Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belgische wegenbouwsector wuift Claude Van Rooten uit

Belgische wegenbouwsector wuift Claude Van Rooten uit

Claude Van Rooten (derde van l.) werd uitgebreid gelukgewenst door de sprekers tijdens zijn viering.

Liefst 200 genodigden woonden in CC Wolubilis in Sint-Lambrechts-Woluwe de muzikaal opgeluisterde viering bij n.a.v. de pensionering van Claude Van Rooten, die al sinds 1976 actief is in de bouwwereld en de voorbije 18 jaar het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) leidde. Vanaf 2006 doceerde deze charmante wegenautoriteit tevens als lector aan de ULB en sinds 2017 is hij voorzitter van de mondiale wegenvereniging PIARC (Permanent International Association of Road Congresses), een functie die hij nog anderhalf jaar blijft waarnemen. Vijf sprekers die Claude Van Rooten tijdens zijn rijke loopbaan kruisten, loofden zijn vele kwaliteiten tijdens deze academische zitting, die als thema “18 jaar onderweg…” meekreeg.

Liefst 200 genodigden woonden in CC Wolubilis in Sint-Lambrechts-Woluwe de muzikaal opgeluisterde viering van Claude Van Rooten bij, die als thema “18 jaar onderweg…” meekreeg.

Hélène Jacquot-Guimbal, algemeen directeur van IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux), kent Claude Van Rooten al bijna elf jaar. “Je hebt me sterk geholpen in een internationale wereld die ik aanvankelijk niet goed kende. Zo werd ik volwaardig lid van de FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories), waarvan jij voorzitter was. Netwerking is essentieel opdat het Europese onderzoek zijn plaats kan behouden op wereldvlak, maar een Europese visie uitbouwen met vele landen is zeer moeilijk. Financiering helpt om consortia te vormen; maar zodra de kredieten uitgegeven zijn, keert iedereen terug naar zijn labo”, betreurt ze.

Hélène Jacquot-Guimbal vindt samenwerking wel makkelijker in de wetenschap dan in andere domeinen omdat kennis één van die zeldzame dingen is die mensen kunnen delen en waarmee ze zich verrijken. Wetenschappers moeten samen begeesterende projecten opzetten, zodat sterkere en permanente banden worden gesmeed. Zo kan Erasmus + waarschijnlijk nog zichtbaarder en toegankelijker gemaakt worden voor onderzoekers buiten de universiteit om uitwisselingen te vergemakkelijken.

“Claude was nog voorzitter van de FEHRL toen we ons samen afvroegen wat gedaan moest worden opdat onze Europese regeringen zich opnieuw zouden interesseren voor onze wegen, die als vervuilend en milieuonvriendelijk werden beschouwd. We hebben verschillende projecten gestart zoals Forever Open Road om eraan te herinneren dat alle transportmiddelen een degelijke infrastructuur behoeven en dat de verwaarlozing ervan grote problemen veroorzaakt. Je hebt op dit onderwerp doorgewerkt als lid, ondervoorzitter en vandaag voorzitter van de PIARC. Als Beatles-fan lijkt hun song ‘Across the universe’ je dan ook op het lijf geschreven”, glundert ze.

Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en OCW-voorzitter, herinnert zich dat het OCW eind vorige eeuw onder het voorzitterschap van Marc Lemlin via een headhunter een nieuwe directeur-generaal zocht. “De gegadigde moest in de eerste plaats een goede, perfect tweetalige manager zijn met een duidelijke visie en kennis van de sector, met oog voor efficiëntie en effectiviteit en met aandacht voor de behoeften van de regio’s en de aannemers. Tijdens de selectieprocedure bleek Claude Van Rooten algauw de geknipte persoon om dat OCW-team te leiden: hij bezat een diploma burgerlijk bouwkundig ingenieur en was perfect tweetalig Frans en Nederlands, terwijl ook Engels en Duits voor hem geen “vreemde” talen waren. Claude had ervaring met leidinggeven in de directie van een Duitse firma gespecialiseerd in openbare werken, kan het goed uitleggen en won dan ook snel het vertrouwen van het bestendig comité en de algemene raad, al liet de finale beslissing toch nog wat op zich wachten. Bij zijn aantreden zette hij meteen de toon van zijn toekomstgerichte strategie om het OCW de missie te laten vervullen waarvoor het in 1952 was opgericht: de technische vooruitgang in de wegenbouw door wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht bevorderen en coördineren”, vertelt hij. Recent hertaalde Claude Van Rooten deze missie nog in “Als onderzoeks-, expertise- en kenniscentrum wil het OCW meebouwen aan kwaliteitsvolle, duurzame en veilige wegen, dragers van mobiliteit en ontwikkeling in onze maatschappij.”

Drie pijlers

“Claude Van Rooten zette in op drie pijlers die deze missie moeten schragen: onderzoek, bijstand en kennisoverdracht. O&o is de eerste pijler. Claude wilde de positie van het OCW als onpartijdig toonaangevend onderzoekscentrum in België en op internationaal niveau handhaven door voort deskundigheid te verwerven in onze kerngebieden, geleid door een wil tot technologische vernieuwing. De jongste twee decennia heeft het OCW, voortbouwend op de kennis uit o&o, advies en bijstand ontwikkeld tot een volwaardige tweede pijler. Dit dienstbetoon neemt diverse vormen aan: technische en documentaire bijstand, technologische dienstverlening, medewerking aan technische specificaties en aan de voortdurende aanpassing van de nationale voorschriften en de standaardbestekken van de drie Belgische gewesten, en het verrichten van proeven en metingen. Aan vakmensen, die vaak snel een doeltreffende oplossing voor bijzondere problemen nodig hebben, verlenen onderzoekers bijstand voor alle onderwerpen die tot de vakgebieden van het OCW behoren. Voor bijzondere actuele onderwerpen stelt het centrum aanvullend en met steun van de gewesten een brede technologische dienstverlening ter beschikking van alle Belgische bedrijven, in het bijzonder kmo’s. Door die contacten kunnen onderzoekers en technologische adviseurs de toepassing van innovatieve materialen en technieken stimuleren en voeling houden met de noden aan nieuw, diepgaander of sturend onderzoek in de sector”, weet de OCW-voorzitter.

Kennisoverdracht, de derde pijler van Claude Van Rootens strategie, gebeurt door opleidingen in het eigen auditorium dat door diens toedoen tijdens de renovatie van de vestiging in Sterrebeek werd ingericht, of elders. “Deze opleidingen zijn van algemene aard, zoals de (intussen reeds zestiende) winteropleiding die te oordelen naar het nog steeds groeiende succes beantwoordt aan een reële behoefte.  Ze kunnen ook over een specifiek onderwerp gaan, zoals visuele inspecties voor wegennetbeheer of visueel rioolonderzoek, of zelfs op maat van de klant worden aangeboden. Voor deze specifieke opleidingen staat trouwens in het OCW een Belgian Road Academy in de steigers. Het centrum verspreidt informatie o.m. door eigen publicaties (handleidingen, synthesen, researchverslagen, meetmethodes, …), zijn driemaandelijkse tijdschrift OCW Mededelingen en de bijbehorende dossiers, zijn website en studiedagen”, deelt de administrateur-generaal van AWV mee.

Tom Roelants meldt dat Claude Van Rooten het OCW een duidelijke totaalvisie op de weg heeft meegegeven als volwaardig onderdeel van een integraal en duurzaam vervoersysteem met aandacht voor alle weggebruikers, de leefomgeving en de sociaaleconomische context. “Vanuit die visie behoren ook verkeersveiligheid, mobiliteit en leefmilieu al jaren tot diens vakgebieden en loopt duurzame wegenbouw als een rode draad door alle activiteiten. In 2010 ondertekende Claude Van Rooten namens het OCW het Europese handvest Verkeersveiligheid, waarmee het zich ertoe verbond bij te dragen tot de Europese doelstelling om het aantal verkeersdoden op Europese wegen met 25.000 te verminderen”, verklaart hij.

Drie hoekstenen

Om die ambitieuze strategie te realiseren steunde Claude Van Rooten op drie hoekstenen: overleg, samenwerking en kwaliteit. “Wat overleg betreft werden zeven technische comités onder Claudes impuls in het OCW gevormd die nog steeds in de benamingen van de drie technisch-wetenschappelijke afdelingen weerspiegeld zijn. Hierin overlegt het OCW met vertegenwoordigers van zijn klanten over hun noden en rapporteert het hierover aan het Comité voor het Programma, dat de krijtlijnen voor onderzoek en dienstbetoon uitzet. In het technisch comité 1 B Mobiliteit kruisten onze wegen elkaar voor het eerst en maakte ik als ingenieur van AWV begin 2002 kennis met de directeur-generaal van het OCW”, herinnert de OCW-voorzitter zich.

Samenwerking is volgens Claude Van Rooten als tweede hoeksteen een absolute must om te schitteren in de onderzoekswereld omdat de middelen van het centrum beperkt zijn. Daarom moet het OCW in sommige domeinen het initiatief nemen en in andere informatie en kennis van derden benutten, externe middelen aanwenden en waar mogelijk synergieën aangaan. “Het meest sprekende voorbeeld is Claudes voortrekkersrol, eerst als secretaris en later als voorzitter, in de Belgische Wegenvereniging (BWV) die in 2000 ontstond uit een fusie van twee verenigingen. Ze zet als nationaal comité een lange traditie van actieve Belgische medewerking in de World Road Association PIARC voort. België was medeoprichter van deze Wereldwegenvereniging en ik was erbij toen Claude in september 2016 in Kaapstad als ‘eerste afgevaardigde’ van ons land quasi unaniem tot voorzitter van PIARC werd verkozen. Hij blijft nog tot eind 2020 voorzitter van dit wereldwijde forum voor meer dan 200 landen. Het is de eerste keer in meer dan honderd jaar dat een Belg deze eer te beurt valt”, looft Tom Roelants.

In deze verenigingen kruisten hun wegen elkaar opnieuw. De OCW-voorzitter herinnert zich het Winterwegencongres van PIARC in Turijn in 2006 en de Wereldwegencongressen sinds Parijs in 2007, waarbij Claude tijdens een memorabele Belgische avond in Mexico de aanwezigen verbaasde met zijn grote muzikale talent. Ze werkten ook samen als respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter van die BWV.
“Als derde belangrijke hoeksteen moet het centrum zijn diensten onpartijdig en op een kwalitatief hoogstaand niveau aanbieden. In 2000 werd een kwaliteitszorgsysteem ingevoerd voor proeven en onderzoeksresultaten en sindsdien is het OCW door BELAC als geaccrediteerd laboratorium erkend. Sedert 2010 is dit kwaliteitszorgsysteem geëvolueerd naar een kwaliteitsmanagementsysteem. De principes van dit systeem gelden niet alleen i.v.m. proeven, maar ook voor het management van alle activiteiten (onderzoek, bijstand, bibliotheek, …).  Ook inzake kwaliteit heeft Claude er steeds naar gestreefd mensen met verschillende opleidingen aan te trekken om multidisciplinaire teams samen te stellen voor een integrale aanpak en om als innovatief onderzoekscentrum steeds beter te presteren”, weet Tom Roelants.

Zo komt hij nog bij een vierde, maar voor Claude Van Rooten niet de minste hoeksteen. “Hoe vaak heb je niet onderstreept dat “mensen de rijkdom van een kenniscentrum zijn” en hoe trots en geëmotioneerd stond je in 2012 niet met al jouw mensen op het podium n.a.v. 60 jaar OCW?” We praatten ook uitvoerig over o.m. de hoekstenen van jouw strategie en visie toen onze wegen elkaar in 2010 kruisten aan het klaverblad in Lummen. Die gedachtewisseling en dialoog legden mee de grondslag voor onze samenwerking toen ik in 2015 OCW-voorzitter werd. Je opvolgster moet vanuit jouw visie het OCW naar de toekomst leiden, terwijl jij je als voorzitter van de World Road Association PIARC zal blijven inzetten voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling. Als blijk van waardering voor je jarenlange inzet bij het OCW en je blijvende engagement in PIARC heeft de Algemene Raad in zijn vergadering van 14 december 2018 beslist om jou met ingang van 1 maart 2019 de titel van eredirecteur-generaal toe te kennen”, besluit de OCW-voorzitter.

Statistieken in grondmechanica

Prof. Jean-Claude Verbrugge herinnert zich nog dat Claude Van Rooten als burgerlijk ingenieur Bouwkunde aan de ULB afstudeerde. “Hij schreef er zijn thesis aan het Laboratorium voor Bodemmechanica waar ik net mijn doctoraatsthesis beëindigd had gebaseerd op een onderzoek gefinancierd door het OCW. Deze briljante, sympathieke en efficiënte student zag er met zijn lange golvende haar wat uit als een kunstenaar, die trouwens ook een muziekinstrument bespeelde. We praatten vaak over zijn thesis die een toen behoorlijk origineel onderwerp aankaartte: het belang van het gebruik van statistieken in grondmechanica. Het besluit van deze thesis was: ofwel maak je correcte statistieken en zijn hierbij een aantal te dure proeven vereist ofwel maak je vereenvoudigde hypotheses waarvan de door Claude Van Rooten opgestelde inventaris zijn grenzen toonde. De jury gaf hem een toen zeer zeldzame 19/20 voor deze thesis waarvoor hij drie prijzen kreeg”, meldt hij.

Claude Van Rooten startte zijn carrière bij de Entreprises François et fils en hun contacten verminderden. “Ik vernam vervolgens dat hij een briljante loopbaan uitbouwde in de Antwerpse regio. We ontmoetten elkaar opnieuw in 2000 tijdens de cocktail ter gelegenheid van zijn benoeming als directeur-generaal van het OCW. Deze reünie werd het vertrekpunt van een samenwerking in het kader van een technisch comité dat hij net had opgericht. Hierdoor werden onze contacten weer regelmatiger”, meldt de spreker.

In 2006 kwam bij de pensionering van Marc Lemlin de cursus ‘Wegen’ vrij aan de ULB. Bij die gelegenheid werd het onderwerp uitgebreid tot ‘Ontwerp en beheer van vervoersinfrastructuur’, het aantal uren werd beperkt en het werd een keuzevak. Claude Van Rootens kandidatuur als docent werd aanvaard en hij vulde deze cursus in op basis op zijn persoonlijke ervaring en die van zijn OCW-medewerkers. “Hij trok studenten aan met zijn pedagogische kwaliteiten en de actualiteit van zijn onderricht dat fundamentele en praktische aspecten nauw met elkaar verbond, maar vooral door de rijkdom van zijn menselijk contact. Deze academische bladzijde is intussen omgedraaid”, stipt prof. Verbrugge aan.

De organisatoren van deze viering hadden ook Claude Van Rootens hechte vriendin Francine Bodderez gevraagd om het verhaal van hen beiden te vertellen. “In 1987 startten onze kinderen hun schoolopleiding aan het Musica, een Antwerpse basisschool met een bijzonder pedagogisch project: muziek integreren in alle lessen. We ontmoetten elkaar toen de school begin september een infoavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen organiseerde. Onze beide gezinnen beslisten om  te carpoolen en Claude en ik zetten zich in voor de oudervereniging waarvan Claude na een jaar voorzitter werd en ik zijn assistente. Hij heeft me veel geleerd”, stelt ze.

De kinderen gingen samen naar de muziekschool en mevrouw Van Rooten, zij en de vier kinderen gingen rond Pasen met skivakantie in een volgestouwde bedrijfswagen van Claude. “We zagen elkaar ’s zomers in de bergen voor een stapdag en rond de jaarwisseling skieden we samen in de Dolomieten.  Toen mijn echtgenoot enkele moeilijke jaren op het vlak van tewerkstelling kende, stelde Claude hem voor om zijn team bij DSI te vervoegen. Hij werd aangesteld als verantwoordelijke voor de afdeling ‘Speciale bouwmethodes’ en er volgden een tiental jaren van intense samenwerking met prachtige projecten zoals de luchthaven van Zaventem, het VEV-kantoor in Antwerpen en bankkantoren”, herinnert ze zich.

De concurrentie nam evenwel sterk toe en haar man werd geconfronteerd met keiharde en vaak oneerlijke praktijken waaraan hij geenszins wilde deelnemen. “Ik besloot daaruit dat brugpensioen wenselijk was. Claude zal hier echt niet blij mee geweest zijn, maar hij heeft dit wel geregeld en daarvoor zal ik hem altijd dankbaar blijven”, vertelt Francine Bodderez.

Als goede vrienden zagen en zien zij en Claude Van Rooten elkaar af en toe om van gedachten te wisselen en bekommernissen te bespreken.“In ons privéleven hebben we ook enkele veranderingen gekend, maar in momenten van nood hebben we elkaar altijd zo goed mogelijk gesteund, meer bepaald toen Claudes nieuwe partner Vera ernstig ziek werd en we de strijd hebben verloren. De laatste weken waren heel hard. Gelukkig waren er ook de kinderen, vooral de oudste dochter Anke die al haar tijd aan haar gewijd heeft in het palliatief centrum. Vera is in 2003 één dag vóór mijn man overleden. Sindsdien proberen we rond deze datums elkaar te zien”, verklapt ze.

Ze zal ook nooit vergeten dat Claude Van Rooten begin 2015 ernstig ziek in bed lag. “Op een dag trachtte ik hem tevergeefs te bellen op zijn vaste lijn en zijn gsm. Na ettelijke tevergeefse pogingen ben ik in mijn wagen gesprongen en hem thuis gaan opzoeken. De deur was gesloten en zijn wagen stond voor de deur. Ik had drie mogelijkheden: de deur forceren, de politie bellen of iemand contacteren die een sleutel had. Eén van de dochters is gekomen en we hebben Claude in een ernstige toestand aangetroffen. We hebben onmiddellijk een dokter geroepen en Claude is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Dankzij de vastberadenheid van ons allen leeft hij nog”, beëindigt Francine Bodderez haar emotionele betoog.

PIARC

Patrick Malléjacq, secretaris-generaal van de World Road Association PIARC, noemt PIARC en Claude Van Rooten onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Claude was aanwezig op alle wereldcongressen en Winterwegencongressen sinds Kuala Lumpur (1999) in Durban (2003), Turijn-Sestriere (2006), Parijs (2007), Québec (2010), Mexico (2011), Andorra (2014), Seoel (2015) en Gdansk (2018). Hij was secretaris en vervolgens voorzitter van het Belgisch nationaal comité tussen 2000 en 2018 en eerste afgevaardigde voor België van 2014 tot 2018. Claude bekleedde twee mandaten in het uitvoerend comité van 2005 tot 2012 en was voorzitter van de Communicatiecommissie van 2005 tot 2008 en vertegenwoordiger van België in de jury van de PIARC-prijzen in 2003 (Durban), 2007 (Parijs) en 2011 (Mexico). Hij was personeelslid van 2000 tot 2012 en werd verkozen tot erelid in 2013. In Woluwe heb ik kennis gemaakt met Claude toen hij voorzitter was van de FEHRL bij mijn aankomst aan de LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) die daarna IFSTTAR zou worden”, deelt hij mee.

Patrick Malléjacq leerde een uitzonderlijke en steeds hoffelijke man kennen die naar zijn partners en collega’s kan luisteren en rekening lijkt te houden met hun standpunten. “Zo ontwikkelden we tijdens een algemene vergadering van de FEHRL de notie ‘Forever Open Road’. Dat is marketing, heb ik je toen horen zeggen, en dat is ook jouw genie. Als zakenman weet je immers heel goed dat een degelijke techniek ook nog degelijk moet voorgesteld en verkocht worden. Tijdens verschillende toppen van het International Transport Forum (ITF) in Leipzig ben je tussenbeide gekomen naast ministers om de absolute noodzaak te benadrukken om over kwaliteitsvolle, goed onderhouden en voldoende gefinancierde infrastructuur te beschikken die wordt gemoderniseerd om nieuwe mobiliteitsdiensten te bieden. Terloops promootte je er ook PIARC”, looft de spreker.

Eind 2016 werd Claude Van Rooten in Kaapstad verkozen tot voorzitter van de vereniging, volgens zijn medestanders omwille van zijn zin om kennis te delen, zijn luisterbereidheid, zijn kennis als ingenieur en zijn kwaliteiten als diplomaat, leider en visionair.

“Ik heb al twee jaar met veel plezier met Claude gewerkt en waardeer samen met mijn collega’s zijn menselijke warmte, luisterbereidheid en ervaring met de privésector. Claude is overtuigd van het nut van internationale uitwisselingen, die PIARC vergemakkelijkt, en die toelaten om elders ontwikkelde goede prakrijken als inspiratie te laten dienen voor de methodes en producten van elk land zodat tijd en kwaliteit gewonnen worden, om de ervaringen en verwezenlijkingen van iedereen te promoten, om een netwerk van experts en collega’s te vormen die in geval van nood kunnen ingeschakeld worden en om kennisproducten zoals rapporten uit te werken die zoveel mogelijk mensen van nut zijn. Kortom, internationale uitwisselingen zijn efficiënt en goedkoop”, beklemtoont de spreker.

PIARC zal Claude Van Rooten zeker nog aan de slag houden gedurende de andere twee jaar van zijn mandaat. “Zo heb je de naam doen evolueren van de vereniging waarvan je zowat mee aan de wieg stond. Je doet de realisatie van het werkplan versnellen, zodat talrijke rapporten vóór oktober en het congres worden gepubliceerd. Je doet de voorbereiding van het volgende strategisch plan versnellen door de experts te engageren die belast worden met de uitvoering ervan; toen je het voorzitterschap hebt aangenomen, verliepen zeven jaren tussen de uitdrukking van een behoefte en de aflevering van een rapport. Je erkent de cruciale plaats van ondernemingen en tracht alle stakeholders te betrekken. Je bereidt als voorzitter het 26ste Wereldwegencongres in Abu Dhabi voor, een première voor ons in dit deel van de wereld, en doet het ritme van het congressen evolueren. En je tracht alle standpunten te horen en de wegen en PIARC te promoten”, prijst Patrick Malléjacq.

Als “past-voorzitter” wordt Claude Van Rooten automatisch lid van het uitvoerend comité. Hij geeft al tijdens zijn mandaat richtingen aan voor die periode, inclusief voor de organisatie van het 16de Internationaal Winterwegencongres in 2022 in Calgary en van het 27ste Wereldwegencongres in 2023 in Praag. “Het is trouwens kenmerkend voor het dynamisme en enthousiasme dat Claude Van Rooten dat slechts één gastheer gevonden werd voor het 26ste congres en zich onder diens voorzitterschap drie kandidaten aanboden voor het 27ste congres”, besluit de secretaris-generaal van PIARC zijn lofrede van deze warme en toegankelijke teamspeler begiftigd met een rijk technisch en muzikaal talent.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Brussel is van 3 tot 6 oktober voor de eerste keer gaststad voor het jaarlijkse ISOCARP World Planning Congress. Het evenement vindt plaats in het Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Voor de praktische organisatie van dit congres[…]

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Meer artikels