Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Dit najaar scherpt de Europese Unie heel wat regelgeving aan die moet bijdragen aan een toekomstgericht, duurzaam en circulair watergebruik. De regels in verband met drinkwater, stedelijk afvalwater en afvalwaterhergebruik en het beleid rond chemische stoffen worden geëvalueerd en verfijnd. Wat is er de komende maanden allemaal op komst?

Dit voorjaar presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de drinkwaterrichtlijn. Dit najaar start de triloog, waar de Europese Commissie, het Europees parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Een triloog gaat soms over het uitwerken van technische details, maar kan ook over politiek gevoelige onderwerpen gaan die essentiële onderdelen van een voorstel betreffen.
 
Op 28 mei kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de minimumvereisten in geval van hergebruik van afvalwater afkomstig van een rioolafvalwaterzuiveringsinstallatie voor irrigatiedoeleinden in de landbouw. Ook hierover wordt een triloog gestart.
 
Op dit moment weten we dat het voorstel ontstond in een context van aanpassing aan de klimaatverandering en dat het ontwerp tegelijk de circulaire economie wil stimuleren. De voorgestelde minimumvereisten zijn risicogebaseerd. Tegelijk wordt ruimte voorzien voor afwijkingen in het kader van een demonstratieproject en wil men een flexibele regeling die de lidstaten de mogelijkheid biedt om gericht in te zetten op afvalwaterhergebruik.
 
De Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Overstromingsrichtlijn ondergaan dit najaar een ‘fitness check’. Een aantal inzichten tot verbetering van deze richtlijn (o.a. op het niveau van financiering, de methodiek van kosten-baten analyse en een meer systemische aanpak) kan gevonden worden in het rapport ‘The EU Water Framework Directive - Beyond the analysis of the partial success’ .
 
Gezien de belangrijke rol die rioolwaterzuiveringsinstallaties spelen in de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden water van goede kwaliteit, bekijkt Europa hoe deze richtlijn beter kan aansluiten bij de Europese Kaderrichtlijn Water.
 
Zo gaat men na welke rol rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kunnen spelen om een breder pallet aan verontreinigingen uit het afvalwater te halen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen bekijkt men dan weer de potentiële rol voor rwzi’s bij het recupereren van energie, grondstoffen en… water.
 
Op de Europese milieuraad van ministers op 26 juni werden een aantal richtlijnen gedefinieerd voor het ontwikkelen van een beleidsstrategie voor chemische stoffen. Daarbij werden de volgende thema’s gedefinieerd:
Het verwerven van meer inzicht in de impact van chemicaliën (en mengsel) op milieu, gezondheid, biodiversiteit, veerkracht van ecosystemen (o.a. via de ontwikkeling van monitoringtools voor het meten van toxiciteit).
Het gebruik van groene chemicaliën en ‘non-chemical’-alternatieven.
Het in rekening brengen van zogenaamde ‘cocktaileffecten’ bij risicoanalyses en risicobeheer.
De ontwikkeling van een actieplan om het niet-essentieel gebruik van pfas (poly- en perfluoralkylstoffen) aan banden te leggen.
De eerder gepubliceerde strategie rond geneesmiddelen in het milieu wordt voort uitgewerkt (‘EU Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment’)
Het uitwerken van maatregelen in het bestrijden van microbiële resistentie, het voorkomen van verspreiding van nanomaterialen en hormoonverstoorders in het leefmilieu.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Bouwonderneming Besix wint het contract voor de vernieuwing van een 1,46 km lange kademuur langs de rechteroever van het Albertkanaal in Schoten. Het gaat om een project van de Vlaamse Waterweg ter waarde van 8,3 miljoen €. De werken[…]

15/01/2021 | ProjectenBesix
Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Meer artikels