Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europees Parlement werkt aan nieuwe richtlijn voor storten van afvalstoffen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Europees Parlement werkt aan nieuwe richtlijn voor storten van afvalstoffen

Het Europese Parlement stemde zopas over de herziening van het Europese afvalstoffenbeleid. Het gaat over een heel pakket maatregelen voor verpakkingen, recyclage, stortafval en elektronisch afval. Dit zogenaamde ‘Afvalpakket’ is nu formeel aangenomen door het Europese Parlement. Het pakket betreft aanpassingen voor vier EU-Richtlijnen, met inbegrip van de EU-Richtlijn voor het storten van afval. Deze richtlijn (1999/31/EC) bepaalt het afvalbeheer van stortplaatsen in de EU.

Het is de bedoeling om de negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu, in het bijzonder de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en voor het wereldwijde milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te verminderen. Er wordt tevens rekening gehouden met de gevolgen van het broeikaseffect en met elk risico voor de volksgezondheid dat tijdens de hele levensduur van de stortplaats zou kunnen ontstaan,

Hoewel de milieubeschermingsdoelstelling van de oorspronkelijke richtlijn (1999/31/EC) van onschatbare waarde blijft, stelt zich het probleem dat deze richtlijn stortplaatsen beschouwt als statische eindstations voor gestort afval. Stortplaatsen worden beschouwd als een bron van verontreiniging, waarbij het stortmateriaal als een cocon moet ingekapseld en gemonitord worden. Het feit dat de ruim 500.000 stortplaatsen in Europa een grote hoeveelheid nog onbenutte grondstoffen herbergen die kunnen worden geïntegreerd in de circulaire economie zit op geen enkele manier vervat in deze richtlijn.

Als gevolg hiervan is er tot op heden in de EU-wetgeving nog steeds geen expliciet kader voor het concept van ‘Enhanced Landfill Mining’ (ELFM), dat is de geïntegreerde valorisatie van stortplaatsen waarbij materialen, energie en landoppervlakte gerecycleerd en gerecupereerd worden met behulp van schone technologieën en met aandacht voor de lokale omwonenden. Het ontbreken van een dergelijk kader veroorzaakt meervoudige uitdagingen en onzekerheden voor zowel private als publieke actoren die werk willen maken van ELFM-investeringen en -projecten.

Met de recente stemming van het Europese Parlement komt daar nu verandering in. Voor de eerste keer ooit zal de nieuwe EU-Richtlijn voor het storten van afvalstoffen specifiek refereren aan ‘Enhanced Landfill Mining’. In Artikel 5 voegt het EP de volgende paragraaf toe:

“De Commissie onderzoekt de haalbaarheid van een voorstel voor een regelgevend kader voor Enhanced Landfill Mining om zo de recuperatie van secundaire grondstoffen die in de bestaande stortplaatsen aanwezig zijn mogelijk te maken. Tegen 31 december 2025 zullen de lidstaten de bestaande stortplaatsen in kaart brengen en het potentieel voor Enhanced Landfill Mining aangeven, en zullen zij informatie delen.”

De rechtvaardiging voor deze wijziging is dat ELFM niet alleen toelaat om waardevolle grondstoffen te recupereren, maar ook om landoppervlakte terug te winnen rekening houdend met het feit dat een groot deel van de historische stortplaatsen in de EU zich in (semi-)stedelijk gebied bevinden.

Deze officiële erkenning van de relevantie van ELFM voor de EU-Richtlijn voor het storten van afvalstoffen is het resultaat van een permanente inspanning van verschillende Belgische Europarlementsleden, onder wie Hilde Vautmans en Mark Demesmaeker. Sinds 2015 werken zij samen met het European Enhanced Landfill Mining Consortium (EURELCO), een non-profit netwerk dat ondersteuning biedt aan de vereiste technologische, wettelijke, sociale, economische, ecologische en organisatorische innovatie m.b.t. ELFM in de context van de transitie naar een circulaire, klimaatvriendelijke economie.

In oktober 2015 organiseerden Vautmans en Demesmaeker samen met EURELCO het eerste ELFM-seminarie, een primeur voor het Europese Parlement. Dat seminarie werd bijgewoond door 85 participanten onder wie leden van de Europese Commissie en het Europese Parlement. Eén van de belangrijkste resultaten van de bijeenkomst waren een aantal gedeelde besluiten, zoals de behoefte aan correcte inventarissen van de stortplaatsen in de EU-28 en de noodzaak om een gedegen, holistische visie te ontwikkelen voor het toekomstige beheer en de sanering van Europa’s stortplaatsen.

Vorige maand lanceerde Hilde Vautmans tijdens de vijfde algemene vergadering van EURELCO in Houthalen haar EU-Actieplan voor ELFM. Daarin kondigt Vautmans o.a. aan een ‘EU Parlementaire Werkgroep voor ELFM’ op te richten en op 7 februari 2018 een opvolgseminarie te organiseren in het Europese Parlement. Het objectief van dit tweede seminarie is om de herziening van de richtlijnen voor het storten van afvalstoffen én die van het beheer van afvalstoffen op te volgen en waar mogelijk bij te sturen.

Tegelijkertijd is het de bedoeling om de Europese cohesiefondsen te mobiliseren voor specifieke ELFM-projecten in de Europese lidstaten. De nu aanvaarde ELFM-paragraaf in Artikel 5 voor de EU-Richtlijn voor het storten van afvalstoffen vertegenwoordigt een eerste mijlpaal in de realisatie van het EU-Actieplan voor ELFM. Om officieel deel uit te maken van de herziene EU-Richtlijn voor het storten van afvalstoffen moet de Europese Raad nu akkoord gaan met het ‘Afvalpakket’ van het Europese Parlement. Indien dat niet zou gebeuren, starten de onderhandelingen voor de aanpassing van het voorstel.

Met 58 leden uit dertien lidstaten vormt EURELCO het centrale netwerk in Europa dat streeft naar innovatie en implementatie m.b.t. ELFM. De bakermat voor EURELCO ligt in Vlaanderen. -i-Cleantech Vlaanderen vzw streeft naar een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, de overheid en de civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in de praktijk brengt. Er wordt gewerkt rond vier thema’s: energie, water, mobiliteit en materialen. In samenwerking met de Vlaamse provincies ontstond een sterk netwerk in gans Vlaanderen. i-Cleantech Vlaanderen is coördinator van EURELCO.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Indaver doet overname in Groot-Brittannië

Indaver doet overname in Groot-Brittannië

Het Vlaamse Indaver, actief op het gebied van recycling en afvalverwerking, neemt in Groot-Brittannië BIP Chemical Holdings en BIP Environmental Ltd. over. Het Britse bedrijf recycleert solventen voor de chemische en de farmaceutische[…]

29/08/2022 | Ondernemingen
Jan De Nul levert PMD-sorteercentrum in Bergen op

Jan De Nul levert PMD-sorteercentrum in Bergen op

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Vlaamse steun voor zes innovatieve recyclagetechnieken

Vlaamse steun voor zes innovatieve recyclagetechnieken

Meer artikels