Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dakafdichting aansluiten op ondergrondse constructie is delicaat werk

Dakafdichting aansluiten op ondergrondse constructie is delicaat werk

Op het deel van een ondergrondse parking dat buiten het gebouw uitsteekt, komt er vaak een terras-, groen- of parkeerdak. De dakafdichting wordt dan aan de vrije randen naar beneden geplooid. Deze aansluiting is echter niet gemakkelijk uit te voeren, waardoor er in de praktijk nogal eens infiltratieproblemen optreden.

De TV 250 'Referentiedetails voor ingegraven constructies' reikt een aantal regels aan om de verticale ondergrondse betonnen wanden waterdicht aan te sluiten op de vloer (zie rode pijl op afbeelding 1). Zo kan men met ingestorte kimplaten aan de aansluiting een dichtheidsklasse 1 of 2 (zie tabel) realiseren, al naargelang ze in overlap geplaatst worden of hun voegen gelast dan wel gelijmd zijn. Ook voor de aansluiting van de ondergrondse wanden op de dakvloer (zie blauwe pijl) zijn bepaalde ingrepen nodig in functie van de gewenste dichtheidsklasse.

Doorgaans wordt deze aansluiting tot stand gebracht door de dakafdichting neer te plooien. De afdichting moet hiertoe voldoende ver (minstens 30 cm) over de aansluiting doorgetrokken worden. De ondergrond moet voldoende droog zijn en beantwoorden aan de minimale ruwheids- en vlakheidseisen voor het verkleven van de afdichtingsmembranen (zie tabel 10 uit de TV 215 'Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud'). Een zorgvuldig uitgevoerde voorstrijklaag is eveneens noodzakelijk. Om beschadiging door naburige grondwerken te vermijden, kan er langs de buitenzijde een bijkomende mechanische bescherming tegen de afdichting aangebracht worden.

Waterdruk

Zelfs als er aan al deze voorwaarden voldaan is, is het niet evident om een perfecte hechting ' en bijgevolg een duurzame en waterdichte aansluiting ' tussen het afdichtingsmembraan en de ondergrondse (betonnen) wanden tot stand te brengen. Bovendien zijn de werkomstandigheden ondergronds doorgaans problematisch (vuil en nat). Daarom wordt er bijkomend soms een afgekit klemprofiel gebruikt (zie afbeelding 54 uit de TV 244 'Aansluitingsdetails bij platte daken'), waarbij de kitvoeg de blijvende waterdichtheid moet garanderen. Deze kitvoegen moeten regelmatig onderhouden worden, wat in een ondergrondse situatie vaak onmogelijk is.

Rekening houdend met deze beschouwingen is het niet verwonderlijk dat ondergrondse aansluitingen waarbij de dakafdichting verticaal naar beneden geplooid wordt maar een beperkt afdichtend vermogen hebben en in beperkte mate bestand zijn tegen een ' zelfs tijdelijke ' waterdruk. De waterbelasting aan deze aansluitingen en de doorlatendheid van de aanvulgrond spelen daarbij dan ook een belangrijke rol.

Het is niet evident om een langs een verticale wand neergeplooide afdichting perfect te doen hechten.

Om de waterdruk te beperken kan men het regenwater van de dakverharding afzonderlijk opvangen en wegleiden, in plaats van het langs de ondergrondse wanden af te voeren. Dit kan bijvoorbeeld door het dakvlak van de dakrand weg te laten hellen of door de dakrand van een goot te voorzien. Men mag echter niet vergeten dat het regenwater bij bepaalde buitenverhardingen (waaronder parkeerdaken) een aangepaste behandeling moet krijgen alvorens het gerecupereerd of in het oppervlaktewater geloosd mag worden.

Omdat er bij weinig doorlatende klei- en leemgronden in geval van regen zelfs een tijdelijke waterdruk kan ontstaan wanneer de aansluiting zich boven het hoogste grondwaterpeil bevindt, verdient het aanbeveling om een bijkomend draineersysteem te installeren. Zo vermijdt men dat het in de grond gedrongen regenwater het membraan omzeilt en kan men voor de betonconstructie een dichtheidsklasse 2 behalen (zie tabel).

Vloeibare afdichting

Voor de delicate aansluiting van de dakafdichting met de ondergrondse wanden kan men eveneens een vloeibare afdichting gebruiken (zie afbeelding 2). Die moet dan uiteraard waterdicht verbindbaar zijn met de wanden (zie § 4.5.3.3.3 van de TV 253) en het gebruikte dakafdichtingsmateriaal (zie tabellen 11 en 12 uit de TV 244). Indien de dakafdichting uit kunststof bestaat, moet die mechanisch bevestigd worden voordat de vloeibare overbruggingsstrook aangebracht wordt.

Wanneer al deze voorwaarden vervuld zijn, weerstaat een aansluiting met een vloeibare afdichting probleemloos een tijdelijke waterdruk. Indien de aansluiting zich echter onder het grondwaterpeil bevindt en er bijgevolg een permanente waterdruk heerst, ligt de situatie enigszins anders. In dat geval kan niet gegarandeerd worden dat de afdichting duurzaam blijft en brengt ook een draineersysteem geen soelaas. Een neergeplooide dakafdichting tegen de ondergrondse wanden is dan enkel zinvol als ze rondom de gehele ingegraven constructie doorloopt. Zo'n continue soepele bekuiping onder de vloer en tegen de wanden is doorgaans vrij duur en niet altijd technisch uitvoerbaar.

Wanneer de uitvoering van een continue soepele bekuiping niet mogelijk is, moeten de betonnen wanden en hun aansluitingen zodanig ontworpen worden dat ze op zich een toereikende waterdichtheid kunnen garanderen. Het is aan te raden om de delicate stortnaad tussen het dak en de wanden boven het grondwaterpeil te houden en er, net zoals bij de aansluiting tussen de vloer en de wanden, een kimplaat in aan te brengen (zie de TV 250).

Bron: het artikel 'Aansluiting van een dakafdichting met een ondergrondse constructie' van ing. Eddy Mahieu, adjunct-afdelingshoofd Interface en Consultancy, in WTCB-Contact 2015-3. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage. De verschillende Technische voorlichtingen (TV's) die in dit artikel vermeld worden zijn eveneens terug te vinden op www.wtcb.be in de rubriek WTCB-Publicaties en Normen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen