Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dilbeek zet ontwikkeling welzijnssite Breugheldal in gang

Dilbeek zet ontwikkeling welzijnssite Breugheldal in gang

Alle foto’s in dit dossier: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

Het OCMW van Dilbeek schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie, de realisatie van de eerste fase en eventuele vervolgopdrachten voor de welzijnssite Breugheldal in de deelgemeente Itterbeek. Eerder werd reeds een masterplan opgemaakt voor de site Keperenberg (zijde Keperenbergstraat).

Met het masterplan Welzijnssite Breugheldal wil Dilbeek een innovatief concept ontwikkelen voor de welzijnsfuncties dat aansluit op de krijtlijnen van het masterplan Keperenberg en acties vastleggen voor de uitvoering op korte en langere termijn.

De gemeente Dilbeek in het westen van de provincie Vlaams-Brabant telt 41.000 inwoners. Aan de oostkant grenst de gemeente aan het Brusselse Gewest en aan de westkant ligt het landelijke Pajottenland. De site Keperenberg bevindt zich in de deelgemeente Itterbeek, tussen de Itterbeeksebaan, de Keperenbergstraat en de voetwegen van de Sackweg.

De site Keperenberg huisvest verschillende publieke functies. Via de ingang aan de Itterbeeksebaan bereik je een administratief OCMW-gebouw, een woonzorgcentrum met 101 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum, 111 assistentiewoningen, het archief, de grootkeuken en de technische dienst. Rond een centrale parking (kant Keperenberg­straat) vind je de gemeentelijke basisschool Keperke, een kinderdagverblijf, buiten- en naschoolse kinderopvang, een jeugdhuis, het oude en leegstaande gemeentehuis van Itterbeek, kantoorruimte voor de dienst Financiën, het sport- en recreatiecentrum Itterbeek en een tennisclub met kantine.

De bevolking van Dilbeek groeit en de welzijnsnoden worden diverser. Dilbeek zal de komende jaren inzetten op preventie, vroegtijdige detectie van welzijnsnoden, ondersteuning op maat en de vermaatschappelijking van de zorg. Op de toekomstige welzijnssite Breugheldal wil Dilbeek Welzijn een nieuw elan bezorgen aan zijn residentiële ouderenvoorzieningen (het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen) en daarbij tegemoetkomen aan de uitdagingen van dementie en eenzaamheid. Hierbij wil men het concept van kleinschalig genormaliseerd wonen toepassen, waarbij een comfortabele en huiselijke woonomgeving een thuis biedt aan een kleine groep bewoners.

Voor de niet-residentiële ouderenvoorzieningen (het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum) wil Dilbeek de buurtwerking en een zogenaamde outreachende functie ontwikkelen,  zorg bedoeld voor mensen die thuis wonen maar intensieve zorg nodig hebben. Voor zijn preventieve en ondersteunende functie voor kinderen, jongeren, volwassenen en thuiswonende ouderen wil men een laagdrempelig en toegankelijk welzijnspunt ontwikkelen.

Het ontwerp gaat op een intelligente manier om met de spanningen tussen decentrale kleinschaligheid en een overkoepelend organisatiemodel; bewoners en bezoekers; divers samenleven en aandacht voor kwetsbare doelgroepen; geborgenheid en toegankelijkheid; rust en een bruisende buurt; privacy en doorwaadbaarheid; innovatie en regelgeving.

De ruimte in de gemeente is beperkt. Daarom wil het bestuur inzetten op een optimaal, efficiënt gebruik van de locaties voor de huidige functies. Speerpunten in het ruimtelijk ontwerp zijn: duurzaamheid, inzetten op optimaal grondgebruik en multifunctioneel gebruik. Een flexibel bouwconcept moet Dilbeek Welzijn in staat stellen om zich aan te passen aan toekomstige demografische noden.

De huidige werking moet tijdens de bouwwerken voorgezet worden. Het nieuwe ontwerp voorziet de huidige capaciteit, eventueel aangevuld met nieuwe doelgroepen of innovatieve kruisbestuivingen met andere sectoren. Dilbeek Welzijn staat open voor innovatieve ideeën en samenwerking met partnerorganisaties, om deze missie te realiseren.

Het project omvat het opmaken van een ontwikkelingsstrategie voor de site, het geven van advies over de bouwfasen, realisatie- en financieringsmogelijkheden en de volledige studieopdracht voor minstens één van de deelprojecten uit de strategie. Het vooropgestelde totale bouwbudget is niet gebaseerd op een gedetailleerde raming op basis van een definitief programma, maar het resultaat van een inschatting van de middelen die voor het masterplan, het eerste bouwproject en een daaraan gekoppelde buitenaanleg kunnen worden vrijgemaakt.

Om definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot de bouwkost doet het OCMW Dilbeek onder meer een beroep op de ontwerpers. Die onderzoeken in nauw overleg met de opdrachtgever wat haalbaar is binnen het opgegeven budget en mogelijke subsidies. Over het toekennen van vervolgopdrachten zal het OCMW-bestuur later oordelen. Het bestuur kan beslissen om de betreffende vervolgopdrachten aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van supervisor worden belast. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten op schadevergoeding doen gelden.

Om alle kansen van deze site optimaal te benutten, zoekt het bestuur een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair team van ruimtelijke planner(s), architect(en) en consultant(s). Het ontwerpteam wordt uitgedaagd om de hoge Dilbeekse ambitie te vertalen in een even ambitieus en creatief ruimtelijk ontwerp en een brug te slaan tussen gebiedsontwikkeling, publieke ruimte, zorg- en welzijnsinnovatie en architectuur.

Gunningscriteria

    De kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:

-      in een ruim maatschappelijk kader;

-      meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker.

    De procesgerichtheid en procesbereidheid;

    De aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen tot een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte);

    De samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam;

    De raming van de projectkost en het honorarium.

Welzijnssite Breugheldal Dilbeek

- Studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie, de realisatie van de eerste fase en eventuele vervolgopdrachten voor de welzijnssite Breugheldal in Itterbeek.
- Bouwheer: OCMW Dilbeek
- Locatie: Itterbeeksebaan 208, 1701 Dilbeek
- Budget: 4.741.419 euro, excl. btw en ereloon.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Op het terrein van de voormalige Saffre Frère-fabriek in Oudenaarde hebben burgemeester Marnic De Meulemeester en projectontwikkelaar Revive de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe Saffrou-wijk. Hier worden 265 woningen, een[…]

26/10/2020 | nieuwbouwstadsvernieuwing
Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Meer artikels