Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Boekjaar met verlies afgesloten, dus offerte te goedkoop'

Gerelateerde onderwerpen :

Een inschrijver meende dat een opdracht in het kader van een aanbesteding van werken ten onrechte aan een concurrent gegund was. Die laatste zou immers met te lage prijzen hebben ingeschreven. Diens offerte had dan ook geweerd moeten worden. De daarvoor aangehaalde argumenten konden de Raad van State echter niet overtuigen.

Vooreerst werd daarbij opgemerkt dat de aanbestedende overheid weliswaar verplicht is om een prijsonderzoek te voeren vooraleer de werken aan de 'laagste regelmatige inschrijver' te kunnen toewijzen. Als die overheid echter niet van plan is om de offerte van een inschrijver af te wijzen wegens 'vermoedelijk abnormale prijzen', is ze ook niet verplicht om een prijsverantwoording te vragen. Dat in die omstandigheden niet doen, is dus op zich niet fout.

Bovendien was er ook weinig reden om de opgegeven prijzen als 'schijnbaar abnormaal' te beschouwen. Voor wat de totaalprijs betrof, lag de best gerangschikte inschrijving maar 7% onder het ramingsbedrag. Ook de afwijking tot het gemiddelde van de inschrijvingen bleef op het eerste gezicht beperkt tot minder dan 10%. Dat hoeft niet als een kennelijk substantieel prijsverschil te worden aangemerkt. In die omstandigheden mag van een aanbestedende overheid niet verwacht worden dat ze een prijsverantwoording eist, zeker niet als blijkt dat de gekozen inschrijver voor een aantal posten weliswaar prijzen heeft opgegeven die bijzonder sterk afwijken van de overige inschrijvers maar dat dit omgekeerd ook het geval is. Dat m.a.w. ook de klagende inschrijver voor bepaalde posten zelf ook merkelijk lagere prijzen heeft geboden dan de gekozen inschrijver.

Volgens de Raad van State kon de klagende inschrijver ook geen argument putten uit de jaarrekening van de gekozen inschrijver. Uit het feit dat het recentste boekjaar met verlies werd afgesloten, mag niet zonder meer afgeleid worden dat de gekozen inschrijver niet werkt tegen marktconforme prijzen.

Ten slotte bleek ook het verwijt dat de gekozen inschrijver wel vaker inschrijft met abnormale prijzen juridisch geen steek te houden. De aanbestedende overheid is er immers enkel toe gehouden om de in het kader van de door háár uitgeschreven opdracht ingediende offerte aan een prijsonderzoek te onderwerpen. Ze mag m.a.w. geen rekening houden met eventueel abnormale prijzen in offertes voor andere opdrachten (arrest van 22 december 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels