Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Delva en plusoffice architects stellen De Tuinen van Puurs voor

Delva en plusoffice architects stellen De Tuinen van Puurs voor

Het Nederlands-Belgische team plusoffice architects-Delva Landscape Architects wonnen met het masterplan De tuinen van Puurs de open oproep van de Vlaamse bouwmeester. Meer dan 60 Belgische en buitenlandse teams hadden zich hiervoor kandidaat gesteld. De gemeente Puurs heeft als opdrachtgever de ambitie om de ontwikkeling van het centrum voort te zetten tot een aantrekkelijk en kwalitatief woon- en leefcentrum op schaal van Puurs. Daarbij staat de publieke ruimte centraal als ondersteuning van het wonen, de horeca, het ontmoeten en het recreëren.

Het masterplan De tuinen van Puurs richt zich op het uitwerken van een samenhangend stedenbouwkundig en landschappelijk concept voor vier projectgebieden waarbij de tuin als informele ontmoetingsruimte een nieuwe context wil zijn. Nu de werken rond het dorpshart van Puurs voltooid zijn, start een tweede fase in de visieontwikkeling en transformatie van het centrum. Sinds vorige zomer legde het team een intensief participatietraject af met omwonenden, verschillende overlegorganen, de administraties en het bestuur. Het totale project kijkt vooruit tot 2025 en omvat een nieuw administratief centrum, de vernieuwing van cultureel centrum De Kollebloem, wooninbreiding en een hele reeks tuinen en pleinen. Dit jaar worden de aanleg van de eerste tuin en de vernieuwing van het cultureel centrum ingezet. Voor de uitvoering van publieke ruimte en de gebouwen versterkt plusoffice-Delva zich met ARA, UTIL, Tecon en D2S.

Dat Puurs historisch gegroeid is als lineair centrum op een hoogterug tussen de valleien van de Vliet en de Molenbeek is nog steeds leesbaar in de bebouwde structuur. De aaneengesloten linten volgen de richting oost-west. Nagenoeg het hele noordelijke deel boven de spoorlijn en het zuidelijke deel van Puurs vormen een verkavelingsgordel van individuele bebouwing. Die oost-westrichting blijft een uitdaging voor het centrum om er de mobiliteit, het handelscentrum en de representatieve openbare ruimte in onder te brengen. De noord-zuidgerichte kerkwegels die de onderlegger vormden voor de verkavelingswijken complementeren deze hoofdstructuur. De grote binnengebieden, zoals de Hondsmarkt en het Hooiveld, zijn een kans om het versteende centrum aan te vullen met een rijk scala van publieke groene tuinen, verbonden door de oorspronkelijke kerkwegels die het dorp en het landschap verbinden.

Tuinen

De ontwerpers zien in het resultaat van de gefragmenteerde ontwikkeling van Puurs de potentie om een tuinenrijk te ontwikkelen; een groene schakeling in noord-zuid richting, die haaks staat op de stedelijke oost-west as. Een groen netwerk van publieke ruimtes die inzake gebruik en uitstraling complementair zijn en verbonden worden door de zo typisch Puurse verkeersluwe passages en doorsteken. Bijzondere historische tuinen - of delen ervan ' kan men nog altijd herkennen in het centrum: de kloosterhof, de dekenijtuin en de kerktuin. Aansluitend op dat tuinennetwerk introduceren de ontwerpers vijf nieuwe tuinen in Puurs; De Publieke tuin, de Spoortuin, De Horecatuin, De Dorpstuin, De Woontuin en de Voortuin.

Huis van de Puursenaar

Doorheen de jaren is het cultureel centrum uitgegroeid tot een conglomeraat van allerlei gebouwen in verschillende stijlen en met al evenveel verdraaiingen. De samenhang en een logische structuur zijn ver te zoeken. De ontwerpers voegen een nieuwe democratische ruimte toe: een forum voor Puurs. Die ruimte vormt een duidelijk adres, ontsluit de verschillende functies en garandeert een vlotte doorsteek voor voetgangers tussen de Begijnhofstraat, het Kloosterhof en de Hof-ten-Berglaan. De Kollebloem wordt vernieuwd met een nieuwe polyvalente zaal, theaterzaal en lobby. Later komt daar ook het nieuwe Huis van de Puursenaar bij en wordt ook de voorbouw van de evenementenzaal aangepakt. De nieuwe voorzieningencluster zet in op dubbelgebruik en wil infrastructuur gaan delen, zodat nieuwe synergieën ontstaan. Het cultureel centrum en het Huis nestelen zich bewust rond de historische kloostertuin en de speelplaats van de school met haar glorieuze gevels. De gemeente werkt samen met het schoolbestuur aan een bredeschool-project. Lokalen worden na de lesuren ingezet voor avond- en deeltijdskunstonderwijs, de speelplaats wordt ook gedeeld, en de lokalen van het nieuwe cultureel ­centrum en de sporthal kunnen tijdens de schooluren voor lessen gebruikt worden.

Hondsmarkt

De Hondsmarkt is een omvangrijke ruimte, die inzake grootte te vergelijken valt met de Grote Markt van Aalst, de Oude Markt van Leuven en de IJzerenleen in Mechelen. Op deze Hondsmarkt is plaats voor nieuwe bebouwing om de randen te definiëren en de achterkanten op te lossen. In het noorden bestaat deze nieuwe bebouwing uit gemengde functies van horeca en wonen, met een gunstige zuidoriëntatie en levendige terrassen aan de pleinkant. In het zuiden garandeert een dienstweg de ontsluiting van de woningen aan de Violetstraat en laat hij toe het project te ontwikkelen zonder aan de aangrenzende percelen te raken. Hier is plaats voor een reeks lage woningen (hoogstens twee bouwlagen) die als patio-type in zichzelf gekeerd zijn om de inkijk naar de tuinen te beperken. Ze zijn bewust divers in type en volumetrie. Het gevolg van deze ingrepen is dat het plein verschoven wordt naar het noorden. Hierdoor komt de rode beuk centraal te staan in de ruimte. De bib en de school zijn de belangrijkste functies die de Hondsmarkt opladen. De tuin is opgevat als een licht verhoogde groenzone met fruitbomen. De glooiende rand begeleidt de wandelaar en fietser over de Hondsmarkt en biedt zitgelegenheid voor de passant zonder dat deze verplicht wordt van de horeca-accommodatie gebruik te maken. Consumptie en vrijblijvende vrije tijd kunnen naast elkaar plaatsvinden en elkaar aanvullen. De dekenijtuin wordt opengesteld en kan ingevuld worden met een nieuwe horecazaak wanneer deze voor herbestemming in aanmerking komt.

Hooiveld

Voor de site van het Hooiveld hanteren de ontwerpers de typologie van wonen in het park, waarbij het groepje bomen maximaal behouden wordt. De ontwerpers willen een evenwicht vinden tussen de grondgebonden woningen met private tuin en vernieuwende elementen die een wijk bijzonder kunnen maken. Het project bestaat uit een mengeling van grondgebonden eengezinswoningen in groepjes van vier of vijf woningen en vrijstaande urban villa's in het bos. Deze groepering laat een flexibele fasering toe, maar kan ook als gemengde buurt opgevat worden (cohousing, zorgwoningen, sociale woningen, ... ). Het parkeren kan in een bomenstrook naast de weg. Hier parkeren zowel de nieuwe bewoners als de bestaande bewoners van het Hooiveld, al dan niet onder een luifel. Deze duidelijke en compacte strip voor de auto laat een grote en veilige groenruimte vrij voor recreatie die als voortuin voor de woningen gedeeld wordt en ook uitnodigt tot ontmoeten. Er is voldoende plaats voor natuurlijke waterinfiltratie in wadi's en enkele speelelementen. De fiets- en voetgangersverbinding tussen de Hof-ten-Berglaan en het Hooiveld wordt behouden en krijgt ruimte door de open bostuin van de villa in het park.

Spoortuin

Aan het spoor ziet men reeds grotere bouwvolumes opduiken. Een nieuw project van gestapelde woningen met werk­ateliers op de benedenverdieping gaat een dialoog aan met de recente blokken van de wijk Keulendam. Een plein aan het spoor maakt de oversteek aantrekkelijker en zorgt voor continuïteit tussen beide zijden van het spoor. Een vlotte verbinding met zicht op de kerk maakt de gevoelsafstand tussen centrum en de wijk Keulendam korter. De plek aan het spoor is ideaal voor een vermenging van kleine werkplekken met het wonen. Er is de fietsverbinding met het station en voldoende plaats om af en toe met een kleine bestelwagen te leveren of op te halen. De ruimte laat een meer gestapelde bebouwing toe. Het kan een nieuwe plek worden die creatieve beroepen aantrekt en aan de flank van het centrum een open en robuuste structuur aanbiedt (grafische bureaus, drukkerij, kleine ambachten, ontwerpers...) in combinatie met een open woonconcept (lofts). Een vlotte verbinding met zicht op de kerk maakt de gevoelsafstand tussen het centrum en de wijk Keulendam korter. Het nieuwe parochiesecretariaat en een woning voor de priester zijn hier ook voorzien.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse