Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Blik op de toekomst

Tragere groei van het particuliere verbruik, snellere groei van investeringen en export. Dat is in feite wat de Nationale Bank voorspelt in haar economische prognoses voor België voor dit en de volgende twee jaar, althans als men de vergelijking maakt met het recente verleden maar ook met de ontwikkeling in de buurlanden. Dit is een logisch gevolg van het regeringsbeleid. Want dat mikt op een sterkere concurrentiekracht voor onze ondernemingen, en die kan er alleen komen door de koopkracht van de gezinnen wat af te romen. Dat gebeurt in hoofdzaak door de indexsprong, die de groei van lonen en sociale uitkeringen remt.

In alle gevallen zou de blik gericht moeten blijven op de langere termijn.

Het is goed dat deze simpele waarheid even doordringt. Politici plegen nogal eens een waas voor die waarheid te houden, meestal omdat ze niet echt willen erkennen dat ze inderdaad inkomen en dus koopkracht wegnemen van hun kiezers. Maar men kan de competitiviteit van bedrijven alleen opkrikken via een herverdeling van inkomens naar die ondernemingen toe. En die inkomens kunnen eigenlijk alleen komen van de andere twee sectoren in de economie, de overheid en de particulieren. De overheid heeft het zelf moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, en is dus niet echt in staat om de bedrijven extra te steunen, omdat zij zelf haar deficit nog uit de weg moet ruimen. Alleen kan ze voor wat soelaas zorgen door lasten op bedrijven of op loonkosten die bedrijven dragen te verschuiven naar andere dingen zoals consumptie, milieu en vermogen - dat is de fameuze tax shift waarover politiek nog zoveel onduidelijkheid heerst. Maar afgezien daarvan kunnen het dus enkel de particulieren of gezinnen zijn die middelen afstaan. En dat is, nogmaals, wat met de indexsprong aan de hand is.

Over die waarheid hoeven politici zich overigens niet te schamen. Integendeel. De indexsprong mag dan wel koopkracht remmen, hij heeft aan de andere kant twee effecten die heilzaam zijn... en de gezinnen finaal ook ten goede komen. Vooreerst kunnen ondernemingen de mildering van de loonkosten in hun prijzen op de internationale markten vertalen, waardoor ze meer competitief worden, meer kunnen exporteren en dus meer produceren, wat uiteindelijk resulteert in meer winsten maar ook meer jobs en inkomens voor werknemers. Vervolgens maken lagere loonkosten het ook mogelijk kapitaal te vervangen door goedkoper geworden arbeid, waardoor bij gegeven productie de werkgelegenheid wordt aangemoedigd. Ook dat werkt een grotere groei van arbeidsinkomens in de hand.

Normaliter halen de competitiviteits- en werkgelegenheidseffecten van de maatregel het ruimschoots op het negatieve koopkrachteffect. Uit oefeningen van de Nationale Bank blijkt ook dat dit het geval is, want op termijn zorgt de indexsprong netto voor zeker 30.000 extra jobs. Alle effecten doen zich wel niet tegelijk voor: de intering op koopkracht ziet men onmiddellijk, de gunstige impact op concurrentiekracht en werkgelegenheid wordt pas zichtbaar na zekere tijd, de tijd die nodig is opdat de ondernemingen de gunstige gevolgen van verlaagde prijzen in hun exportcijfers kunnen incasseren of ertoe besluiten om de gestegen productie ook in extra jobs om te zetten.

Vandaar ook dat de groei volgens de vooruitzichten van de Nationale Bank op korte termijn wat tegenvalt in vergelijking met het buitenland. Geen reden om daarover te kniezen, want op termijn wordt de groei beter en vooral duurzamer, want gesteund op meer export en investeringen.

Er is alle aanleiding toe om dat beleid extra kracht te geven door een tax shift die de loonlasten verder vermindert. Het is wel zaak om voor de financiering daarvan op zoek te gaan naar elementen die niet op concurrentiekracht en jobcreatie wegen. En het verdient zeker ook aanbeveling om maatregelen te overwegen die een billijke verdeling van lasten en lusten in de hand werken. De lasten lineair verminderen voor mensen die al een job hebben en de financiering gaan zoeken bij indirecte belastingen die lagere inkomens relatief zwaar treffen, lijkt dan bijvoorbeeld niet de beste optie; werkgeversbijdragen proportioneel sterker verlagen voor mensen met lagere lonen die moeilijk aan de bak komen, en financieren met een zekere verzwaring van lasten op vermogensinkomens, is vanuit dat oogpunt geschikter.

Maar finaal moet de politiek hierover oordelen. In alle gevallen zou de blik daarbij gericht moeten blijven op de langere termijn. En zou het onmiddellijke voor- of nadeel, ook politiek, wat uit het gezichtsveld moeten worden gehouden. Er is per slot van rekening geen electorale vervaldag in het verschiet...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette