Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

© Sweco Belgium - Posad Maxwan - LOLA Landscape Architects.

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam verbinden. 

De wijk krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan te planten. Als alles vlot verloopt, zal de aanleg van het eerste stuk van de eerste fase (Lobroekplein, Kalverwei, Oude Kalverstraat) midden 2023 starten.
 
De stad wil het projectgebied in Antwerpen-Noord (Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok) herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met als bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd. In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Die omvat deels de bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk en deels nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling.
 
Zowel de opmaak van het ontwerp als de uitvoering van de publieke ruimte gebeurt gefaseerd. Het voorontwerp voor de eerste twee fases van de publieke ruimte (de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, de zone Noordschippersdok en het Kalverpad) werd goedgekeurd in oktober 2021. Nu is ook het definitieve ontwerp voor de eerste fase goedgekeurd.
 
AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project. De heraanleg van de publieke ruimte gebeurt door AG Vespa in samenwerking met private ontwikkelaar Urban Living Belgium, die ook is gestart met de ontwikkeling. 
 
Het ontwerpteam van de publieke ruimte is Sweco Belgium - Posad Maxwan - LOLA Landscape Architects. Billie Bonkers - Createlli in samenwerking met Sportpret vzw nemen het participatietraject voor hun rekening. Endeavour heeft via een participatief traject het plan gemaakt voor de speelruimte in de wijk.
 
Het ontwerp voorziet in een aanleg van circa 39.000 m² groene publieke ruimte. Dat is voldoende om ook in de toekomst het streefcijfer van 4 m² groene publieke ruimte per inwoner te halen. Er is ook meer verblijfs- en speelruimte gecreëerd doordat een deel van de bovengrondse parkeerplaatsen is verplaatst naar een ondergrondse parking. Een integraal toegankelijk netwerk van paden voor voetgangers en fietsers, de zogenaamde ‘Dam-route’, zal alle verschillende plekken met elkaar verbinden.
 
In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met het gewenste parkeerprogramma, waarbij er 142 parkeerplaatsen worden voorzien. In het kader van de vergroening en verblauwing die bij elk stadsontwikkelingsproject worden nagestreefd, zijn ook twee ondersteunende studies rond water (duurzaam waterbeheer) en bomen (bomentoets en boominventaris) verder uitgewerkt. De eerste drie deelruimtes (Lobroekplein, Kalverwei en Oude Kalverstraat) gaan als eerste in uitvoering.
 
Lobroekplein
 
Dit buurtplein als ‘huiskamer’ van de wijk wordt een inclusieve pleinruimte. Er is ruimte voor een lokale markt, een buurtfeest, een rommelmarkt of muziekevent op maat van de wijk. Er komen terrassen voor de bestaande en nieuwe horecazaken, een speelfontein en een sportveld. Nieuw in het ontwerp zijn fietssuggestiestroken, een robuuste groene buffer tussen het plein en de rijweg, en de uitwerking van de straten die uitgeven op het plein als groene woonerven.
 
Kalverwei
 
De Kalverwei zal een landschappelijk buurtpark met schaduwrijke plekken en een natuurlijke inrichting vormen. De indeling van het buurtpark is gewijzigd zodat er drie open ruimtes ontstaan die elkaar opvolgen, en inspelen op de bebouwing rondom. De speel- en sportplekken zijn daardoor ook herschikt. Bijkomend wordt de Weilandstraat een doodlopend woonerf met parkeren langsheen de bebouwing, zodat de Kalverwei één doorlopende groene ruimte vormt. Aan de overgang van de Kalverwei naar het Lobroekplein is een locatie voorzien voor een permanent kunstwerk.
 
Oude Kalverstraat
 
De entree van de Slachthuiswijk wordt een ruime hoofdstraat met een groene uitstraling. De fiets- en voetpaden zijn gescheiden van de rijbaan door een groene berm. In de straat wordt onder een dubbele bomenrij geparkeerd. Nieuw is de aangepaste inrichting van het kruispunt met de Slachthuislaan tot een volledig conflictvrij kruispunt met een extra afslagstrook vanaf het noorden, bredere fietspaden, ruimere wachtplaatsen voor fietsers, conforme markeringen en voorzieningen voor een integraal toegankelijk openbaar domein.
 
Hallenplein
 
Dit groene autovrije plein biedt ruimte voor verblijven, spelen en sport voor alle leeftijden. Centraal komen er twee grotere grasvelden die naar behoefte een andere (tijdelijke) invulling kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld een sportplek of samentuin, waarvoor alvast ontwerprichtlijnen werden opgemaakt. Bomen, gegroepeerd op drie plekken op het plein, geven de ruimte structuur en beschutting. De sport- en spelvoorzieningen zijn concreet uitgewerkt. Hier is een tweede locatie voorzien voor een permanent kunstwerk.
 
Hallentuin
 
Deze stille watertuin krijgt een trappenpartij en zitplekken langsheen de nieuwe campus van AP Hogeschool. Een wandelroute met speelplek voor kleine kinderen loopt door de watertuin naar de centrale plataan en het bestaande paviljoen. Nieuw in het ontwerp zijn onder andere de padenstructuur met meer logische looplijnen en een andere materiaalkeuze, zodat er zo weinig mogelijk impact is voor de wortelzone van de grote plataan.
 
Straten Kalverweibuurt
 
Deze straten zijn uitgewerkt als woonerven met meer groen langs de gebouwen en extra ontmoetings- en zitplekken. De bestaande platanen in deze woonerven worden aangevuld met bomen die de parkeervakken begrenzen. Nieuw is dat een deel van de bovengrondse parkeerplaatsen is verplaatst naar een ondergrondse rotatieparking. Daardoor is er meer verblijfsruimte en ruimte voor speelaanleidingen. Het ontwerp is ook aangepast zodat de vierde grote plataan op de Slachthuissite behouden kan blijven. Bijkomend is er de mogelijkheid om te vellen bomen die na onderzoek verplantbaar blijken, hier op te nemen.
 
Lange Lobroekstraat
 
Dit wordt een woonstraat met een verhoogde groenstrook die ruimte biedt voor ontmoetingen, van het huidige Ceulemanshofke tot aan het Lobroekplein. De aangrenzende Mouterijsteeg wordt ingericht als woonerf. Er komen extra bomen in functie van schaduwrijke ontmoetingsplekken en een extra verkeersplateau als snelheidsbeperkende maatregel. De bestaande bomen worden maximaal behouden en de plantvakken aan de noordzijde van de Lange Lobroekstraat krijgen een zitelement aan de zijde van het voetpad.
 

© Sweco Belgium - Posad Maxwan - LOLA Landscape Architects.

© Sweco Belgium - Posad Maxwan - LOLA Landscape Architects.

© Sweco Belgium - Posad Maxwan - LOLA Landscape Architects.

© Sweco Belgium - Posad Maxwan - LOLA Landscape Architects.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels