren en om bestuursgeschillen nog sneller te kunnen beslechten, worden de procedures bij de Raad van State geëvalueerd en eventueel herbekeken om de doorlooptijd te verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen.

Circulaire economie

De regering zal in afstemming met de deelstaten een federaal actieplan circulaire economie uitwerken om het grondstoffengebruik en de materialenvoetafdruk in de productie en consumptie sterk te verminderen. En zal onder meer worden ingezet op:
• Het wegwerken van wetgevende en financiële barrières;
• Productnormering;
• Het stimuleren van het principe van ‘cradle to cradle’.
 
De verlenging van de levensduur van producten is een belangrijke uitdaging in het kader van duurzame ontwikkeling. Geplande veroudering, waarbij producten bewust ontworpen worden om slechts een beperkte levensduur te bereiken, moet worden bestraft als een oneerlijke handelspraktijk.
 
België zal helpen bij de totstandkoming en uitvoering van Europese maatregelen, o.a. in het kader van de Green Deal. De regering zorgt voor een tijdige omzetting en handhaving van de Ecodesignrichtlijn en de richtlijn over garantieregels.
 
België zal eveneens deelnemen aan de debatten over het ‘productpaspoort’ op Europees niveau. De bedoeling is dat producten van bij de oorsprong duurzaam en correct gemaakt worden. De federale overheid geeft het goede voorbeeld en neemt de principes van een circulaire economie mee in haar openbare aanbestedingen.

Mobiliteit

Voor wat betreft mobiliteit zullen de investeringen op federaal niveau voornamelijk worden toegespitst op:
• De ontwikkeling van het spoorwegnet en van het spooraanbod, en het verbeteren van de stiptheid;
• De verbetering van de verbindingen met de buitenlandse spoornetwerken;
• De oprichting van multimodale platformen en de ontwikkeling van fietssnelwegen en slimme mobiliteitsoplossingen, dit alles in samenwerking met de deelstaten;
• De verbetering van de toegankelijkheid van de industrie-, haven- en bedrijvenzones, eveneens in samenwerking met de deelstaten;
• De versnelde invoering van het Gewestelijk ExpresNet (GEN);
• De verbetering en intensifiëring van het goederenvervoer per spoor en, in samenwerking met de deelstaten, over de binnenwateren.
 
Op het vlak van mobiliteit neemt de regering alle nodige maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen aan te moedigen. De regering steunt ook de korte keten, zal het gebruik van duurzame materialen in de bouw stimuleren en de meest vervuilende economische activiteiten ontmoedigen.

Werkgelegenheid

Jobs creëren is een prioriteit voor deze regering. Hoe hoger de werkgelegenheidsgraad, hoe sterker de sociale zekerheid. De regering zal werken belonen en de meest kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk begeleiden. Tegen 2030 wordt een werkzaamheidsgraad van tenminste 80% nagestreefd.
 
Daarbij is het optrekken van de activiteits- en werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers zeer belangrijk. De regering zal hierrond concrete initiatieven nemen, in samenspraak met de sociale partners en de deelstaten.
 
Om de effectieve loopbaanduur van de werknemers op te trekken, zullen maatregelen worden genomen inzake eindeloopbaanregeling. Dat kan o.a worden gerealiseerd via het deeltijdse pensioen, de zachte landingsbanen, de vorming en heroriëntatie doorheen de loopbaan, en door de overdracht van kennis tussen generaties van werknemers te bevorderen.
 
Lokaal en kleinschalig ondernemerschap kreeg het door de coronacrisis hard te verduren. Om deze bedrijven opnieuw te lanceren, worden investeringen in kmo’s aantrekkelijker gemaakt en wordt het zelfstandigenstatuut geherwaardeerd.
 
De grote verschillen tussen de stelsels van sociale zekerheid worden eveneens aangepakt. De statuten van werknemer, zelfstandige en ambtenaar moeten naar elkaar toegroeien, met respect voor verworven rechten. De regering zal hierover tegen eind 2021 een voorstel indienen.

Spoorweginfrastructuur

De regering zal extra investeren in het spoor. De investeringen zullen zich toespitsen op de aankoop van nieuw rollend materieel, de modernisering, het onderhoud, de toegankelijkheid en de multimodaliteit van stations.
 
Er wordt ook geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de treinen en de perrons. Zo wil de regering versneld werk maken van het verhogen van de perrons.
 
De investeringsplannen van de NMBS en Infrabel worden opgesteld met een minimale duurtijd van tien jaar, dit om rekening te houden met de lange cycli die kenmerkend zijn voor de spoorwegsector.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

De federale regering heeft zopas haar goedkeuring gegeven aan de komst van drie nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen die onwettig in ons land verblijven. De gesloten[…]

25/03/2022 | Projectenoverheidsopdracht
Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Meer artikels