Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Watergroep blijft fors investeren

De Watergroep blijft fors investeren

Met een winst van 3,9 miljoen ' legt De Watergroep een mooi resultaat voor. Het bedrijf nam vorig jaar het gemeentelijk waterbedrijf van Hoeilaart en de Intercommunale Watermaatschappij (IWM) over. Daarmee consolideert De Watergroep haar positie als grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. 'Al blijft de daling van het gemiddelde huishoudelijke verbruik een feit waar we absoluut rekening moeten mee houden', aldus voorzitter Herman Van Autgaerden en directeur-generaal Boudewijn Van De Steene.

De Watergroep produceerde het voorbije jaar 120 miljoen m³ drinkwater, wat 2% minder is dan in 2013. Als de aan- en verkopen in rekening worden gebracht, komt het nettoresultaat van de waterbalans op een totaal beschikbaar volume aan drinkwater van 153 miljoen m³. Ook hier is een daling merkbaar t.o.v. 2013, met 1,6%. Van het geproduceerde water wordt 17% centraal onthard vooraleer het naar de klanten gaat. Dit zal oplopen tot 21% na ingebruikname van de onthardingsinstallatie in Velm.

Het gemiddelde huishoudelijke verbruik is opnieuw licht gedaald, van 72,28 m³ naar 71,90 m³ per aftakking. Met deze daling zet de neerwaartse trend zich voort. 'Het is evident dat de daling van het huishoudelijke verbruik nadelig is voor de inkomsten van De Watergroep. We hopen dat de Vlaamse overheid dit goed voor ogen houdt bij de totstandkoming van de uniforme tariefstructuur', aldus Herman Van Autgaerden.

Nieuwe tariefstructuur

'In haar beleidsbrief stelt de minister dat het gratis water vanaf 1 januari 2016 zal afgeschaft worden en dat er een methodologie ontwikkeld wordt om zowel de drinkwater- als de afvalwaterprijs op een gestructureerde manier voor langere termijn vast te leggen. De gesprekken met de sector lopen ondertussen al een tijdje en wij kijken uit naar het resultaat daarvan. Vanuit de drinkwatersector vinden wij het vooral belangrijk dat we binnen de nieuwe regelgeving de ruimte krijgen om de investeringen op te vangen die nodig zijn om ook in de toekomst een goed product én een goede dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten', stelt de voorzitter.

De business unit Industrie & Services van De Watergroep heeft bij industriële klanten een productiecapaciteit uitgebouwd van 5,4 miljoen m³ proceswater per jaar. Het gaat om installaties die De Watergroep ontwerpt op maat van de klant en waarmee het een duurzaam watergebruik beoogt.

De business unit RioPACT slaagde erin om voort te groeien. Twee gemeenten, Herzele en Aarschot, traden toe tot RioP, het totaalpakket voor rioleringsbeheer. Dit brengt het totaal op 15 RioP-gemeenten, waarvoor De Watergroep alle gemeentelijke rioleringstaken overneemt en begeleiding voorziet om tegen 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Spaarbekken

Daarnaast hebben zes gemeenten gekozen voor het modulaire concept RioAct: Heusden-Zolder, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortrijk, Lennik en Londerzeel. Eind 2014 kozen reeds 46 gemeenten voor deze formule. De Watergroep trekt jaarlijks 30 miljoen ' uit voor uitbreiding of vernieuwing van waterproductiecentra, watertorens, reservoirs, toevoerleidingen en drukverhogingsinstallaties.

Eén van de grote projecten uit 2014 is de start van het masterplan voor de vernieuwing van waterproductiecentrum De Blankaart. Tussen 2015 en 2023 plant De Watergroep een volledige vernieuwing van het spaarbekken, de waterbehandeling en de slibbehandeling. De prijs voor de renovatie wordt geraamd op 60 miljoen '.

'Daarnaast investeert het waterbedrijf fors in onderzoek,ontwikkeling en innovatie. Naast eigen onderzoeksprojecten (bv. de ontwikkeling van een 3D-model van het spaarbekken van het waterproductiecentrum De Blankaart of onderzoek naar de mogelijkheden van ondergrondse ontijzering) werkt De Watergroep ook mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten. Door zelf de kennis in huis te hebben, kunnen we ook in de toekomst instaan voor een duurzame drinkwatervoorziening,' aldus Boudewijn Van De Steene.

Toekomstplan

'Om toekomstige investeringen mogelijk te maken, werd een Toekomstplan 2014-2020, met ambitieuze doelstellingen, uitgetekend. We willen ruimte om de noodzakelijke investeringen in renovatie en nieuwe technologie mogelijk te maken, om onze riolerings- en industriewateractiviteiten voort te laten groeien. Maar we willen tegelijkertijd ook onze schuldgraad onder controle houden. Want enkel op die manier kunnen we De Watergroep financieel gezond houden en klaarstaan om nieuwe uitdagingen aan te gaan', besluit Boudewijn Van De Steene.

De jaarrekening van De Watergroep sluit af met een balanstotaal van 1,482 miljard ' en de resultatenrekening met een winst van 3,9 miljoen '. De totale omzet is gestegen van 460,7 naar 481,9 miljoen '. Het aantal in gebruik zijnde leveringseenheden is met 19.024 gestegen tot een totaal van 1.240.750 in 2014. Dit is een stijging van 1,56% ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is vooral te verklaren door de integratie van het gemeentelijk waterbedrijf van Hoeilaart. De integratie van IWM op 31 december 2014 is nog niet in deze cijfers opgenomen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette