Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bodartsite moet uitgroeien tot volwaardige poort naar Leuvense binnenstad

Bodartsite moet uitgroeien tot volwaardige poort naar Leuvense binnenstad

De voorziene verdwijning van het viaduct aan de Tervuursevest vormt een ideale aanleiding voor het Leuvense stadsbestuur om de hele Bodartsite en zijn buurt op te waarderen. Deze omgeving moet uitgroeien tot een volwaardige stadspoort Bodart met veel aandacht voor groen, water en veilig verkeer. De Leuvense schepenen Carl Devlies en Dirk Robbeets en ruimtelijk planner Sara Claeys presenteerden onlangs het verfijnde ontwerp voor dit project. De stad Leuven, gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest, fungeert als opdrachtgever. Palmbout-Urban Landscapes uit Rotterdam, Carin Jannink landschap en stedenbouw uit Rotterdam en Transport & Mobility uit Leuven werden geselecteerd als ontwerpers. Bij dit ambitieuze project zijn behalve de stad ook het Vlaamse Gewest als beheerder van de ring, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos (die advies hebben gegeven) evenals de KU Leuven betrokken. De stad heeft tevens al contact gehad met een aantal privé-eigenaars in dit gebied.

In de lente van 2014 presenteerde het stadsbestuur reeds het eerste ontwerp voor de heraanleg van de stadspoort Bodart. De geplande afbraak van het viaduct dat de Koning Boudewijnlaan scheidt van het stadshart vormt immers een uitstekende gelegenheid om het ruimere gebied rond de kruising Tervuursevest/Koning Boudewijnlaan te herdenken en deze al jaren weinig aantrekkelijke en ondoeltreffende toegangspoort tot de binnenstad aan het eind van de Koning Boudewijnlaan te revaloriseren. Inmiddels is het ganse ontwerp o.m. ten gevolge van een uitgebreide bevraging bij de buurtbewoners verfijnd.

Het eerste ontwerp werd in mei 2014 uitgebreid voorgesteld aan de buurt, waarbij zowat negentig belangstellenden (op erg actieve wijze overigens, soms zelfs met eigen schetsen) deelnamen aan één van de vier info- en raadpleegmomenten. Tijdens deze bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de stad en de ontwerpers werden zowel de grote lijnen van het project als de plaatselijke ongemakken uitvoerig besproken. Hierbij werd o.m. aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het wat verwaarloosde 'Bodartbos' in deze dichtbebouwde omgeving, de link naar de scholen in de binnenstad, de vandalismegevoelige Bodartparking die tegemoetkomt aan een grote parkeerbehoefte en de belangrijke busverbinding tussen de IJzerenmolenstraat en de Kapucijnenvoer. Deze input bood de stad en de ontwerpers nieuwe inspiratie.

Het aangepaste voorstel dat hieruit recent volgde, behoudt de grote lijnen van het eerste ontwerp waarover trouwens opmerkelijk veel eensgezindheid bestond. Over de concrete uitwerking heerste evenwel meer discussie. Alle deelnemers kregen een uitgebreide mail met o.a. de aanpassingen per thema. Rond deze tijd moet ook de rest van de omgeving een nieuwsbrief ontvangen met de stand van zaken. Hierbij worden vijf uitgangspunten gehuldigd voor deze site, die de schakel vormt tussen het groene landschap van de zuidelijke Dijlevallei en de binnenstad.

Het eerste uitgangspunt is dat het bestaande landschap de basis vormt van de ganse omgevingsheraanleg. Vooral beide waterlopen die de ring kruisen, de Voer en de Dijle, blijven structurerend voor de toekomstige inrichting van het gebied. Ze verbinden het buitengebied en de binnenstad, dwars op de Tervuursevest: de Voer verbindt de omgeving van het studentencomplex De Vesten met de Kapucijnenvoer, de Dijle linkt de omgeving van het Sportkot met het Groot Begijnhof en (via een nieuwe brug) de Schapenstraat en de Parijsstraat.

De Dijle en de Voer structureren overigens niet alleen de paden, maar worden ook zoveel mogelijk opengelegd en zichtbaar gemaakt. Zelfs de verbinding tussen beide, die het waterpeil van de twee waterlopen reguleerbaar maakt, wordt aan de oppervlakte gebracht. Een vistrap organiseert de vismigratie tussen de Dijle en de Voer.

Het overvloedig aanwezige groen langs de Geldenaaksevest en het begin van de Ruelensvest/Naamsevest wordt in de mate van het mogelijke doorgetrokken op de Tervuursevest en de Koning Boudewijnlaan, zodat dit één geheel vormt. Het Bodartbosje zelf wordt toegankelijk gemaakt en zal een makkelijke fiets- en voetgangersverbinding vormen tussen de Koning Boudewijnlaan en de IJzerenmolenstraat.

Ongelijkvloerse verbindingen

Het tweede uitgangspunt zijn nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen. Fietsers en voetgangers zullen ongelijkvloers (op niveau - 1,5) het autoverkeer (op niveau + 1,5) op de ring kunnen kruisen. Op die manier kunnen zowel hun veiligheid en comfort als de vlotte doorstroming van het autoverkeer gewaarborgd worden. Deze niveauverschillen, die fietsonvriendelijke tunnels en lastige doorsteken overbodig maken, verzekeren twee veilige en lichtlopende verbindingen tussen de campus Arenberg en de binnenstad.

Het derde uitgangspunt is de hertekening van autoverbindingen, waarbij de toegankelijkheid van de Kapucijnenvoer moet bewaard blijven. Het autoverkeer zal zich iets anders dan vandaag afwikkelen, met een nieuwe verbinding tussen de Koning Boudewijnlaan en de Kapucijnenvoer. Terwijl wagens vandaag rechtstreeks van de expresweg deze vernieuwde woonstraat inrijden, zullen ze een terugdraaibeweging moeten maken met een keerlus aan het huidige tankstation. Zo wordt meer ruimte gecreëerd voor de bewoners, fietsers en voetgangers op de aansluiting tussen de Kapucijnenvoer en de ring.

De wagens die vanuit de Naamsepoort richting Koning Boudewijnlaan rijden, zullen links afslaan i.p.v. eerst rechts voor te sorteren. Zo kan de weg langs de huizen aan de binnenstad worden opgewaardeerd tot een rustigere parallelweg.

De Bodartsite is de laatste van vijf door het structuurplan geselecteerde multifunctionele ontwikkelingspolen.

Uitgangspunt vier is hoogwaardig openbaar vervoer. Om de doorstroming daarvan te waarborgen, is op de Tervuursepoort aan de binnenzijde hiervoor een vrije baan voorzien vanaf de Dijle tot voorbij het kruispunt met de Koning Boudewijnlaan. De stedelijke buslijn Kapucijnenvoer-IJzerenmolenstraat krijgt een doorsteek over de Tervuursevest, die alleen toegankelijk is voor bussen.

Het vijfde uitgangspunt zijn de bouwmogelijkheden. De wegeninfrastructuur en het weelderige groen en water creëren op termijn een interessant raamwerk dat niet alleen aantrekkelijke publieke ruimtes doet ontstaan maar ook heel wat bouwmogelijkheden biedt. Daarom werd in deze fase reeds afgetoetst welke functies interessant kunnen zijn op welke locaties. Zo kan de zone van de huidige Bodartparking op termijn ruimte bieden aan een ondergrondse parking met daarboven winkelruimtes, (stads)woningen en kantoren. De Arenbergcampus kan mits enkele ingrepen op een meer representatieve wijze aan de vesten liggen (met o.a. het beschermde Gymnasium en één nieuwbouw). De omgeving tussen het Begijnhof en de Tervuursevest kan anders worden ingericht. En de Carrefour-supermarkt kan verhuizen naar een andere plek om plaats vrij te maken voor de weginfrastructuur en uitzicht op het achterliggende groen. Er wordt onderhandeld om die eventueel onder te brengen in de Bodartsite zelf.

De Bodartsite is de laatste van vijf door het structuurplan geselecteerde multifunctionele ontwikkelingspolen op de vesten. Nu deze studie is afgerond, volgt een extra opdracht om ook de Naamsepoort en omgeving in het geheel in te passen. Beide studies moeten de basis vormen voor een later ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) dat al deze visies in afdwingbare juridische structuren giet.

Ontwikkelingsvisie

'Vermits de brug over de Tervuursevest door de Vlaamse overheid moet vervangen worden, willen we een landschappelijk karakter geven aan dit gebied dat wordt bepaald door de vest en de Koning Boudewijnlaan. Tijdens de participatieoefening bleek alvast veel belangstelling voor het water, het groen, de parking, de nabijheid van de scholen, de positie van de zwakke weggebruiker en de verbinding met het openbaar vervoer. Al deze aspecten zijn meegenomen in de ontwikkelingsvisie', licht de Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies toe.

Zo komt er een waterpartij onder het viaduct en is tussen de binnen- en de buitenring een middenstrook voorzien. 'We plannen twee fietsverbindingen: aan de brug en aan het Sportkot, waar de fietserstunnel verdwijnt en waar twee bruggen komen voor de binnen- en buitenring en de fietsers onder de bruggen door kunnen. We voorzien ook een vlotte verbinding naar de scholen, waarbij het verkeer dat niet in de richting van de Kapucijnenvoer moet wordt vermeden', signaleert Carl Devlies.

Aan de binnenstad is nieuwe woonontwikkeling mogelijk.

Hij suggereert dat de Carrefour, die niet thuishoort in dit landschap, zou kunnen verplaatst worden zodat op die plek ruimte kan vrijgemaakt worden voor Sport en Bewegings- en Revalidatiewetenschappen in combinatie met bv. een fuifzaal. Ook op de site tussen het Groot Begijnhof met de Faculty Club en de Tervuursevest zou een ontwikkeling van groen en bouw kunnen plaatsvinden.

Ruimtelijk planner Sara Claeys, die namens de stad als coördinator fungeert van dit project, voegt eraan toe dat de Vloput onder het viaduct, een zeer technische constructie, meer zichtbaar wordt gemaakt. 'De Dijle is verstopt achter de Spui. De Dijlevallei zal geaccentueerd kunnen worden. De vandaag gelijkgrondse fiets- en voetgangersverbindingen worden lichtjes naar beneden getrokken en het autowegdek lichtjes naar boven, waardoor we vlotte verbindingen scheppen', verklaart ze. De ruimtelijke planner benadrukt tevens dat de ring een verdeelfunctie heeft om de stad binnen te komen en geen rechtstreekse aansluiting meer zal bieden.

'Zolang we geen alternatief hebben voor de bussen blijft de Bodartparking, die vandaag o.m. dienstdoet als randparking voor school- en reisbussen, bestaan; dit gebied kan wel afzonderlijk ontwikkeld worden. Het huidige Bodartpark, vroeger een kasteelpark waarin zich nog een oude villa bevindt, is niet toegankelijk en is slecht onderhouden, maar bevat wel zeer waardevolle bomen waaronder een belangrijke rij beschermde beuken en heel wat exoten. Het moet een toegankelijke groene plek worden aan de ring. Op de campus van de KU Leuven wordt alles geherstructureerd, zodat het park meer naar de kant van de ring wordt getrokken. Het Gymnasium kan een prominentere rol krijgen. Aan de binnenstad is nieuwe woonontwikkeling mogelijk. De Volmolen, die oorspronkelijk dateert van de zestiende eeuw en vandaag verborgen is achter de buitenring, komt in het midden tussen de binnen- en de buitenring en kan gereconstrueerd worden', hopen de vertegenwoordigster van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Carl Devlies.

Sara Claeys, schepen Devlies en schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets menen dat het viaduct op zich nog wel even voort kan, maar hopen toch binnen een termijn van tien jaar werk te kunnen maken van dit project. 'Onze prioriteit is nu het Vuntcomplex, waarover we onlangs nog met de bevoegde minister hebben gesproken. Zodra de studie van de Naamsepoort afgerond is, start nog deze legislatuur de opmaak van het rup', blikken ze vooruit. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring