Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dilsen-Stokkem verkoopt zes projectzones

Gerelateerde onderwerpen :

Dilsen-Stokkem verkoopt zes projectzones

De stad Dilsen-Stokkem lanceerde een selectieprocedure voor de verkoop van zes interessante projectzones op haar grondgebied aan geïnteresseerde projectontwikkelaars. De eerste stap in de verkoopprocedure is de selectie van een aantal kandidaat-kopers per projectzone. Samen met de geselecteerde kandidaten zullen de bebouwingsmogelijkheden van de verschillende projectzones uitgewerkt worden. Deze methode wordt toegepast zodat de bouwvoorschriften die zullen vastgelegd worden voor elke projectzone zo realistisch mogelijk zijn en aangepast aan de ideeën van de architecten en de ontwikkelaars.

Projectzone 1

Verkaveling Heilderveld: groepswoningbouwproject

Deze projectzone heeft een totale oppervlakte van 50 a 05 ca en is gelegen in de goedgekeurde verkaveling Heilderveld (26 juni 2015). Het bevat zeventien kavels voor grondgebonden eengezinswoningen, waarvan twaalf loten voor halfopen bebouwing en vijf loten voor gesloten bebouwing. Voor beide zones geldt het verbod op een ondergrondse garage. De carport/garage wordt voorzien in het bouwvolume. De percelen zijn niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

De verkaveling 'Heilderveld' is gelegen in het hoofddorp Dilsen en biedt invulling aan een binnen-/woonuitbreidingsgebied met zones voor een- en meergezinswonen, gemeenschapsvoorzieningen, een recreatief park, pleinen en openbaar domein. De aanleg van het openbaar domein is gepland in 2016. Het gebied sluit met een nieuwe toegangsweg aan op de Europalaan, de drukste verkeersweg in het centrum. In de nabije omgeving zijn allerlei voorzieningen aanwezig, zoals winkels, horeca, banken, scholenclusters, kinderopvang, dokters en apothekers.

Projectzone 2

Verkaveling Heilderveld: appartementenproject

Deze projectzone met een oppervlakte van 21 a 28 ca is deels eigendom van de stad en deels privé. Ze is gelegen op de hoek met de nieuwe toegangsweg (realisatie 2016) die wordt aangelegd in functie van de nieuwe verkaveling Heilderveld en wordt begrensd door drie gemeentewegen. Door de ligging in het centrum van het hoofddorp Dilsen en langs de Europalaan komt dit perceel in aanmerking voor verdichting met een appartementenproject (hoekoplossing).

De eerste 50 m t.o.v. de Europalaan ligt volgens het Gewestplan Limburgs Maasland (1 september 1980) in een woongebied. Vanaf 50 m ligt het perceel in het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Heilderveld. Voor het gedeelte in het woongebied zijn twee bouwlagen van toepassing en moet de bebouwing aansluiten tegen de Europalaan en de bestaande bebouwing. Voor het deel gelegen in het rup Heilderveld gelden een aantal bindende voorschriften. De site is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 3

Bergerkampstraat Elen

Deze zone bevindt zich in de landelijke deelgemeente Elen waarvan de kern gelegen is in het grup Elen Centrum (6 maart 2008). In dit rup is de projectzone gelegen in de 'zone voor openbaar nut met nabestemming wonen', voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in december 2015, maar nog niet definitief goedgekeurd. Het perceel is eigendom van de stad Dilsen-Stokkem en de parochie.

Het is gelegen op de hoek van de Bergerkampstraat en de Kloosterstraat. Op het westelijke deel liggen de chirolokalen en op het oostelijke gedeelte een aantal oude schoolgebouwen, waaronder de zusterschool, opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Op de binnenplaats staat nog een overdekte open loods en liggen enkele petanquebanen. De projectzone die wordt aangeboden, heeft een oppervlakte van ongeveer 28 a en heeft betrekking op het oostelijke gedeelte. De site is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 4

Sauwenlaan in Stokkem

Deze projectzone heeft een oppervlakte van ongeveer 40 a en is gelegen langs de gewestweg A. Sauwenlaan, de verbindingsweg tussen Stokkem en Lanklaar. Ze is eigendom van de kerkfabriek Stokkem en de verkoop gebeurt via de stad. Het betreft een opvulling van een traditionele Vlaamse lintbebouwing (eerste 50 m woongebied volgens het gewestplan vanuit de A. Sauwenlaan).

Een pluspunt is het mooie uitzicht vanop de site naar de achterliggende landbouwgronden. Er werd gekozen voor een projectmatige invulling van het bebouwingslint, waarbij de functie wonen het belangrijkste is. De bouwhoogte bedraagt twee bouwlagen. Het perceel is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 5

Heldenplein in Stokkem

Hier betreft het een projectzone van ongeveer 15 a, gelegen op een hoekperceel. De voorzijde is gericht naar de A. Sauwenlaan (gewestweg) en de achterzijde naar de Brammert (gemeenteweg). De projectzone vormt een 'poort' naar het historische centrum van Stokkem. Aan de overzijde bevindt zich de zorgcampus met het monumentale gebouw van het OCMW, het dienstencentrum, de serviceflats, het rusthuis en de campus van de Meander.

De percelen zijn gedeeltelijk eigendom van de stad en deels in privéhanden. Volgens het gewestplan Limburgs Maasland is het perceel gelegen in een woongebied. Hier is een mooie hoekoplossing nodig met maximum twee bouwlagen en eventueel een derde bouwlaag als hoekaccent. Het perceel is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 6

Hoek Hoogbaan-Rijksweg in Rotem

De laatste projectzone is gelegen op de hoek van de Rijksweg (gewestweg) en de Hoogbaan (gemeenteweg). Het betreft een zichtlocatie die zich bevindt tussen de twee deelkernen Rotem en Elen. Het kruispunt van deze twee wegen werd recent heringericht als een ovonde. De projectzone heeft een oppervlakte van ongeveer 13 a en komt in aanmerking voor de ontwikkeling van een woon- en/of handelsproject.

De site is deels eigendom van de stad en deels van het OCMW. Op het perceel bevindt zich een elektriciteitscabine van Infrax die overbouwd kan worden. Volgens het gewestplan Limburgs Maasland ligt het perceel in een woongebied met landelijk karakter en in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Alle projecten moeten overeenstemmen met de verordening Wonen. Voor bijkomende informatie betreffende de verkoopvoorwaarden, de procedure, info en ligging van de percelen, de verordening Wonen en de gegevens van de contactpersonen, kunnen geïnteresseerden terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Dilsen-Stokkem.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

De site van de voormalige tuinspeciaalzaak Puttemanshof op de hoek van de Poststraat en de Oudebaan in Lebbeke maakt plaats voor het nieuwe woonproject Residentie Puttemanshof. Daarmee krijgen de 6.200 m² grote terreinen van de in Lebbeke[…]

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

Meer artikels