Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Btw-verlaging van 21 naar 12% kan de bouw een stevige boost geven

Gerelateerde onderwerpen :

Btw-verlaging van 21 naar 12% kan de bouw een stevige boost geven

54,5% van de Belgen is ervan overtuigd dat de vastgoedprijzen de komende vijf jaar zullen blijven stijgen, vooral omwille van het gebrek aan bouwgronden (volgens 89,4%), een gebrek aan nieuwbouw (89,9%) en het feit dat banken minder makkelijk leningen verstrekken (90,8%). 75,6% van onze landgenoten, van wie meer dan 80% in het noorden van het land, vindt dat de fiscale druk steeds toeneemt. 54,5% vindt de 21% btw op nieuwbouw te hoog om te bouwen (58,1% wenst een btw-verlaging naar 12% voor de eerste woning) en 14,7% pleit voor een btw-verlaging naar 6% voor een heropbouw na de afbraak van een gebouw. 26,5% meent dat de verlaging van de renovatiepremies een rem zet op renovatie en 37,8% verlangt een toename van de woonbonus als een woning energie-efficiënt wordt gerenoveerd.

82,9% (81,2% in Vlaanderen, 84,6% in Brussel en 79% in Wallonië) vertrouwt op een vlotte afbetaling van zijn of haar lening. 64,9% heeft afgezien van bouw- en verbouwpremies omwille van te strenge voorwaarden, 59% noemt de procedures te zwaar. 61% meent dat de epb-naleving een rem vormt, 57,9% denkt te weten waarover de energienormen gaan en 64,9% beseft het nut ervan. Als (ver)bouwen de verwezenlijking is van een droom is 67,7% redelijk pessimistisch voor de toekomstige generaties, maar klinkt 75,7% behoorlijk optimistisch over de mogelijkheid om zelf hun bouw- en verbouwprojecten te realiseren. Dat waren de belangrijkste bevindingen van de woningbouwbarometer die de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) tijdens haar jaarcongres op de Trade Mart in Brussel voorstelde.

Tijdens zijn inleiding van de debatten merkte FABA-voorzitter Christophe Maes op dat de investeringen in woningen sinds begin 2008 met ongeveer 18% zijn gedaald. 'Er is behoefte aan betaalbare kwalitatieve woningen, ook al omdat onze bevolking naar 12,1 miljoen inwoners stijgt tegen 2030. Het vastgoedpatrimonium is een stabiliserende factor', poneerde hij.

Vervolgens stelde Marlène de Wouters de resultaten voor van de woningbouwbarometer die de FABA onder de noemer 'Handen af van m'n baksteen' liet uitvoeren door Mediabrands Belgium. Dat stelde een vragenlast met gesloten vragen op, waarmee gerekruteerd werd via een digitale communicatiecampagne op de site van De Persgroep en Le Soir en via Facebook. De vragenlijst was ook opgenomen op de speciaal hiertoe ontwikkelde website www.handenafvanmijnbaksteen.be. De initiatiefnemers telden 15.802 bezoekers en 2.023 ingeschrevenen. Uiteindelijk werden 1.979 deelnemers bruikbaar geacht voor de analyse. 74% was bezig of zinnens om in de loop van de komende 24 maanden te verbouwen, 19,2% om de volgende twee jaar te bouwen en 6,8% wilde zijn (klein)kinderen de volgende 24 maanden financieel steunen om te bouwen of te verbouwen. 50,3% van de respondenten was Nederlandstalig en 49,7% Franstalig. 55,5% van de deelnemers was afkomstig uit Vlaanderen, 34,4% uit Wallonië en 10,1% uit Brussel. 44,5% van hen was tussen 35 en 54 jaar oud, 37,7% was tussen 18 en 34 jaar en 17,8% waren 55-plussers.

45,5% staat optimistisch tegenover het huidige economische, politieke en sociale klimaat; 54,5% is pessimistisch gestemd. 54,5% (55,6% van de Nederlandstaligen tegenover 53,4% van de Franstaligen en 56,8% van de stadsbewoners tegenover 52,4% van de plattelandsbevolking) denkt dat de vastgoedprijzen de komende vijf jaar voort zullen toenemen, 38,9% ziet ze stabiliseren en 6,6% verwacht dat ze zullen afnemen. In Vlaanderen verwacht 55,2% stijgende vastgoedprijzen in de komende vijf jaar, in Brussel 57% en in Wallonië 52,5%. In de bouw is 54,5% deze mening toegedaan, in de renovatie 53,7% en in de financiële hulpverlening 63%. Dit idee wordt gedeeld door 54,8% van de 18- tot 34-jarigen, 55,5% van de 35- tot 54-jarigen en 51,3% van de 55-plussers.

75,6% ervaart dat de fiscale druk is toegenomen, terwijl 4,3% oordeelt dat hij is gedaald en 4,3% meent dat hij gelijk is gebleven.

70,4% van de Franstaligen en 80,8 van de Nederlandstaligen, 73,5% van de stedelingen en 77,6% van de plattelandsbewoners en 80,9% van de Vlamingen, 61,5% van de Brusselaars en 71,3% van de Walen ondervinden een hogere fiscale druk.

43,4% van de respondenten heeft door de huidige politieke, sociale, internationale en/of financiële gebeurtenissen zijn bouw- of verbouwplannen uitgesteld of is van plan dit te doen, 11,6% heeft zijn plannen afgeslankt of wil dit doen en 45% laat zich hierdoor niet beïnvloeden. Deze evoluties hebben een impact (uitstel of beperking van bouw- of verbouwplannen) voor 60% Franstaligen en 50,1% Nederlandstaligen, 55,8% bewoners van verstedelijkte en 54,2% bewoners van niet-verstedelijkte gebieden, 51,7% Vlamingen tegenover 51% Brusselaars en 61,5% Walen, 47,6% in de bouw tegenover 56,3% in de renovatie en 61,5% in de financiële hulpverlening en 59,2% 55-plussers tegenover 51,6% 35- tot 54-jarigen en 45% 18- tot 34-jarigen.

46,5% vindt in sterke of minder sterke mate dat vastgoed een rendabele investering blijft. 89,4% meent dat de vastgoedprijzen stijgen omdat er te weinig bouwgrond is. 90,3% vindt dat vastgoed een rendabele investering blijft op lange termijn. 93,6% is ervan overtuigd dat eigenaar zijn toelaat om een aanvaardbare levensstandaard aan te houden tijdens je pensioen.

Belangrijkste obstakels voor de bouw zijn de btw van 21% voor 54,5% van de respondenten, het tekort aan en de prijs van de bouwgrond voor 19,5%, de dure gewestelijke eisen inzake energie-efficiëntie (epb) voor 12,3%, de terughoudendheid van de banken om leningen te verstrekken voor 9,4%, het gevaar dat de fiscale ondersteuning (woonbonus) zal worden verlaagd voor 2,4% en de moeilijkheid om een goeie algemene aannemer te vinden voor 1,9%. Belangrijkste obstakels voor de renovatie zijn de afschaffing of verlaging van het bedrag van de renovatiepremies voor 26,5%, de kostprijs van de eisen inzake isolatie en energie-efficiëntie (epb) voor 25,2%, de moeilijkheid om een goede algemene aannemer te vinden voor 19,3%, de terughoudendheid van de banken om leningen te verstrekken voor 18,8% en de procedures om een premie te bekomen voor 10,2%.

Incentives

De belangrijkste drijfveren en incentives voor de bouw zijn een btw-verlaging naar 12% voor de bouw van de eerste eigen woning volgens 58,1%, een btw-verlaging naar 6% voor afbraak en (ver)nieuwbouw voor 14,7%, een verhoging van de woonbonus (fiscale tussenkomst) voor de eerste woning voor 13%, het aanmoedigen van banken om makkelijker leningen te verstrekken voor 10,6% en meer bouwgronden beschikbaar stellen voor 3,6%. Als belangrijkste drijfveren voor de renovatie gelden een hogere woonbonus als de woning energie-efficiënt wordt gerenoveerd voor 37,8%, een verhoging van de energiepremies voor renovatie voor 31,9%, lagere registratierechten als de woning energie-efficiënt wordt gerenoveerd voor 13,8%, de banken aanmoedigen om makkelijker leningen toe te staan voor 11,4% en lagere schenkingsrechten als de woning energie-efficiënt wordt gerenoveerd voor 5,1%.

82,9%, van wie 81,2% in Vlaanderen tegenover 79% in Brussel en 84,6% in Wallonië, vertrouwt erop dat hij of zij zijn of haar lening vlot kan afbetalen. 70,9% is op de hoogte van het bestaan van bouw- en verbouwpremies en 63,6% weet waar hij of zij hierover meer informatie kan vinden. 70,4% heeft echter nog geen goed beeld van het bedrag van deze premies voor zijn of haar project. 16,4% vindt dat deze premies een sterke invloed hebben op hun project; 33,3% vindt deze invloed middelmatig, 32,2% eerder zwak en 18% helemaal niet. 21,9% heeft volledig afgezien van (renovatie)premies, 43% heeft er gedeeltelijk van afgezien en 35,1% heeft er gebruik van gemaakt. 59% vindt in meer of mindere mate dat de procedures, dossiers en documenten voor de toekenning van premies voor hen te zwaar en te lang waren, waardoor ze er volledig of gedeeltelijk moesten aan verzaken. 65,2% van de respondenten is door niemand geholpen bij het opstellen van zijn of haar dossier om premies te bekomen. 21,2% heeft hulp gekregen van anderen, 6,8% van zijn of haar aannemer, 5,8% van de gemeentediensten, 5,6% van hun architect en 1% van hun boekhouder.

Epb

57,9% van de bevraagden weet naar eigen zeggen perfect waarover de epb-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat) gaat, 33,7% heeft er al over gehoord en 8,4% is hiermee niet vertrouwd. Voor 62,3% van de 55-plussers tegenover 56,9% 35- tot 54-jarigen en 57% 18- tot 34-jarigen, 58,5% van de sector van de financiële hulpverlening tegenover 53,9% van de renovatie en 73,2% van de bouw, 48,1% van de Vlamingen tegenover 68,7% van de Walen en 75% van de Brusselaars, 60,6% van de stedelingen en 55,4% van de plattelandsbewoners en 47,6% van de Nederlandstaligen en 68,3% van de Franstaligen heeft de epb-regelgeving geen geheimen meer. 17,7% vindt de epb-regelgeving zeer nuttig, 59,1% eerder nuttig, 18,3% eerder nutteloos en 4,9% compleet nutteloos.

61% vindt dat de voorschriftkosten om hun te bouwen woning energie-efficiënt (epb-conform) te maken een invloed hebben op hun bouw- en verbouwplannen, 26,7% oordeelt van niet en 12,3% weet het niet. Inzake renovatie bedragen deze aandelen respectievelijk 53,2%, 26,7% en 20,1%. 76,6% van de Nederlandstaligen en 37,7% van de Franstaligen vinden dat deze voorschriftkosten verbonden aan de epb-regelgeving een impact hebben op de bouw en 61% van de Nederlandstaligen en 46,1% van de Franstaligen spreken van een impact in de renovatie. Voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië bedragen deze percentages respectievelijk 75,7%, 25% en 36,3% voor de bouw en 59,9%, 43,8% en 46,4% voor de renovatie.

Tot slot is 75,7% van de geënquêteerden (77,2% in Vlaanderen, 74,5% in Brussel en 75,1% in Wallonië) pessimistisch over de mogelijkheid om hun (ver)bouwproject te realiseren. Voor hun kinderen en de toekomstige generaties klinkt 67,7% (64,6% in Vlaanderen, 64% in Brussel en 70,2% in Wallonië) daarentegen optimistisch.

VTM-journalist Robin Vissenaekens en zijn RTBF-collega Johanne Montay modereerden tevens een panelgesprek met als thema 'Toegang krijgen tot huisvesting in 2016: mythes en moeilijkheden'. 'We zien heel wat pessimisme in deze woningbouwbarometer. Een heleboel maatregelen hebben de bouwkost onder druk gezet', stelde Joost Callens, ceo van Durabrik, vast. 'De middenklasse heeft het kwaad. Er zijn te weinig terreinen en de banken doen zeer moeilijk. Een btw-voet van 12% op nieuwbouw zou de bouw kunnen dynamiseren', pikte Gerald Bogaert, voorzitter van de raad van bestuur van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), hierop in. Ook volgens Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van Maisons Blavier, kan een lagere belasting de omzet doen stijgen. 'Uiteindelijk is alles een financiële kwestie. Bouwen is heel duur geworden en de conjunctuur oogt ook niet zo gunstig', sloot architect Fabrizio Tengattini zich hierbij aan.

Het volume verhoogt als je het btw- tarief verlaagt

Joost Callens betreurde dat banken er nog geen rekening mee houden dat nieuwbouwwoningen energetisch veel beter zijn en door hun minieme energiefactuur de terugbetalingscapaciteit van de eigenaars doen toenemen. Architecte Kati Lamens, voorzitter van NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, was van oordeel dat de verlaging van de btw-voet en een goeie audit van je woning stimulansen kunnen geven aan de nieuwbouw. 'NAV is betrokken bij de woningpas, vergelijkbaar met je globale medische dossier bij je huisarts. Aan de hand hiervan kunnen veel sneller de juiste beslissingen genomen worden. Vandaag zijn de audits verengd tot een energieaudit', opperde ze.

Geert Coene, adviseur bij Test-Aankoop en advocaat in bouwrecht, vroeg zich af waarom een btw-tarief van 6% wel zou mogelijk zijn in de horeca en niet in de bouw. 'Isolatie kan misschien goedkoper worden en we kunnen in fases werken waarbij eerst de meest elementaire voorzieningen worden getroffen', suggereerde hij.

Renovatiepact

'In ons land staan 4 miljoen vervuilende woningen. Het klimaatprobleem wordt ook helemaal afgeschoven op nieuwbouw, niet op renovatie. Daarom pleit ik voor het dwingend doordrukken van het Renovatiepact. De woonbonus is in Vlaanderen verlaagd voor iedereen; schaf hem volledig af en vervang hem door een bouwbonus voor wie onmiddellijk nieuw bouwt of een woning koopt en renoveert', stelde Joost Callens voor.

De debatten werden afgerond door Vlaams minister van Wonen en Steden Liesbeth Homans en Waals minister van Lokale Besturen, Steden, Huisvestingen, Energie Paul Furlan. 'We moeten kleiner gaan bouwen', besefte Homans. 'Vandaag moet een bouwheer ook een heleboel administraties contacteren die hem stokken in de wielen steken; een uniek loket vormt hiervoor een oplossing. Daarnaast moeten we onze grondreserves mobiliseren in partnerschap met de privésector', opperde Furlan.

'Ik heb de renovatiepremie hervormd naar twee schijven van 5.000 ', waardoor je veel makkelijker aan de beoogde 10.000 ' komt. We hebben ook de REG-premies om woningen energiezuiniger te maken. Daarnaast zijn er de sociale leningen: ik heb de banken gevraagd dat zij 80% zouden uitlenen en gezegd dat wij de rest zouden doen. Ik heb ook de machtiging voor sociale leningen laten optrekken van 700 naar 900 miljoen '. Dat is goed in het kader van de eigendomsverwerving en verlaagt het risico. Ik vind wel dat je ieder individu en de sector zelf moet laten kiezen hoe het vereiste E-peil wordt bereikt, met oog voor de praktische situatie; zo heeft investeren in spouwmuren in de stad Antwerpen weinig zin', meldde Liesbeth Homans.

Ze pleit voor één svk op het grondgebied van elke gemeente. "Tegelijk blijven wij meer woningen op de markt brengen die tegen een sociaal tarief verhuurd worden. Daarnaast heeft men in Vlaanderen enkel recht op een renovatiepremie als men de woning in kwestie bewoont; ik wil dat uitbreiden naar diegenen die woningen verhuren', poneerde ze.

Liesbeth Homans zou al blij zijn als ze de btw-voet zou kunnen verlagen van 21 naar 12%. 'Een studie van prof. Albrecht van de UGent twee jaar geleden wees uit dat het volume verhoogt als je het btw-tarief verlaagt."

Christophe Maes wees er ook nog op dat het in gebouwen in mede-eigendom vandaag bijna onmogelijk is om energetische renovaties door te voeren omdat een minderheid van mede-eigenaars de ganse boel kan blokkeren. 'Vele appartementsgebouwen in onze grootsteden zijn echte energieverslinders', betreurde hij.

'Wonen is een basisbehoefte en een gezond patrimonium is de welvaart van een staat. Dat creëert immers tewerkstelling en een gezonde sociale zekerheid', sloot de FABA-voorzitter de debatten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels