Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Confederatie Bouw wil slapend geld mobiliseren voor bouwprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

Confederatie Bouw wil slapend geld mobiliseren voor bouwprojecten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vele geld dat vandaag angstvallig wordt opgepot, kan worden vrijgemaakt om bouwprojecten te financieren' Deze essentiële vraag stelde Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, op donderdag 26 februari tijdens het elfde BouwForum van de Confederatie Bouw in Auditorum 2000 van Brussels Expo met als thema 'Financiële bouwstenen'. Vicepremier Kris Peeters van zijn kant beloofde ervoor te zorgen dat buitenlandse ondernemingen aan dezelfde verplichtingen zullen moeten voldoen als Belgische en stelde tevens substantiële lastenverlagingen in het vooruitzicht.

'De toekomst voor aannemers ziet er niet erg goed uit. We hebben vele redenen om zelfs heel ongerust te zijn, maar zich wentelen in pessimisme heeft nog nooit iets opgelost. We willen nog altijd geloven dat wij onze toekomst in handen hebben en ernaar handelen', benadrukt Robert de Mûelenaere.

Eén van de grootste bronnen van de huidige bezorgdheid is volgens hem de ontoereikendheid aan middelen bij klanten om bouwwerken te financieren. 'Daarom willen we ons afvragen hoe het beschikbare geld kan geïnvesteerd worden in bouwprojecten die beantwoorden aan woonbehoeften of alle vormen van collectieve voorzieningen. Onze overheden beschikken niet meer over voldoende financiële middelen om aan de behoeften aan werkzaamheden te voldoen. Dit is op zich niet nieuw en we weten allemaal dat sinds de financieel-economische crisis van 2008 de toestand van onze overheidsfinanciën nog is verergerd. Ook gezinnen, vooral jongeren, worden geconfronteerd met financieringsproblemen voor de bouw of aankoop van een woning. De vraag waar en hoe we de gelden kunnen vinden om openbare of private werken te financieren moet dan ook dringend worden beantwoord', beseft de gedelegeerde bestuurder van de Confederatie Bouw.

Om deze even complexe als dwingende vraag te beantwoorden, hadden hij en presentatrice Virginie Claes een ganse batterij specialisten met ervaring uitgenodigd. Tristan Dhondt van Ernst & Young belichtte het financieringslandschap, waarna drie panels van telkens drie gesprekspartners het respectievelijk hadden over alternatieve financiering, privé-financiering bij publieke werken en instrumenten voor financiering in huisvesting. Ze deelden met de zaal hun vaststellingen, ideeën en projecten om vastgoedinvesteringen van gezinnen te stimuleren en te steunen en het aandeel van privé-financiering in openbare werken te doen groeien. Daarop gaan we nog dieper in in een volgende bijdrage.

'Onze bedrijven moeten op hun eigen Belgische markt opboksen tegen een erg deloyale concurrentie.' Tot slot legt Robert de Mûelenaere het verband tussen het thema van dit forum, de financiering van bouwwerken, en de permanente strijd van de sector om de bouwkosten te beperken. Bouwen moet immers betaalbaar blijven, want anders heeft het weinig zin om nieuwe financieringswijzen voor werkzaamheden te zoeken. Als men de rol van de bouw als motor van de economie en pijler van de werkgelegenheid wil behouden, moet men volgens hem vandaag ondersteuningsmaatregelen voor de sector uitvaardigen die de kosten voor investeerders en voor bouwondernemingen drukken. 'Onze bedrijven moeten op hun eigen Belgische markt opboksen tegen een erg deloyale concurrentie. Daarom moeten we de sociale lasten in de bouw verlagen vooraleer het te laat is', beklemtoont hij.

Vicepremier Kris Peeters hield de slottoespraak op dit BouwForum. 'De Belgische bouwsector staat voor 200.000 werknemers en 115.000 ondernemingen, 10% van a1le bedrijven in ons land. Hij groeide in 2014 bovendien bijna drie keer meer dan de gehele economie. De bouwsector zoekt ook altijd naar vernieuwing en naar oplossingen voor uitdagingen in de hele samenleving. Dat zien we ook duidelijk weerspiegeld in de grote thema's van Batibouw 2015: renovatie, die in ons land met zijn intense bouwactiviteit steeds meer aan populariteit wint; de optimalisering van de bouwkosten in economisch moeilijke tijden; en het 'Digital Home' op een moment waarop het Internet of Things een steeds grotere impact krijgt op ons leven', meldt hij.

Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, hebben we volgens de federale minister van Werk, Economie en Consumenten vooral een sterke en rendabele bouwsector nodig. Zo zijn grote infrastructuurprojecten cruciaal voor de bouwsector en voor de ganse economie. 'We hebben al heel wat ervaring met publiek-private investeringen, maar Europa lijkt hier wel met de ene hand weg te nemen wat ze met de andere wil geven. Terwijl Jean-Claude Juncker een investeringsplan van 315 miljard ' promoot, maken de Europese boekhoudregels het vrijwel onmogelijk voor een overheid om zulke investeringen te steunen. Zolang we dergelijke pps-middelen in de jaarbegroting moeten boeken in plaats van af te schrijven, is dit een financiële strop die weinig overheden kunnen dragen. Deze paradox moeten we op Europees niveau aanpakken. Ons land blijft ijveren voor een degelijke oplossing', betoogt hij.

Peeters wil ook de erkenning van aannemers voor overheidsopdrachten moderniseren. 'De opsplitsing van werkzaamheden die zij mogen uitvoeren en de bedragen die daaraan gekoppeld zijn, zijn intussen al 25 jaar oud. Daarom zullen we met de sector een actualisering onderzoeken. Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om daarover een voorstel te doen', deelt hij mee.

Ook de private bouwmarkt moet echter kunnen floreren. Bouwheren en de bouwsector moeten voldoende financiële slagkracht bezitten om te kunnen investeren. De invoering van een statuut van bemiddelaar in hypothecair krediet op 1 april zal zorgen voor een betere bescherming van de consument, een grotere concurrentie tussen hypotheekondernemingen en een versterking van de toegang tot het hypothecaire krediet.

Woonkredieten

'Daarnaast zullen we dit jaar de Europese richtlijn over woonkredieten omzetten, die de consument een belangrijke bijkomende bescherming biedt. Hij zal beter geïnformeerd worden over de voorwaarden van het krediet en zal de aanbiedingen makkelijker kunnen vergelijken door het verplichte gestandaardiseerde Europese Informatieblad. We zullen die omzetting niet blind doorvoeren, maar rekening houden met de impact van deze wijzigingen en met de bezorgdheid van de sector om overregulering te vermijden', belooft de vice-eerste minister.

Als minister van Economie en Consumentenzaken wil hij dit overigens als rode draad door zijn beleid trekken. 'Ik zal steeds overleggen met alle betrokkenen om de bescherming van de consumenten te verzoenen met de economische belangen van de bedrijven. Dat zal zeker het geval zijn wanneer we de komende maanden de aansprakelijkheidsverzekering regelen', signaleert hij.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat er sprake is van discriminatie omdat architecten een verzekeringsplicht hebben, in tegenstelling tot andere partijen die in de bouwakte voorkomen. 'We zijn dus verplicht om dit aan te passen. Tijdens de voorbije weken hebben we alle partijen hierover gesproken. Daarbij werd steeds gevreesd dat de kostprijs van het bouwen nog zou stijgen en de concurrentiepositie met buitenlandse ondernemingen zou verslechteren. We zullen in ieder geval het Franse model niet kopiëren. Daar geldt een verzekeringsplicht voor aannemer en bouwheer en moet zelfs voor het kleinste bedrag een dekking zijn, zonder ondergrens. Dat heeft geleid tot een massa schadeclaims, waarvan amper vier op tien ontvankelijk is. Bovendien gaat het vaak om bedragen onder 750 '. De kosten zijn dus veel groter dan de baten, waardoor de premies erg hoog liggen. We zullen hieruit lessen trekken, zodat we in België een efficiënter systeem kunnen invoeren waarbij bv. geen schadeclaims kunnen worden ingediend voor onbeduidende bedragen', poneert Kris Peeters.

'De verplichte aansprakelijkheidsverzekering heeft ook positieve kanten.' Hij wil er ook voor zorgen dat buitenlandse ondernemingen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als Belgische bedrijven. Nog vóór de zomer wil hij een wetsontwerp aan de regering voorleggen dat rekening houdt met die principes en tijdens het ganse proces wil hij blijven overleggen.

'De verplichte aansprakelijkheidsverzekering heeft ook positieve kanten. Zo kan ze mee een dam opwerpen tegen het stijgende aantal geschillen met vaak kleinere aannemers, die kunnen uitmonden in een faillissement. Tussen 2005 en 2014 is het aantal faillissementen per jaar verdubbeld tot meer dan 2.000. Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering zal dit probleem voor een deel kunnen oplossen. Omdat echter ook andere oplossingen hiertoe kunnen bijdragen, nodig ik de sector uit om samen na te denken over hoe we dit probleem kunnen aanpakken', oppert Kris Peeters.

Een grote stap vooruit is volgens hem de ADR-richtlijn, die de alternatieve beslechting van consumentengeschillen regelt. Die Europese regelgeving is intussen helemaal omgezet in Belgische wetgeving. Vanaf 1 juni zal er voor elke economische sector een onafhankelijke, neutrale, bekwame, toegankelijke en transparante instantie moeten zijn die geschillen tussen ondernemingen en consumenten buiten de rechtbanken moet trachten uit te klaren. Dit moet leiden tot een snellere, eenvoudigere en goedkopere geschillenregeling in het voordeel van alle partijen.

'De bouwsector heeft hiermee al heel wat ervaring dankzij de Verzoeningscommissie Bouw, maar die zal ook enkele stappen moeten ondernemen om aan de regelgeving te blijven voldoen. Ten eerste moet de bemiddeling binnen negentig dagen afgerond worden. Ten tweede moet het beslissingscollege paritair worden samengesteld met vertegenwoordigers van professionelen enerzijds en consumenten anderzijds. En tot slot is er nood aan een sectorale dekking, zodat alle geschillen tussen een consument en een bouwonderneming beslecht kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat de Verzoeningscommissie Bouw net als de sector zelf voldoende creativiteit en inventiviteit aan de dag zal leggen om te voldoen aan het nieuwe wettelijke kader', oppert Kris Peeters.

Hij noemt vertrouwen de basis van iedere economische transactie. Daarom zijn ondernemingen sinds vorig jaar verplicht om consumentenklachten ernstig te nemen en te streven naar een bevredigende oplossing. De Economische Inspectie zal dit jaar een actiepunt maken van de naleving van die verplichtingen.

"We voeren in 2016 en 2019 lastenverlagingen door van respectievelijk 960 en 450 miljoen '." Peeters belooft ook om de loonkosten te doen dalen. Zij vormen immers een sleuteloorzaak van de al dan niet legale toename van activiteiten van buitenlandse bedrijven. 'Ondanks de budgettaire beperkingen zal de regering hier actie ondernemen. Er komt een indexsprong van 2%. Er is een rigide loonmatiging de komende jaren. En we voeren in 2016 en 2019 lastenverlagingen door van respectievelijk 960 en 450 miljoen '. Van die middelen gebruiken we één derde voor de verlaging van de werkgeversbijdragen van alle lonen, één derde voor de ploegen- en nachtarbeid en één derde voor de lasten op de lage lonen. We trekken bovendien de grens van een laag loon op, waardoor de bouwsector mogelijks ook van die laatste lastenverlaging zal kunnen profiteren. Daarnaast besliste de regering recent om 80 miljoen ' van de lastenverlagingen specifiek te gebruiken om de arbeiderssectoren te steunen. Op termijn willen we de lastenverlagingen nog versterken, zodat de werkgeversbijdrage evolueert van 33% vandaag in de richting van 25%', stelt de minister van Economie in het vooruitzicht.

Daarnaast wordt het aantal uren dat op zaterdag kan gewerkt worden opgetrokken van 64 naar 96 en vormt de bestrijding van sociale fraude een topprioriteit. 'Daarom zetten we de handhavingsrichtlijn snel om zodat we het onterechte gebruik van de detacheringstechniek kunnen tegengaan. En tot slot hebben we een rondetafel georganiseerd met alle belanghebbenden in de sector om samen sociale fraude te voorkomen en te bestrijden. We moeten er immers samen voor zorgen dat de sector gezond blijft en dat het vertrouwen erin groot blijft', eindigt Kris Peeters zijn betoog. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels