Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd dat meer informatie verschaft over de beperkende maatregelen tegen Rusland. Dat land krijgt te maken met sancties nadat het Oekraïne is binnengevallen. Eén van de maatregelen waartoe de Europese Raad heeft besloten heeft betrekking op overheidsopdrachten. De verordening verbiedt de gunning of voortzetting van een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst met een ondernemer die banden heeft met Rusland.

Het verbod geldt voor alle opdrachten die vanaf 9 april 2022 worden gegund. Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die vóór die datum werden gegund, mogen de prestaties echter worden voortgezet tot 10 oktober 2022. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De volgende personen worden beschouwd als ondernemers die een band hebben met Rusland:
 • Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit, ...
   
 • Een rechtspersoon of entiteit waarvan de eigendomsrechten voor meer dan de helft direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in het vorige punt, of
   
 • Een natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit handelend namens of op aanwijzing van een entiteit zoals bedoeld in beide voorgaande punten.
Ook de onderaannemers, leveranciers of entiteiten van wie de capaciteit wordt ingeroepen in de zin van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, wanneer zij meer dan 10% van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen, vallen hieronder.
 
Het voormelde verbod heeft betrekking op de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten die voortvloeien uit de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad. Dit verbod strekt zich ook uit tot bepaalde overeenkomsten die van deze richtlijnen worden uitgesloten. Het verbod heeft alleen betrekking op de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.
 
De Europese Commissie beveelt onder meer aan dat de aanbesteder vanwege de opdrachtnemer (voor de opdrachten in uitvoering) en vanwege kandidaten en inschrijvers (voor de nog te lanceren opdrachten) een verklaring op eer opvraagt. De lopende opdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de uitvoering nog niet zou beëindigd zijn voor 10 oktober 2022, moeten vóór deze datum verbroken worden. Overeenkomstig artikel 11 van de verordening (EU) 833/2014, mag dergelijke verbreking geen aanleiding geven tot een vergoeding.

Uitzonderingen

Toch is in de beslissingen van de Europese Raad voorzien in een mogelijkheid tot afwijking. De bevoegde autoriteiten kunnen inderdaad toestemming verlenen voor de gunning en de voortzetting van de uitvoering van bepaalde opdrachten in sommige precieze gevallen. De andere lidstaten en de Europese Commissie moeten binnen twee weken na de toekenning van deze afwijking op de hoogte worden gebracht. Het betreft meer bepaald overeenkomsten voor:
 • De exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
   
 • Intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;
   
 • De levering van strikt noodzakelijke goederen of diensten die alleen of slechts in voldoende hoeveelheden door de betreffende personen kunnen worden geleverd;
   
 • De werking van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht;
   
 • De aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts van of door Rusland naar de Unie; of
   
 • De aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen tot 10 augustus 2022.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zowat 18% van de werknemers in de bouw in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan het gemiddelde op onze volledige arbeidsmarkt, waar 15% geen Belg is. Het aandeel niet-Belgen in de bouwsector is de voorbije acht jaar met[…]

08/09/2022 |
Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Meer artikels