Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doorzicht van textiele zonneweringen

Doorzicht van textiele zonneweringen

Hoewel de optische karakterisering van textiele zonneweringen intussen al goed beheerst wordt, is het nog te vaak onmogelijk een link te leggen tussen onze waarneming en de eigenschappen die beschreven staan in de normen. Dit artikel gaat dieper in op een belangrijke eigenschap van visueel comfort: het doorzicht. Zo beschrijft het de parameters die van belang zijn voor het doorzicht van binnen naar buiten overdag en van buiten naar binnen 's nachts. Voorts geeft het een classificatie van de prestaties van textieldoeken voor het doorzicht overdag.

Het textieldoek waaruit de zonnewering opgebouwd is, wordt verkregen door het verweven van draden. Verweven kan omschreven worden als het kruiselings aanbrengen in hetzelfde vlak van scheringdraden en inslagdraden. Het verkregen netwerk wordt in de textielindustrie aangeduid als de binding. De bindingstypes die toegepast worden voor zonneweringen, kunnen in twee grote klassen ingedeeld worden: natté en sergé.

Een nattébinding is het eenvoudigste bindingstype. Hierbij worden afwisselend de pare en de onpare scheringdraden opgeheven om de inslagdraad te laten passeren. De verkregen stoffen vertonen twee identieke vlakken en hebben dus geen specifieke voor- en achterzijde.

Een sergébinding wordt verkregen door de inslagdraad eerst onder één en vervolgens over twee of drie scheringdraden te laten passeren en dit stramien telkens met één draad te doen verspringen. Dit weefpatroon wordt gekenmerkt door een schuin motief en heeft een grotere mechanische sterkte.

Openingsfactor en kleur

Het doorzicht, een eigenschap die zeer belangrijk is voor een textiele zonnewering, is afhankelijk van zijn openingsfactor en zijn kleur. De openingsfactor (OF) van een textieldoek wordt gedefinieerd als de verhouding (in %) van het oppervlak van de aanwezige openingen tot de totale oppervlakte van het doek. Deze waarde is afhankelijk van de binding (d.w.z. het weefpatroon) van het doek en onafhankelijk van de kleur ervan. Zo is de openingsfactor van een ondoorzichtig doek gelijk aan nul.

De kleur van een textieldoek is afhankelijk van de kleur van de gebruikte draden. Een doek dat samengesteld is uit draden van dezelfde kleur zal steeds een gelijkmatige kleur vertonen, ongeacht het toegepaste weefpatroon. Indien het doek daarentegen samengesteld is uit draden met een verschillende kleur (twee- of meerkleurige stoffen), kunnen zijn twee vlakken een andere kleur vertonen naargelang van het toegepaste bindingstype. De kleur van een textieldoek is bepalend voor zijn licht­reflectiecoëfficiënt rv, de verhouding tussen de weerkaatste en de invallende lichtstroom.

Overdag

Overdag zal het doorzicht (van binnen naar buiten) doorheen een zonnewering van op een afstand van meer dan één meter voornamelijk afhankelijk zijn van het weefpatroon en de kleur van het doek. Voor een gegeven kleur zal een doek met een hoge openingsfactor een beter doorzicht geven dan een doek met een lage openingsfactor. Afbeelding 1 geeft de invloed van een verandering van de openingsfactor op het doorzicht weer.

Voor een gegeven openingsfactor zal een donker textieldoek een beter doorzicht opleveren dan een lichtkleurig textieldoek. In afbeelding 2 is de invloed van een verandering van de kleur van het textieldoek op het doorzicht voorgesteld. Hieruit blijkt dat er een veel sterker sluiereffect optreedt wanneer het doek een lichte kleur heeft.

De norm NBN EN 14501 geeft een aantal klassen van visueel contact met de buitenomgeving. De prestaties worden hierbij ingedeeld naargelang van hun invloed (0 = zeer weinig invloed, 4 = zeer sterke invloed), waarbij uitgegaan wordt van de waarden voor de normale en diffuse zontoetreding. Ondanks het feit dat de visuele perceptie algemeen overeenstemt met deze classificatie, moeten we vaststellen dat onze waarneming preciezer is. Daarom kan het handig zijn om de beschikbare productinformatie te toetsen aan bijgaande tabel.

's Nachts

's Nachts is het niet zozeer het doorzicht dat van belang is, maar wel de nachtelijke intimiteit. Dat is het vermogen van een zonnewering om in volledig gesloten toestand de gebruikers van een ruimte 's nachts en onder normale verlichtingsvoorwaarden af te schermen van het zicht van buitenstaanders.

De nachtelijke intimiteit (omgekeerd evenredig met het doorzicht van buiten naar binnen) die een zonnewering biedt, is voornamelijk afhankelijk van de binding van het doek en slechts in minder mate van de kleur. Dit komt doordat het contrast tussen het doek en de achtergrond altijd aanzienlijk is, en dit ongeacht de kleur van het doek, want het licht dat van buitenaf op het doek invalt, is eerder beperkt (zie afbeeldingen 3 en 4).

Het WTCB en de cel 'Architecture et Climat' van de UCL hebben samen de rekentool Prosolis ontwikkeld. Die moet de gebruikers helpen bij het kiezen van een zonnewering in functie van de belangrijkste criteria van thermisch en visueel comfort: beperking van de oververhitting en de verblinding, daglichttoetreding ... Deze software is in het Engels en het Frans beschikbaar op www.prosolis.be.

Er is momenteel overigens ook een monografie over zonneweringen in voorbereiding, die de aandacht toespitst op het karakteriseren en bepalen van hun energetische en visuele eigenschappen.

Bron: het dossier 'Textiele zonneweringen: zien zonder gezien te worden' van ir. Arnaud Deneyer, laboratoriumhoofd, en ir. Bertrand Deroisy, projectleider bij het laboratorium Licht en Gebouw van het WTCB. Er mag alleen verwezen worden naar het dossier zelf (nr. 2014/3.14), te vinden op www.wtcb.be, doorklikken naar publicaties en WTCB-dossiers.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen