Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dynamische arbeidsmarkt

De conjunctuur was in 2015 aarzelend en het ziet ernaar uit dat zulks in 2016 niet anders zal zijn. Maar de arbeidsmarkt reageerde al bij al wel gunstig. Dat blijkt alleszins uit het jongste jaarverslag van de Nationale Bank.

In totaal steeg de werkgelegenheid in 2015 met 37.500 eenheden, dat is een duidelijk sterkere toename dan in 2014. Het was de gesalarieerde werkgelegenheid die het meest bijdroeg tot de werkgelegenheidsgroei. In tegenstelling tot in het recente verleden werd de opleving vooral gedragen door marktactiviteiten, waarbij de diensten één van de belangrijkste drijfkrachten achter de groei van dit jaar bleken te zijn ' en dat ondanks minder nieuwe dienstenchequebanen, als gevolg van de verzadiging van de vraag en de verhoging van de uurloonkosten. Als gevolg van de besparingsmaatregelen van de overheid is het aantal personeelsleden in overheidsdienst en in het onderwijs in 2015 gedaald.

Bijna 60% van de gedetacheerde werknemers werkt voor bedrijven uit de bouwnijverheid.

Overigens nam het aantal niet-ingevulde vacatures in de ondernemingen toe. Volgens de rechtstreeks bij de werkgevers gehouden enquête van de fod Economie, Kmo, Middenstand en Energie waren er in de eerste drie kwartalen van 2015 gemiddeld bijna 93.000 vacatures, wat de vacaturegraad - dat is de verhouding tussen het aantal vacatures en het totale aantal beschikbare banen (openstaand of vervuld) - deed oplopen tot 2,5'%, tegen 2,3% tijdens dezelfde periode in 2014.

Om die openstaande betrekkingen in te vullen, wenden de werkgevers zich zowel tot uitzendbedrijven - met name wanneer ze hun behoefte aan extra arbeidskrachten in overeenstemming willen brengen met hun terughoudendheid om in een onzeker economisch klimaat vast personeel in dienst te nemen - als tot de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

Sommige van die vacatures raken niet ingevuld. Aldus blijven aan het einde van elke maand voor het hele land ongeveer 35.000 arbeidsplaatsen openstaan. Een deel van dat resterende aanbod is toe te schrijven aan de frictiewerkloosheid, met andere woorden de tijd die nodig is om het aanbod van en de vraag naar arbeid optimaal op elkaar af te stemmen. Een ander deel vloeit voort uit structurele factoren, die doorgaans elkaar overlappen, zoals een mismatch inzake vaardigheden of beroepservaring, mobiliteitsaspecten of arbeidsvoorwaarden.

Die factoren leiden in elk van de drie gewesten aanhoudend tot zogeheten knelpuntberoepen. In Vlaanderen zijn de commerciële en technische functies alsook de banen voor schoonmaakpersoneel het moeilijkst in te vullen. In Wallonië geldt dat voor de technische en commerciële functies en voor de managementfuncties, terwijl er in Brussel vooral nood is aan onderwijzend personeel en aan technische, administratieve en commerciële functies.

Een belangrijke voetnoot: de binnenlandse werkgelegenheid omvat enkel de, al dan niet Belgische, werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een Belgische werkgever of die zijn ingeschreven als zelfstandige. De buitenlandse dienstverleners en de gedetacheerde werknemers worden dus niet in aanmerking genomen, zelfs al worden hun arbeidsprestaties in België verricht en dragen ze er bij tot de waardencreatie. Op basis van documenten die zijn opgesteld door het land van herkomst van de gedetacheerde werknemers zou België volgens de EC één van de belangrijkste Europese landen van bestemming zijn: in 2013 zouden aldus 134.000 van hen (3% van het aantal werknemers) in ons land hebben gewerkt, tegen 374.000 in Duitsland (minder dan 1%) en 182.000 in Frankrijk (amper 0,7%).

Gedetacheerde werknemers dienen arbeidsprestaties te verrichten in België, terwijl ze gewoonlijk in een ander land werken. De contractuele relatie tussen de buitenlandse werkgever en de gedetacheerde werknemer blijft gehandhaafd en deze laatste is onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van zijn land van herkomst. Volgens de Europese regelgeving moet de werkgever echter de in het gastland geldende regels van het sociaal recht naleven, met name de regelgeving betreffende de arbeidstijd, maar ook de loonvoorwaarden en in het bijzonder het gangbare minimumloon.

Bijna 60% van de gedetacheerde werknemers werkt voor bedrijven uit de bouwnijverheid. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat het niet noodzakelijk om contracten op jaarbasis gaat, omdat de aangiften een aanwijzing geven over het aantal personen met een detacheringsovereenkomst, maar niet over de duur van hun prestaties. De in de bouwnijverheid gedetacheerde werknemers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de buurlanden, Portugal, Polen en andere Oost-Europese lidstaten.

De detacheringen in de bouwnijverheid hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de productie in die bedrijfstak. Volgens gegevens van de nationale rekeningen steeg die productie tussen 2007 en 2014 met 14% naar volume. Het intermediaire verbruik van de bouwondernemingen, dat de uitbetaling van arbeidsprestaties in het kader van detacheringen omvat, met name de lonen van gedetacheerde werknemers, nam iets sneller toe. De door de bedrijfstak gegenereerde toegevoegde waarde steeg dan weer met 10%.

Besluit: de arbeidsmarkt blijft dynamisch' in vele opzichten. En aanpassingsvermogen blijft meer dan ooit belangrijk.

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen