Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste schadevergoeding tot herstel toegekend door Raad van State

Gerelateerde onderwerpen :

In het kader van de zesde staatshervorming werd aan artikel 144 Grondwet een tweede lid toegevoegd dat de wetgever in de mogelijkheid stelt om aan de Raad van State of aan andere federale administratieve rechtscolleges de bevoegdheid te verlenen om zich uit te spreken over de burgerlijke gevolgen van hun beslissing. Met de invoering van artikel 11bis in de wet op de Raad van State heeft de wetgever hier meteen gevolg aan gegeven (wet van 06.01.2014, BS 31.01.2014).

Er is nu een eerste uitspraak waarin een schadevergoeding tot herstel wordt toegekend. Een bewakingsagent krijgt bijna 10.000 '. Een beveiligingsonderneming die hem wilde aanwerven had in 2013 aan de fod Binnenlandse Zaken om de 'identificatiekaart' gevraagd die voor zo'n aanwerving nodig is. De fod had die echter geweigerd omdat de betrokkene in 1993 een boete van 200 ' had gekregen. Zo'n veroordeling mag echter in principe na meer dan drie jaar niet meer in aanmerking genomen worden bij de beslissing voor de al dan niet toekenning van zo'n identificatiekaart. Er werd dan ook beroep aangetekend tegen de weigeringsbeslissing en de kaart werd uiteindelijk met vertraging toch uitgereikt. De weigeringsbeslissing was dus fout was, de daardoor veroorzaakte schade kwam dus voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking en die werd ook effectief toegekend (bron: TrendsTop, 13.10.2015).

Wat is daarbij nu van belang in het kader van overheidsopdrachten en meer bepaald het aanvechten van gunningsbeslissingen' De nieuwe regeling biedt de verzoeker het voordeel dat hij tijd uitspaart. Hij moet voortaan immers niet noodzakelijk na eerst een administratieve procedure vervolgens nog een burgerlijke procedure opstarten om een schadevergoeding te verkrijgen. Elke verzoekende en/of tussenkomende partij kan in het kader van een procedure rond een verzoek tot nietigverklaring, de Raad van State verzoeken om een 'schadevergoeding tot herstel' toe te kennen.

Er moet daarbij wel worden opgemerkt dat de nieuwe wettelijke bepaling het mogelijk maakt om een lagere vergoeding toe te kennen dan de integrale vergoeding van de veroorzaakte schade. De Raad van State kan m.a.w. om billijkheidsredenen de door de overheid te betalen vergoeding matigen. De bedoeling daarvan is tot een efficiëntere rechtsgang te komen, nl. omdat de Raad van State slechts op een abstracte manier de omvang van de schade moet ramen en niet op alle bewijstechnische kwesties moet ingaan die een precieze berekening van de schade vergen, waartoe een burgerlijke rechter in principe wel verplicht is.

Dit kan voor de verzoeker nadelig uitpakken. Wie zich tot de Raad van State wendt om een schadevergoeding tot herstel te krijgen, mag zich immers nadien niet nog eens tot de burgerlijke rechter wenden om meer te krijgen.

In de rechtsleer werd dan ook wel al de vraag gesteld in welke mate die nieuwe bepaling geen 'discriminatie' inhoudt en dus de eventuele toets door het Grondwettelijk Hof zou doorstaan. Op dat vlak lijkt er geen probleem, net omdat iedereen vrij kan kiezen of hij zich op basis van artikel 11bis tot de Raad van State wendt dan wel tot een burgerlijke rechter om de veroorzaakte schade vergoed te krijgen (bron: Stefan Somers, 'Discretionaire bevoegdheid Raad van State om omvang schadevergoeding te bepalen', NjW, nr. 328, 14.10.2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels