Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwwereld steunt renovatiepact

Bouwwereld steunt renovatiepact

De bouwsector staat achter het renovatiepact dat eind vorig jaar werd gesloten met de Vlaamse regering. Zo juicht Bouwunie toe dat het de energiekloof tussen nieuwbouw- en oudere woningen wil dichten en vindt ze de woningpas een goed instrument om een beeld te krijgen van de staat van een woning. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) benadrukt dat snel renoveren loont. NAV, de Vlaamse architectenorganisatie beschouwt de woningpas als een instrument voor beter geïntegreerde renovaties en oordeelt dat ook een extra stimulans nodig is voor sloop en heropbouw via de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief. En de Orde van Architecten - Vlaamse Raad pleit voor een eenvormig btw-tarief voor renovatie en nieuwbouw.

Energiekloof

Bouwunie steunt en werkt actief mee aan het renovatiepact van de Vlaamse ministers van Energie Annemie Turtelboom, Wonen Liesbeth Homans en Klimaat Joke Schauvliege. Vandaag gaapt een diepe kloof tussen de energiezuinigheid van nieuwbouw- en bestaande woningen, die dit renovatiepact wil dichten. Bouwunie werkt mee aan de uitwerking van het plan waarbij eigenaars van oudere woningen een stappenplan krijgen dat hen helpt bij de energiezuinige renovatie van hun woning. Ze pleit ook al een tijdje voor de invoering van de woningpas, die het renovatiepact voorziet.

'De woningpas geeft een goed overzicht van de staat van de woning. Zo kunnen eigenaars meteen zien waaraan ze in hun renovatietraject best aandacht besteden', weet gedelegeerd bestuurder Hilde Masschelein.

Desondanks vindt Bouwunie een energiepeil van E60 voor alle bestaande woningen vandaag te ambitieus. 'Een bestaande woning renoveren tot een energiescore van E60 vergt erg veel inspanningen en is vandaag moeilijk haalbaar voor alle woningen. Uiteraard moet er ook rekening mee gehouden worden dat dit een ambitie is op lange termijn, tegen 2050. Bouwtechnieken en bouwmaterialen evolueren onophoudelijk', verklaart Hilde Masschelein.

Bouwunie zal erop toezien dat een haalbare energiescore wordt uitgerold. Tenslotte kan ook tot de conclusie gekomen worden dat bepaalde woningen beter worden gesloopt en heropgebouwd. Voorts juicht Bouwunie toe dat de drie ministers in dit pact ook het systeem van de energiepremies willen hervormen. Premies zijn immers erg belangrijk voor het energiezuinig maken van het bestaande patrimonium.

Energiezuinig renoveren van bestaande woningen staat in de kijker tijdens het Energie Renovatie Congres van Bouwunie op donderdag 1 oktober in Kamp C in de Britselaan 20 in Westerlo. Vanaf 17 uur wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe bestaande woningen bijna-energieneutraal gerenoveerd kunnen worden.

Langetermijndoel­stelling

De VCB is eveneens blij met de maatregelen van het renovatiepact tussen de Vlaamse regering en de bouwsector en wil ook de komende maanden blijven werken aan de uitwerking van dit pact. Vooral het versneld inzetten op minimale componenteisen voor o.m. de isolatie van de bouwschil en voor installaties lijkt haar dringend om op korte termijn houvast te bieden aan verbouwers. Het renovatiepact wil immers eigenaars van een energieverslindende woning aanzetten tot een ingrijpende en vooral optimale renovatie. Dat is essentieel om de langetermijndoelstelling tegen 2050 te halen van E60 voor alle woningen.

Wie in één beweging grondig renoveert, stemt de verschillende ingrepen in de renovatie optimaal op elkaar af. Wie kiest voor een gefaseerde renovatie krijgt dankzij de woningpas met een aangepast stappenplan zekerheid over een optimale uitvoering. Eens ingevoerd, kan de woningpas uitgroeien tot een nuttig instrument om op lange termijn E60 of beter te halen en onnodig dubbel werk en dus onnodige investeringen te vermijden. De renovatienoden van elk huis zijn immers verschillend; de woningpas kan hierop inspelen en concreet aangeven welke werkzaamheden aan dak, muren, vloeren, ramen, installaties, enz. op lange termijn aangewezen zijn om de energieprestatie en de waarde van de woning op peil te houden.

De VCB pleit voor de snelle invoering van de woningpas, want die zal overgaan van eigenaar naar eigenaar. Hierdoor krijgen kandidaat-kopers een beter inzicht dan vandaag in het energieverbruik en de waarde van een woning. Dit kan niet alleen leiden tot een transparantere woningmarkt, maar ook een beter ondersteunde keuze tussen grondige renovatie en vervangende nieuwbouw.

Wie over een woning in erg slechte staat beschikt, overweegt volgens de VCB best sloop en vervangende nieuwbouw. Soms bereikt zelfs een ingrijpende renovatie immers niet het beoogde resultaat of is renovatie duurder. Vervangende nieuwbouw leidt meestal ook tot een veel betere energieprestatie. Ook het wooncomfort stijgt omdat de indeling van de woning kan verbeterd worden en extra leefruimte kan voorzien worden.

Wie investeert in een energiezuinige renovatie is volgens de VCB meer dan ooit zeker van een langetermijnrendement, aangezien de energiezuinigheid blijvend doorweegt op de waarde van de woning. Bovendien genieten kandidaat-verbouwers vandaag van een historisch lage rente en kunnen ze een beroep doen op verschillende ondersteunende maatregelen (energiepremies, renovatiepremies en energieleningen).

Daarom wachten kandidaat-renoveerders best niet onnodig en maken ze hun woning waardevast, want renteveranderingen zijn niet uitgesloten en extra verplichtingen kunnen worden ingevoerd. Bovendien is het uitstel van een noodzakelijke renovatie nefast voor de energiefactuur, de CO2-uitstoot en het wooncomfort.

Wie deelcomponenten van een woning grondig aanpakt in functie van de energieprestatie verwijdert best ook voorzichtig gevaarlijke stoffen zoals asbest, dat in nog veel woningen aanwezig is. Bij renovatiewerken schakelt hij of zij liefst professionals in omwille van de grote gezondheidsrisico's bij een verkeerde behandeling.

Stappenplan

Ook NAV, de Vlaamse architectenorganisatie wil voort participeren in het renovatiepact van Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege. De Vlaamse ministers kondigden in dat kader aan dat ze tegen 2050 alle woningen in Vlaanderen energiezuinig willen maken. 'Het is goed dat er een langetermijnvisie is. Nu moeten we dit omzetten in een stappenplan met concrete eisen voor de komende jaren, waarbij gewaakt wordt over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Het bekomen van zo'n correct eisenniveau kan enkel door een onderbouwde en grondige haalbaarheidsstudie', meent NAV-voorzitter Kati Lamens.

de Orde van Architecten - Vlaamse Raad pleit voor een eenvormig btw-tarief voor renovatie en nieuwbouw.

Zo vindt NAV het belangrijk dat bouwheren ook in de toekomst een verbouwing op hun eigen financiële ritme kunnen uitvoeren, op voorwaarde dat bij het begin van het traject een masterplan wordt opgesteld. 'In zo'n masterplan moet het einddoel vooropgezet worden en de timing moet goed doordacht zijn. Tevens moeten de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden, om bv. lock-in effecten te vermijden. Dat zorgt ervoor dat de verbouwing veel meer wordt dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen', luidt het.

NAV ziet een mogelijk instrument in de te ontwikkelen woningpas, een soort woningpaspoort dat meegaat van eigenaar naar eigenaar. Dat moet in de toekomst allerlei gegevens en attesten in een digitale kluis bundelen, samen met een concreet renovatieadvies met een stappenplan voor een energiezuinige renovatie.

Dat renovatieadvies kan ook inhouden dat bepaalde woningen zich niet meer lenen tot renovatie en beter meteen gesloopt en heropgebouwd worden. 'We dringen erop aan dat de overheid dit stimuleert door een verlaagd btw-tarief van 6% te voorzien bij sloop en heropbouw, zoals nu al in 32 stadsgebieden het geval is', stipt de Vlaamse architectenorganisatie aan.

NAV is overtuigd van de nood tot renovatie. Vlaanderen zal de komende decennia een demografische boom meemaken, terwijl de bebouwbare oppervlakte slinkt. Het beschikt over een verouderd woningpark dat niet meer voldoet aan de hedendaagse energie- en kwaliteitsnormen. Inzetten op kwaliteitsvollere en energetisch betere renovaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis van architecten, kan een oplossing bieden; niet alleen in het kader van de klimaatdoelstellingen, maar ook omdat onze open ruimte steeds schaarser wordt. Het kan bovendien de werkgelegenheid in de bouwsector stimuleren.

De woningpas moet volgens NAV bouwheren de richting wijzen naar beter geïntegreerde renovaties. Tot vóór kort hadden bouwheren bij renovatieprojecten door het ontbreken van strenge wettelijke eisen een grotere vrijheid bij de keuze van bepaalde ingrepen en de timing ervan dan bij nieuwbouw. Daar zijn al jaren eisen van toepassing, die elk jaar strenger worden. Sinds de introductie van concrete energie-eisen bij renovaties begin dit jaar wordt de lat echter ook hier hoger gelegd. Een professioneel renovatieplan wordt onmisbaar.

'Renovaties waren in het verleden een oplossing voor bouwheren die een project in hun eigen financiële tempo wilden doen door in verschillende fases te werken en door zelf bepaalde zaken uit te voeren. Dat moet blijven kunnen, maar een professioneel masterplan vóór aanvang van het project wordt onmisbaar. Het renovatieadvies uit de woningpas kan bouwheren daarbij helpen. Het geeft hen een zicht op de ingrepen die ze kunnen of moeten uitvoeren en op hoe de verschillende fases op elkaar moeten volgen', aldus Kati Lamens.

Daarnaast kan de woningpas, door de integratie van allerlei gegevens en attesten in een digitale kluis, volgens NAV een flinke administratieve vereenvoudiging betekenen, bv. bij de aanvraag van een bouwvergunning.

Uit onderzoeken blijkt het draagvlak voor energetische bouwprojecten bij nieuwbouw vandaag al groot. Een recente enquête tonde aan dat reeds 49% van de kandidaat-bouwers willen bouwen volgens de ben-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Zo'n woning biedt dan ook belangrijke voordelen inzake comfort, milieu, de energiefactuur, premies en belastingen.

'Eenzelfde inhaalbeweging en mentaliteitsverandering moeten we nu beogen voor renovatie. Als architecten zullen we een voortrekkersrol spelen bij het uittekenen van strategieën voor financieel en energetisch optimale renovaties. We merken al vele jaren een enorme interesse bij architecten voor ons energieconsulentenproject. Daarmee hebben we de afgelopen zeven jaar architecten geïnformeerd over de steeds strengere energie-eisen. Een helpdesk, tal van infosessies en epb-ateliers en onze kennisdatabank www.meeroverepb.be zijn daarin de speerpunten. Als architecten zijn we dus klaar voor meer doorgedreven energetische renovaties. NAV zal bovendien voort haar rol spelen in het sensibiliseren en informeren van architecten en bouwheren over energiezuinigheid, of het nu nieuwbouw of renovatie betreft', signaleert Kati Lamens.

2050

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad vindt het een goed idee dat de Vlaamse regering en de bouwsector tegen 2050 alle woningen in Vlaanderen energiezuinig willen maken en dat het renovatiepact hiertoe een stevige aanzet moet geven. Hij wil echter nog een stuk verder gaan.

Ondanks alle eerdere maatregelen telt Vlaanderen nog steeds vele slecht geïsoleerde woningen. De helft van onze woningen dateert van vóór 1970. Een groot aantal daarvan heeft een onvoldoende geïsoleerd dak en geen dubbel glas, waardoor hun bewoners meer moeten stoken en een hogere energiefactuur moeten betalen. Ook het milieu is hierdoor geschaad.

Het renovatiepact omvat een aantal concrete maatregelen om hierin verandering te brengen. De energiepremies worden hervormd, kopers van een huis krijgen een stappenplan om slim te renoveren en bovendien wordt werk gemaakt van een woningpas. Tegen 2050 zou ieder huis of appartement even zuinig moeten zijn als een nieuwbouwwoning vandaag.

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad moedigt alle initiatieven voor energiezuinig bouwen aan, maar plaatst wel enkele kanttekeningen. 'Het renovatiepact is een goede wegwijzer naar energiezuiniger wonen; we staan dan ook volledig achter het idee. Maar om bouwheren echt ertoe aan te zetten om energievriendelijker te verbouwen, heb je naast een hervorming van de energiepremies ook een herziening nodig van de btw-tarieven. Daarvoor zijn we al langer vragende partij', benadrukt voorzitter Marnik Dehaen.

In het energiezuiniger bouwen-verhaal moeten we volgens de Orde van Architecten - Vlaamse Raad verder lezen dan het renovatiehoofdstuk. Bij oudere woningen is het met het oog op de energieprestatie vaak beter om ze volledig af te breken en van nul te herbouwen.

Omwille van het lagere btw-tarief, 6% voor renovatie tegenover 21% voor nieuwbouw en heropbouw (6% in de centrumsteden) wordt er evenwel toch veelal voor geopteerd om de bestaande woning gefaseerd en over een lange tijd gespreid te renoveren. De Orde van Architecten - Vlaamse Raad pleit dan ook voor een eenheidstarief dat de lat gelijk legt voor renovatie, afbraak én nieuwbouw of in het slechtste geval voor een wegwerking van het verschil in btw-tarief voor herbouw tussen de centrumsteden en de rest van het land.

Daarnaast rijst nog een andere vraag. Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen energiezuinig zijn, dus niet eens energieneutraal. Wat doe je dan met de steden die claimen tegen 2030 klimaatneutraal te zijn' Welke gevolgen zal dit hebben voor het beleid'

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam