Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Enorm wegenproject Leuvense Martelarenlaan in nieuwe fase

Gerelateerde onderwerpen :

Enorm wegenproject Leuvense Martelarenlaan in nieuwe fase

De werkzaamheden aan de Martelarenlaan en omgeving die in Leuven al een jaar aan de gang zijn, komen vanaf nu in een volgende ingrijpende fase. Aannemer Wegebo begint met de aansluiting van de Spoordijk op de Tiensesteenweg en de Koning Albertlaan. De Spoordijk is een gloednieuwe weg die de komende maanden wordt aangelegd langs het spoorwegtalud tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg en die de plaats van de huidige Martelarenlaan zal innemen als doorgangsweg voor het autoverkeer.  Daarna volgt de heraanleg van het oorspronkelijke traject van de Martelarenlaan, die transformeert naar een autoluwe zone, en de daarbij horende aanleg van het nieuwe park Belle Vue. Aan het einde van het park, vlakbij de Tiensesteenweg, wordt momenteel studentenresidentie Woods gebouwd. De buurt langs en rond de straat zal binnen twee jaar vrijwel onherkenbaar veranderd zijn.

Het projectgebied bevindt zich tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg, twee zeer drukke verbindingswegen van en naar Leuven. De Martelarenlaan is een belangrijke doorgangsweg tussen deze twee steenwegen en verzamelt ook nog het verkeer uit de achterliggende wijk in Kessel-Lo. De heraanleg van het hele gebied is meteen het sluitstuk van de nieuwe stationsomgeving, die de voorbije jaren geleidelijk transformeerde tot een nieuwe buurt.


Na de nieuwbouw aan de Leuvense zijde van de sporen en de opbouw van de Kop van Kessel-Lo is de Martelarenlaan en omgeving de laatste zone in de nabijheid van het station die een complete metamorfose zal ondergaan. De ontwerper is H+N+S Landschapsarchitecten uit Amersfoort, de wegen- en rioleringswerken en de parkaanleg worden uitgevoerd door Wegebo. De totale kostprijs bedraagt 8,29 miljoen €. Eind 2018 moet alles voltooid zijn.
De belangrijkste ingreep die de komende maanden gebeurt, is dat het autoverkeer verhuist van de Martelarenlaan naar de Spoordijk, een nieuwe weg die een aanzienlijk stuk lager dan de Martelarenlaan naast de spoorbedding wordt aangelegd. Het nieuwe tracé is ongeveer een kilometer lang en start meteen achter de kop van Kessel-Lo achter het spoorwegstation en loopt tot aan de Tiensesteenweg. Als automobilist of busgebruiker krijg je een mooi uitzicht op de spoorweggeul. Tegelijk zal ook de toegang en de uitrit van de parking onder de Kop van Kessel-Lo heraangelegd worden zodat die aansluit op de Spoordijk.


“Het autoverkeer zal daardoor veel vlotter verlopen. De omwalling die ontstaat door de dieper gelegen weg zal bovendien fungeren als een uitstekende geluidsbuffer. In een volgende fase zal de Martelarenlaan worden omgetoverd tot een comfortabele en  veilige weg voor voetgangers en fietsers waar enkel nog lokaal autoverkeer mag komen. Tussen de Spoordijk en de Martelarenlaan wordt bovendien het nieuwe park Belle Vue aangelegd, dat zal fungeren als een aangename groene buffer voor de buurt”, verklaart de Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.
De aanleg van de nieuwe Spoordijk en de aansluiting ervan op de Martelarenlaan en de Koning Albertlaan zullen vanaf deze week voor ingrijpende werken en bouwwerven zorgen. Ondergronds worden tegelijk de nutsvoorzieningen vernieuwd. De stad Leuven en Wegebo zullen proberen de onvermijdelijke verkeershinder zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het verkeer gedurende het grootste deel van de tijd mogelijk blijft. Daarom worden de moeilijkste ingrepen tijdens de krokusvakantie uitgevoerd. Zowel voor auto’s als voor voetgangers en fietsers zal de verkeerssituatie tijdens de verschillende fases regelmatig veranderen. Aangepaste en tijdelijke signalisatie moet zorgen voor duidelijkheid. Afhankelijk van mogelijke winterstops zal deze fase eind april, begin mei worden afgerond.
Omdat het autoverkeer in de toekomst volledig zal verschuiven naar de Spoordijk kan in de plaats van de Martelarenlaan vóór de huizen een nieuwe lokale weg worden aangelegd. Deze Parkweg wordt een unieke combinatie tussen een fietspad in twee richtingen en een eenrichtingsweg die enkel wordt gebruikt voor plaatselijk autoverkeer. Fietsers krijgen twee asfaltstroken - één voor elke rijrichting - die van elkaar gescheiden zijn door een kasseistrook. Die laatste moet autobestuurders afschrikken om snel te rijden of fietsers blindelings voorbij te steken.


De Martelarenlaan is ook een woonstraat. Daarom worden in het nieuwe ontwerp het doorgaande en het lokale verkeer gesplitst. Het  stadsbestuur wil tevens het sluipverkeer doorheen de aanpalende woonwijk aanpakken. Daarom is er geen verbinding tussen de toekomstige lokale Parkweg en de Spoordijk en wordt op de Parkweg enkelrichtingverkeer voorzien, vanaf de Stijn Streuvelslaan naar de Albertlaan en vanaf de Stijn Streuvelslaan richting Diestsesteenweg. De Stijn Streuvelslaan en de Koningin Astridlaan worden voorbehouden voor bestemmingsverkeer. De huidige eenrichtingsstraten blijven behouden.
Op amper 100 m van het drukke kruispunt Martelarenlaan - Tiensesteenweg mondt de drukke Albertlaan uit in de Martelarenlaan; daardoor verloopt het verkeer hier vaak erg moeilijk. Automobilisten staan dikwijls lang aan te schuiven, terwijl het voor voetgangers en fietsers ronduit gevaarlijk is om de Martelarenlaan en de Tiensesteenweg te kruisen. Om de situatie te verbeteren, wordt ook deze omgeving volledig heraangelegd. Omdat het autoverkeer van de Martelarenlaan verschuift naar de Spoordijk kunnen fietsers en voetgangers in de toekomst gebruik maken van een aangenaam en veilig parcours.
Door het verlengen van de Albertlaan kunnen de fietskruising en het autoknooppunt uit elkaar getrokken worden. De fietsoversteek van de Parkweg over de Albertlaan wordt specifiek ingericht. De fietsers zullen de straat kruisen op een verhoogd, ingekleurd plateau met een middenbegeleider. Samen met de huidige snelheidsbeperking (30 km/uur) op het eerste deel van de Albertlaan moet dit de kruising veilig maken. Verderop, in de richting van deTiensesteenweg, wordt begin 2018 een fietstunnel aangelegd (zie kaderstukje). Voor automobilisten zal het kruispunt Martelarenlaan - Albertlaan geregeld worden met verkeerslichten die worden afgesteld in functie van de lichten op de Tiensesteenweg. Om sluipverkeer te voorkomen, mag het autoverkeer dat zich op de Parkweg bevindt niet op de Martelarenlaan zelf geraken.

Park Belle-Vue

Zodra de Spoordijk aangelegd is en de aansluiting met de Tiensesteenweg, de Koning Albertlaan en de Martelarenlaan is gemaakt, kunnen de werken aan het nieuwe park Belle Vue beginnen. Dat wordt een smalle maar behoorlijk lange strook groen die wordt gerealiseerd tussen de Karel Schurmansstraat en de Koning Albertlaan. De inrichting van het park werd samen met de buurtbewoners bepaald. Aan de kant van de Pieter Nollekensstraat komen een speeltuin, een hondenloopweide en een buurtplein. Midden in het park wordt een sportplein aangelegd. Voor de bewoners vormt deze strook een aangename groene buffer en de automobilist beschikt over een vlottere en landschappelijk interessante doorgang.
De parkomgeving zal erg open zijn. Opvallend zijn de twee stevige stenen accenten in het gebied, de zogenaamde bastions. Dat worden ontmoetingsplekken op de kruispunten van de verschillende routes. Het brugbastion komt waar de Pieter Nollekensstraat op het park uitkomt, het wijkbastion situeert zich op de plek waar de Stijn Streuvelslaan het park bereikt. Beide bastions zijn iets hoger gelegen waardoor ze structuur geven aan het park. Ze bieden ook een interessant uitzicht over het lange smalle park met zijn verschillende hoogtes en op de centrale wandelas die er doorheen slingert.
Een groot gedeelte van de huizen langs de Martelarenlaan beschikt over een voortuin. Deze tuintjes vormen nu een buffer tussen de gevels en de straat. Het nieuwe ontwerp bevat een extra voortuinenstrip zodat de bestaande voortuinen kunnen worden doorgetrokken tot aan de nieuwe Parkweg. Op deze nieuwe strip zijn tevens een aantal parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners.
Op het einde van het park, op de plaats waar de Koning Albertlaan en de Martelarenlaan samenkomen, realiseert Dyls Construct uit Zaventem momenteel het project Woods, een studentenresidentie met 157 kamers. Het gebouw zal beschikken over een ondergrondse garage die uitgeeft op de nieuwe Spoordijk. Voor voetgangers sluit de studentenresidentie met een wandelweg rechtstreeks aan op het parkgebied. Het gebouw zelf wordt groenkleurig en moet een architectonisch element vormen in het toekomstige parklandschap.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels