Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector legt fundamenten voor de toekomst

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwsector legt fundamenten voor de toekomst

De sociale partners van de bouwsector hebben op 1 oktober Constructiv opgericht om een nog efficiëntere dienstverlening te kunnen aanbieden aan de bouwbedrijven en hun werknemers. In deze structuur worden de activiteiten samengebracht die voordien werden beheerd binnen drie onderscheiden paritaire instellingen. ?Dit unieke loket zal de sectorale dienstverlening nog beter maken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om belangrijke dossiers, zoals de harmonisering van de statuten van arbeider en bediende en het uitwerken van de werkbare en wendbare loopbaan in de bouwsector, op een allesomvattende manier aan te pakken?, verklaart Gabriël Delporte, voorzitter van Constructiv.

Constructiv is een paritaire organisatie die diensten verleent in en voor de bouwsector. Dit fonds voor bestaanszekerheid is opgericht in de schoot van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124), waarin zowel de werkgeversorganisaties van de bouw (Confederatie Bouw, Bouwunie en FeMa) als de werknemersorganisaties (ACV BIE, Algemene Centrale-ABVV en ACLVB) vertegenwoordigd zijn. De activiteiten van Constructiv hebben betrekking op de toekenning van sociale voordelen, de bevordering van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen en het stimuleren van het competentiebeheer en van de instroom van werknemers. Ze zijn het resultaat van 70 jaar sociaal overleg waarbij het principe van solidariteit altijd heeft vooropgestaan.

Het pakket voordelen dat de sector toekent aan bouwvakkers is zeer divers en gaat niet alleen om het toekennen van aanvullende vergoedingen bij werkloosheid, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) en ziekte of ongeval. In de loop der jaren hebben de sociale partners een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd: bouwvakarbeiders krijgen via Constructiv een dertiende maand, een gratis hospitalisatieverzekering, een aanvullend pensioen, een premie bij de aankoop of bouw van een eigen woning, ?

Sinds 2007 werd het voordelenpakket nog uitgebreid met de oprichting van een eigen sectoraal pensioenfonds: Pensio B. De sector stort jaarlijks meer dan 50 miljoen ? in dit pensioenfonds. Voor alle arbeiders in de sector wordt gespaard op een individuele rekening en dit met een gegarandeerd rendement. Trouw aan de sector wordt in dit pensioenplan beloond met stijgende dotaties bij een hogere anciënniteit. Pensio B kan met een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,91% stevige resultaten voorleggen. Daarnaast steunt het pensioenfonds via zijn beleggingsbeleid, met ongeveer 24% belegd in vastgoed, de reële economie en de sector zelf.

Welzijnsadvies

Door talrijke sectorale acties en inspanningen is de bouwsector een veiligere sector geworden. Sinds 2008 is de gemiddelde frequentie van arbeidsongevallen gedaald met 25% en is de gemiddelde afwezigheid ten gevolge van arbeidsgevallen met 10% verminderd. Adviseurs bezoeken de bouwplaatsen om welzijnsadvies op maat te verstrekken aan de werkgevers en hun arbeiders. Ook worden regelmatig sensibilisatiecampagnes gevoerd over een specifiek thema. Op dit moment loopt een campagne voor veilig werken in de hoogte: ?Val niet uit de lucht!?.

Constructiv werkt tevens hard aan het bevorderen van de instroom in de sector en het op peil houden van het competentieniveau. Het succes van de activiteiten kan geïllustreerd worden met enkele kerncijfers. In 10 jaar tijd is het jaarlijks aantal opgeleide bouwvakarbeiders gestegen van 15.000 naar 37.000 en is het jaarlijks aantal bereikte bouwbedrijven gestegen van 1.500 naar 5.000. Jaarlijks volgen de bouwvakarbeiders bijna 1 miljoen opleidingsuren. Terwijl de overheden vragen dat er een sectorale inspanning is van 1,9% van de loonmassa, investeert de bouwsector bijna 3% van de loonmassa in vorming.

 

"Wij blijven vragen om de verplichting in te voeren om op de bouwplaatsen een visueel identificatiedocument te dragen."

 

De sociale partners zijn trots op deze realisaties. Tegelijkertijd is er ook bezorgdheid. ?We zijn geen sector in crisis, behalve wat overheidsopdrachten en infrastructuurwerken betreft. Wel zijn we een sector in nood. Het aantal bouwvakarbeiders is sinds 2012 sterk gedaald. Het bouwvolume is echter gestegen. Vroeger volgde het aantal bouwvakarbeiders de evolutie van het bouwvolume, maar dit is niet meer het geval. Daar zijn verschillende redenen voor: de verzelfstandiging, de sociale kosten, ? Aan één vaststelling kunnen we echter niet voorbij: het aantal buitenlandse bouwbedrijven en zelfstandigen die actief zijn in België gaat fors in stijgende lijn. Wij blijven dus vragen om de verplichting in te voeren om op de bouwplaatsen een visueel identificatiedocument te dragen. Dit moet toelaten om vast te stellen of alle formaliteiten op het gebied van aangifte, sociale documenten, enz. wel degelijk werden vervuld door de aannemer. We vragen dat maatregelen worden getroffen om de werkgelegenheid onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid aan te zwengelen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwunie wil soepelere maatregelen voor werken in woningen

Bouwunie wil soepelere maatregelen voor werken in woningen

Twee op drie van de Vlaamse bouwbedrijven is deels of volledig aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van Bouwunie bij 1.066 bouwbedrijven. Dat is meer dan twee weken geleden, toen was nog maar 41% aan de slag. De bouw start deels[…]

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Bouwunie vindt premie voor werkenden een goed idee

Bouwunie vindt premie voor werkenden een goed idee

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Meer artikels