Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwverzekeringswet gaat voor Orde van Architecten niet ver genoeg

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwverzekeringswet gaat voor Orde van Architecten niet ver genoeg

© Karin & Uwe Annas - stock.adobe.com

Naast architecten zijn vanaf 1 juli ook ook aannemers en andere dienstverleners in de bouw verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De nieuwe bouwverzekeringswet (Wet Peeters-Borsus) is enkel van toepassing op de particuliere woningbouw waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is en waarvan de omgevingsvergunning zal worden afgeleverd vanaf 1 juli 2018.

 

De nieuwe bouwverzekeringswet gaat volgens de Orde van Architecten niet ver genoeg. Volgens hen is er nood aan een bijkomende wet  en bestaat tevens een discrepantie tussen deontologische en wettelijke verzekeringsplicht.

Tot nog toe verplichtte de bestaande wetgeving de architect als enige van alle bouwpartners om zich te verzekeren en dat binnen een ruim toepassingsgebied. De nieuwe bouwverzekeringswet wil, na een aansturend arrest van het grondwettelijk hof, een einde maken aan deze discriminatie door eenzelfde verzekeringsplicht op te leggen aan alle bouwpartners. De wetgever kiest er in de nieuwe bouwverzekeringswet echter voor om het toepassingsgebied te beperken tot de woningbouw en de tienjarige aansprakelijkheid.

Vooral voor de consument is dit een nadelige zaak, vindt de Orde van Architecten. Voor architecten is de nieuwe verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van toepassing wanneer hun tussenkomst wettelijk verplicht is. Aannemers zijn slechts verplicht zich te verzekeren wanneer zij werken uitvoeren in de fase tot gesloten ruwbouw of wanneer zij werken uitvoeren die de oplossing van een constructieprobleem met zich brengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen ongeacht de fase waarin zij worden uitgevoerd.

De verplichte verzekering dekt vanaf 1 juli 2018 enkel de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid (wanneer deze de soliditeit of de stabiliteit van de woning in het gevaar brengt) van de gesloten ruwbouw. De verzekering dekt de schade, opgelopen gedurende een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken.

Te klein

De nieuwe bouwverzekeringswet is beperkt tot particuliere woningbouw: het gebouw moet uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning door een gezin of een alleenstaande. De verzekeringsplicht geldt dus niet bij de bouw van of de werken aan ziekenhuizen, studentenhuizen, scholen, bedrijfsgebouwen,… Voor Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten,  is het toepassingsgebied van de nieuwe wet te beperkt.

“Dat men consumenten van particuliere woningbouw in bescherming wil nemen, kunnen we alleen maar toejuichen. Maar strikt genomen heeft elk gebouw zijn consumenten: leerlingen die school lopen, studenten die op kot zitten, verplegend personeel in een ziekenhuis, werknemers in een bedrijf...

We zien de verzekeringsplicht dan ook graag uitgebreid naar alle bouwprojecten en alle bouwactoren. De nieuwe wet zorgt ook voor een discriminatie onder aannemers: wie actief is in woningbouw is moet zich verzekeren, wie niet actief is in de woningbouw niet. Is een ingestorte school dan minder erg?”, stelt Marnik Dehaen.

Bijkomende taak

Ondanks alle beloften voor administratieve vereenvoudiging voegt de nieuwe wet een nieuwe bijkomende taak toe aan het  volgens de Orde nu al te belastende takenpakket van de architect: de aannemers en de andere dienstverleners in de bouwsector moeten een verzekeringsattest afleveren aan de bouwheer en aan de architect. Indien nodig moet de architect het attest opeisen. Het zal voor de architect echter niet steeds duidelijk zijn of de betrokken aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verzekeringsplichtig zijn.

De nieuwe bouwverzekeringswet zorgt ook meteen voor een tegenstrijdigheid: het toepassingsgebied van de nieuwe verzekeringsplicht is veel enger dan de deontologische verzekeringsplicht die wordt opgelegd aan architecten door hun Reglement van Beroepsplichten.

De architect dient immers voor elke handeling die hij beroepshalve stelt zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering dekt alle handelingen die een architect beroepshalve stelt op het gebied van architectuur en reikt dus veel verder dan enkel de tienjarige aansprakelijkheid en enkel woningbouw.

Extra wet

Tijdens de besprekingen ter voorbereiding van de nieuwe wet wees de Nationale Raad van de Orde van Architecten reeds meermaals op de nood aan een bijkomend wetgevend initiatief waarbij een verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, landmeters en andere dienstverleners in de bouwsector wordt geregeld.

“Vandaag moeten we jammer genoeg vaststellen dat deze verdere initiatieven achterwege blijven. We stuurden daarom een brief naar de ministers Peeters en Ducarme met het verzoek om hierover een stand van zaken mee te delen. In datzelfde schrijven werd ook het belang van de bijkomende wet nogmaals onderstreept. De Orde van Architecten wil deze bijkomende wet graag eveneens op 1 juli in werking zien treden”, besluit Marnik Dehaen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels