Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brugse voorgevels kunnen beter geïsoleerd worden

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

Ook in Brugge wordt regelmatig de vraag gesteld om gevels te isoleren in functie van een rationeler energieverbruik. Indien de voorgevel dan samenviel met de rooilijn overschreed men het openbaar domein. Op basis daarvan werden in Brugge dergelijke aanvragen steeds geweigerd of werd een afwijking tot maximaal 2 cm toegelaten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft aan het schepencollege voorgesteld om een bredere isolatie op de voorgevel van woningen toe te laten. Het schepencollege heeft dit voorstel gevolgd. Voortaan zijn afwijkingen tot 14 cm mogelijk. Als de Vlaamse regering straks het rooilijndecreet aanpast, zijn misschien afwijkingen tot 26 cm mogelijk.

?Er mag worden verwacht dat dergelijke aanvragen om gevels te isoleren nog zullen toenemen, gelet op het toenemende bewustzijn inzake de energieprestaties van een woning en de voordelen die isolerende maatregelen kunnen bieden voor de bewoners', zegt Demon. Met het klimaatplan, dat door de gemeenteraad in maart 2014 werd goedgekeurd, werden in Brugge duidelijke en ambitieuze doelstellingen gesteld: tegen 2020 20% minder energieverbruik, 20% minder CO2-uitstoot en 20% meer hernieuwbare energie. Deze doelstellingen gelden voor het ganse Brugse grondgebied. Dat wil zeggen dat elke Bruggeling inspanningen zal moeten leveren om de energievraag drastisch naar beneden te halen. Het bijkomend isoleren van woningen en gebouwen kan een serieuze bijdrage leveren tot het behalen van de doelstellingen van het klimaatplan.

?Burgers, maar ook huisvestingsmaatschappijen en projectontwikkelaars, zijn zich er steeds meer van bewust dat investeringen om de energievraag te verminderen (o.a. door isolatie), zichzelf op vrij korte termijn terugbetalen, wat maakt dat bij renovaties steeds meer aandacht geschonken wordt aan grondige energiebesparende maatregelen?, stelt schepen van Leefmilieu Mieke Hoste (sp.a).

Extra kosten

Als de voorgevel samenvalt met de rooilijn botste de Bruggeling tot voor kort op beperkingen. Alhoewel het Vlaamse rooilijndecreet (2009) in dat geval een overschrijding van 14 cm toelaat, werd tot op heden naar aanleiding van aanvragen in Brugge nog nooit meer dan 2 cm toegelaten. Het overschrijden van de rooilijn tot 2 cm had belangrijke gevolgen. Om dit te respecteren, was men verplicht om ofwel de isolatie langs binnen te voorzien, wat extra kosten met zich bracht voor het herstellen van het interieur, ofwel de buitenste gevelsteen weg te kappen om de extra isolatie aan te brengen, wat eveneens een serieuze meerkost veroorzaakte. Hoewel er een evolutie naar dunnere en betere isolatie is, is 2 cm heel beperkt indien het moet gaan om het louter aanbrengen van een extra laag op de voorgevel. Enkel crepi of steenstrips zijn dan mogelijk, maar deze bieden absoluut niet de isolatiewaarden van een goede isolatie.

?Ik heb voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen om isolatie toe te laten waarbij de isolatie op de voorgevel maximum 14 cm de rooilijn overschrijdt op voorwaarde dat het voetpad steeds een minimumbreedte van 1 m blijft behouden, de isolatie architecturaal verantwoord is en er rekening wordt gehouden met het straatbeeld, de aanpalende panden en de materiaal - en met de kleurkeuze?, stelt Franky Demon.

“In sommige gevallen kan het gebeuren dat een te brede isolatie de architecturale eenheid van een huizenrij aantast. Uiteraard gelden extra beperkingen bij beschermde monumenten en panden die op de inventaris van het onroerend erfgoed staan omdat de geveluitwerking van die panden juist waardevol is. Dit betekent dat er bij elke aanvraag nog steeds een toetsing zal moeten gebeuren naar de aanvaardbaarheid van de isolatie, zowel de impact op het straatbeeld en de naburige panden, als naar materiaal- en kleurkeuze?, verduidelijkt Demon.

Tot slot merk ik op dat de Vlaamse overheid de intentie heeft om hierin nog een stap verder te gaan. De Vlaamse regering keurde op 14 juni 2016 een conceptnota goed om de drempels die energierenovaties bemoeilijken nog verder weg te werken. In deze conceptnota werd opgenomen dat het rooilijndecreet zal worden aangepast. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de maximale rooilijnoverschrijding nog verder op te trekken, van 14 naar 26 cm, zegt Mieke Hoste.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Snellere renovatie met lichtgewicht gevelsysteem

Snellere renovatie met lichtgewicht gevelsysteem

De bouwsector blijft zoeken naar wegen om de CO2-uitstoot te verminderen. Met thermische isolatie kan men de energieprestaties van gebouwen verbeteren en het energieverbruik drastisch verminderen. Het gebruik van een nieuw soort[…]

Circulair gevelmateriaal legt de lat een stuk hoger

Circulair gevelmateriaal legt de lat een stuk hoger

Nieuwe naam voor fabrikanten buitengevelisolatie

Nieuwe naam voor fabrikanten buitengevelisolatie

Parabolisch groendak voor provinciehuis Boeverbos in Brugge

Parabolisch groendak voor provinciehuis Boeverbos in Brugge

Meer artikels