Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector ondertekent 'Plan voor Eerlijke Concurrentie'

Bouwsector ondertekent 'Plan voor Eerlijke Concurrentie'

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein en minister voor Middenstand, Zelfstandigen en kmo's Willy Borsus, hebben samen met werkgeversorganisaties (Confederatie Bouw, Bouwunie, Fema), vakbonden (ACV Bouw, ABVV bouw, ACLVB) en de betrokken overheidsadministraties het 'Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouwsector' ondertekend. Dit plan vormt het sluitstuk van de rondetafelgesprekken die de voorbije maanden plaatsvonden. Het plan bevat veertig concrete maatregelen om de sociale fraude en de sociale dumping in de sector efficiënter te bestrijden. De sociale partners dringen er bij de regering op aan om niet doof te zijn voor hun gezamenlijke vraag: de uitvoering van alle maatregelen in het plan, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de bouwsector een bijkomende lastenverlaging nodig heeft.

De Belgische bouwsector heeft het zwaar te verduren. O.m. door de oneerlijke concurrentie en sociale dumping vanuit Oost- en Zuid-Europa zijn op drie jaar tijd zowat 17.000 jobs verloren gegaan in de bouw. Door misbruik van de Europese detacheringsregels worden buitenlandse werknemers en (schijn)zelfstandigen in België vaak tewerkgesteld onder de legale marktprijzen. Dit moet volgens de ministers Borsus en Tommelein een halt toegeroepen worden in het belang van de Belgische werknemers en werkgevers, maar ook in het belang van de overheid die jaarlijks 11% van haar totale inkomsten (20,1 miljard ') aan de Belgische bouwnijverheid te danken heeft.

De regering en de sociale partners hebben een gemeenschappelijk doel: de werkgelegenheid in de bouw vrijwaren. De bouwsector speelt immers een onvervangbare rol bij de welvaartscreatie in ons land. Er moeten dus middelen worden vrijgemaakt om de oneerlijke concurrentie ' illegale maar ook legale ' in alle vormen te bestrijden. De sociale partners vinden bovendien dat de regering een duidelijk engagement moet uitspreken om werk te maken van een sociale lastenverlaging voor de bouw en van de volledige toepassing van elk van de maatregelen opgenomen in het witboek. De loonkosten in de Belgische bouw moeten drastisch naar omlaag om opnieuw concurrentieel te kunnen zijn met buitenlandse bedrijven.

Het 'Plan voor Eerlijke Concurrentie' bevat maatregelen op drie niveaus: zesentwintig nationale, vier Benelux- en internationale en tien Europese. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Registratie

Eén van de belangrijkste maatregelen is dat bouwvakkers vanaf 2018 op alle bouwwerven moeten geregistreerd zijn. Elke arbeider wordt dan geregistreerd. Nu geldt die aanwezigheidsregistratie enkel voor grote bouwwerven van meer dan 800.000 '. Vanaf volgend jaar wordt ze uitgebreid naar werven van minstens 500.000 '. In 2017 wordt het systeem nogmaals verruimd naar een lagere nog te bepalen grens en vanaf 2018 geldt de maatregel dus voor alle bouwplaatsen.

Hoe die registratie in de praktijk moet gebeuren (via smartphone, track & trace, een mobiele prikklok, een bouwbadge of een ander systeem) wordt nog besproken. De verplichting inzake het bijhouden van de dagelijkse lijst van aanwezigheden in het kader van de openbare werven kan afgeschaft worden voor zover de aanwezigheidsregistratie toegepast wordt.

Identificatie

De Constru-badge, de visuele identificatiebadge voor bouwvakkers, wordt afdwingbaar gemaakt. Ook buitenlandse werknemers moeten een visueel identificatiemiddel krijgen. De medecontractant zal die badge betalen. In afwachting van de aflevering van de Constru-badge voor buitenlanders moeten zij in het bezit zijn van een L1 zodat er geen rem op het vrij verkeer van diensten ontstaat. De badges zouden voor de buitenlandse werknemers en zelfstandigen automatisch afgeleverd kunnen worden na aanmelding in Limosa, bv. ter gelegenheid van de eerste effectieve arbeidsprestaties in België, en integreren en vervangen op dat ogenblik de L1-formulieren. Wanneer de maatregel ingaat, is nog niet beslist.

Onderaannemers

Het aantal onderaannemers in de verticale keten wordt beperkt. Horizontaal in de keten zal er geen beperking gelden, maar er wordt onderzocht of per specialisme (schilderwerken, elektriciteit, algemene aanneming, ') een beperking tot maximaal twee schakels kan ingevoerd worden voor bouwactiviteiten. Het is immers via de ellenlange ketens van onderaanneming dat de prijzen onder druk komen te staan, wat kan leiden tot arbeidsprestaties aan dumpinglonen.

De vereiste van erkenning als aannemer bij de fod Economie wordt uitgebreid naar alle onderaannemers in de keten, rekening houdend met de klasse en de categorieën die overeenstemmen met de werken die zij zullen uitvoeren. De strijd tegen schijnzelfstandigen wordt voort aangepakt.

Aanbestedingscriteria

Steden en gemeenten, de gewesten, de federale overheid, overheidsbedrijven en de Regie der Gebouwen moeten nu voor hun openbare aanbestedingen verplicht kiezen voor de offerte met de laagste prijs. Zo werken ze vaak zelf sociale dumping in de hand.

Om die vaak ongeoorloofde lage prijzen bij publieke aanbestedingen te vermijden zullen de overheden behalve naar de kwantitatieve criteria (de goedkoopste) ook moeten kijken naar kwalitatieve criteria (de economisch beste). Kiezen ze de goedkoopste, moeten ze controleren of geen sociale dumping wordt toegepast.

Campagne

In de media is een sensibiliseringscampagne over sociale dumping in de bouwsector gepland, gericht naar burgers, bedrijven en overheden. Deze campagne zal informeren over wat wettelijk is en wat niet en over hoe er wettelijk kan gewerkt worden. Er is een mentaliteitswijziging nodig omdat burgers en bedrijven niet tegelijk tegen sociale dumping uit Oost-Europa kunnen zijn en ondertussen voor hun eigen bouwwerken toch opdrachten onder de marktprijs blijven aanvaarden.

CE-markering

Er komen meer en gerichtere controles op de CE-markering van bouwmaterialen. De aard en de draagwijdte van de maatregel zullen later gepreciseerd worden. Er wordt gevraagd om dit productlabel meer kenbaar te maken.

Met de Gewesten wordt overleg gepleegd om de bestaande belastingverminderingen en subsidies voor renovatie en isolatie slechts toe te kennen aan particulieren en ondernemingen die samenwerken met aannemers die schuldenvrij zijn op sociaal en fiscaal vlak op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. Dit zou als bijkomende voorwaarde in de regelgeving ingeschreven kunnen worden. Ook de websites hoofdelijke aansprakelijkheid lonen en Limosa kunnen hiertoe nuttige informatie aanleveren.

Aanspreekpunt

Er wordt een centraal aanspreekpunt sociale fraude opgericht tegen 1 september 2015. Daar worden alle klachten gecentraliseerd.

Er wordt op Europees vlak gepleit om de Europese detacheringstermijnen te differentiëren tussen de bouwsector en de andere sectoren. Gezien de specifieke aandacht voor de problematiek van de bouwsector in de handhavingsrichtlijn van mei 2014, zou de Europese Verordening 883/2004 aangepast kunnen worden om voor de bouwsector in enge zin een detacheringsvoorwaarde van zes maanden op te leggen die na controle van de voorwaarden hernieuwbaar is. Voor de andere sectoren blijft de initiële detacheringsperiode twee jaar.

Op nationaal vlak zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), in nauwe samenwerking met de fod Sociale zekerheid en de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en de fod Financiën, de verlenging beoordelen.

Databanken

Belgische en buitenlandse opdrachtgevers en aannemers zullen, naast de reeds bestaande databanken sociale en fiscale schulden, ook bij de fod WASO informatie kunnen opvragen in het kader van de hoofdelijke loonaansprakelijkheid, namelijk of bij bepaalde onderaannemers op dat moment inbreuken of loonschulden vastgesteld zijn. Het gaat hier niet om een publieke lijst van niet in regel zijnde ondernemingen, maar wel om een zoekmachine op een publieke website bij de fod WASO of de RSZ (naar het voorbeeld van RSZ- en fiscale schulden).

In het kader van de omzetting van de handhavingsrichtlijn wordt de website www.minimumlonen.be van de FOD WASO tevens vereenvoudigd, zodat deze toegankelijker wordt voor buitenlandse bedrijven en (gedetacheerde) werknemers.

Vanaf 2016 dienen alle lidstaten verplicht mee te werken aan het correct invoeren van de gegevens in het Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), dit met het oog op een goede uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens.

Er komt overleg met de gewesten om de bestaande subsidies en belastingverminderingen enkel toe te kennen als de aannemer vrij is van fiscale en sociale schulden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

DEME koopt Noors offshore installatieschip

DEME koopt Noors offshore installatieschip