Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belangrijke vernieuwingen in de Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening

Belangrijke vernieuwingen in de Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening

© ©oxie99 - stock.adobe.com

Met het decreet van 8 december 2017 betreffende een wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (kortweg de ‘Codextrein’), werden een aantal belangrijke nieuwigheden doorgevoerd in de Vlaamse regelgeving. Er werden onder andere (last minute) nog belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan een aantal regels omtrent de omgevingsvergunning, die op 1 januari 2018 ook op gemeentelijk niveau in werking trad. We geven hierna een overzicht van enkele belangrijke vernieuwingen (1).

Geen bezwaar? Dan ook geen beroep!

Een eerste noemenswaardige verandering betreft het feit dat een omwonende (of zoals het decreet het omschrijft ‘het betrokken publiek’) alleen nog beroep zal kunnen aantekenen tegen een omgevingsvergunning wanneer die omwonende ook effectief een bezwaar indiende tijdens het openbaar onderzoek. Een belanghebbende die dus tijdens het openbaar onderzoek niet reageerde, zal geen beroep meer kunnen aantekenen tegen de afgeleverde omgevingsvergunning. Hierop bestaan slechts drie uitzonderingen:

  • De omwonende behoudt zijn beroepsmogelijkheid als het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
  • Ook wanneer het beroep is ingegeven door een opgelegde vergunningsvoorwaarde kan de omwonende alsnog beroep aantekenen;
  • Wanneer aangetoond wordt dat de omwonende door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek zal hij tot slot ook nog beroep kunnen aantekenen. (2)

Opnieuw meer bouwmogelijkheden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Aangezien uit de praktijk bleek dat er in landschappelijk waardevol agrarisch gebied nog zéér moeilijk vergunningen konden worden bekomen voor het oprichten van nieuwe constructies greep de decreetgever in. In het nieuwe artikel 5.7.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt nu verduidelijkt wanneer nieuwe handelingen en werken in zulk gebied aanvaardbaar zijn.

Volgens de decreetgever mogen in zulke gebieden alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in de grondkleur aangegeven bestemming, evenals handelingen en werken die de landschapsontwikkeling of -opbouw tot doel hebben. Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen dient rekening te worden gehouden met de actueel in het gebied aanwezige karakteristieke landschapselementen en landschapsopbouw. In deze gebieden mogen slechts handelingen en werken worden uitgevoerd in zoverre op basis van een afweging wordt aangetoond dat het aangevraagde ‘landschappelijk inpasbaar’ is in het gebied.
Voor de gebieden die daarnaast ook nog deel uitmaken van een erfgoedlandschap of een beschermd cultuurhistorisch landschap is de decreetgever wel strenger. In die gebieden mogen slechts werken worden uitgevoerd in zoverre op basis van een afweging wordt aangetoond dat het aangevraagde de in het gebied aanwezige karakteristieke landschapselementen en landschapsopbouw niet in gevaar brengt.

De decreetgever preciseert ook nog expliciet dat wanneer in een vergunning voorwaarden zouden worden opgelegd m.b.t. landschapsintegratie van nieuwe gebouwen, dit niet automatisch impliceert dat de werken niet inpasbaar zouden zijn in de omgeving.

Door deze wijziging zou de strenge rechtspraak omtrent de beperkte bouwmogelijkheden in de langschappelijk waardevolle gebieden weer gemilderd moeten worden. (3)

De invoering van het ‘mini’ as-builtattest

De Vlaamse wetgever had grootse plannen met het zogenaamde as-builtattest. Dit zou een verplicht attest worden met daarin een verklaring dat een bepaalde constructie niet, of slechts marginaal, afwijkt van de vergunde plannen. Het attest zou vervolgens gevalideerd worden door het college van burgemeester en schepenen, en opgenomen worden in het vergunningenregister. Het attest zou bovendien ook een verplichte bijlage gaan worden bij onderhandse en notariële verkoopovereenkomsten inzake onroerend goed. (4)

De decreetgever heeft deze piste evenwel verlaten en heeft nu een beperkter soort as-builtattest ingevoerd in de artikelen 4.2.7 t.e.m. 4.2.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Vooreerst is het as-builtattest slechts een facultatief document geworden. Als er sprake is van handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is, dan kan de architect die belast is met het toezicht op de uitvoering van de vergunde handelingen een as-builtattest uitreiken op verzoek van zijn opdrachtgever. Daarin kan de architect verklaren dat de uitgevoerde handelingen beantwoorden aan de verleende vergunning indien er geen grotere afwijkingen in maatvoering zijn dan deze die inherent verbonden zijn aan het bouwproces. Deze technische tolerantiemarge wordt het metsershaar genoemd.

Een afschrift van het as-builtattest kan (maar moet niet) bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, die dus ook niet tot validering ervan zullen overgaan. Het attest wordt dus ook geen verplichte bijlage bij verkoopovereenkomsten inzake onroerend goed. (5)

Prof dr. Steven Van Garsse,
UHasselt/Uantwerpen
Partner Equator Advocaten ntwerpen/Brussel

Mr. Anouck Vanermen,
Advocaat
Equator Advocaten Antwerpen/Brussel

(1)    In deze bijdrage worden slechts een aantal vernieuwingen belicht. De bijdrage kan dus geenszins limitatief worden opgevat.
(2)    Art. 133 Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.
(3)    Art. 94 Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.
(4)    Zie de artikelen 4.2.7 e.v. VCRO in hun vorige versie, zoals gepubliceerd op 20 augustus 2009. Deze bepalingen traden evenwel nooit in werking.
(5)    Art. 56 Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels