Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV test asfalt bij verlaagde temperatuur en innovatieve wegverlichting

AWV test asfalt bij verlaagde temperatuur en innovatieve wegverlichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gelooft in de voordelen van pps-constructies en experimenteert met innovaties zoals asfalt met verlaagde temperatuur, Carbon Free-Ways en vernieuwende wegverlichting. Dat verklaarde Tom Roelants eind februari tijdens de Wegen Tender Day in Itterbeek. De administrateur-generaal van AWV overliep tijdens zijn presentatie een aantal nieuwe projecten en bekeek hoe duurzaamheid hierin wordt verankerd. Hij onderzocht tevens welke nieuwe en innovatieve technieken hierbij vereist zijn en welke uitdagingen zich nog aanbieden. Na hem werden op deze studiedag ook nog Gert Osselaer (senior projectleider BAM), Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten), Dirk Erreygers, (GSJ Advocaten), Leo van Es (senior adviseur/specialist directie Inkoop- en Contractmanagement Rijkswaterstaat) en Huub de Lange (directie Inkoop- en Contractmanagement Rijkswaterstaat) als sprekers aangekondigd.

'AWV behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit realiseren voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Het is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de optimalisatie van het wegenpatrimonium, de organisatie van het verkeer en het mee vormgeven van het beleid. AWV wil dit doen door een correcte en tijdige communicatie, evenwichtige en objectieve programma's, een goed beheer van de aanwezige kennis en door kwalitatief en innovatief te werken. Daarbij huldigt het vijf doelstellingen: de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen, iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden om zich te verplaatsen en daardoor deel te nemen aan het maatschappelijke leven, de verkeersonveiligheid in Vlaanderen voort terugdringen met het oog op het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers, ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren en de schade aan milieu en natuur terugdringen', signaleerde Ir. Tom Roelants.

De administrateur-generaal van AWV bekeek vervolgens de investeringen en het onderhoud van wegen. 'Het Standaardbestek 250, dat sinds 1996 bestaat, tracht te streven naar uniformiteit, kwaliteit en efficiëntie bij het aanbesteden van wegenwerken. Vorig jaar werd met versie 3.1 de vijfde update gelanceerd met een aanpassing aan de jongste ontwikkelingen en Europese normen. We mikken ook op een continue verbetering door inzichten te verwerken en lessen te trekken uit vorige versies. Tot de nieuwigheden behoren een opfrissing van de terminologie (bv. de nomenclatuur van de signalisatie) en de certificatie van wegenisbeton (bestond reeds voor asfalt; strikte eisen voor samenstelling; betere garantie op duurzaamheid). We evolueren steeds meer naar prestatie-eisen voor markeringen en afschermende constructies (minimale prestatie-eisen opgelegd in het bestek; meer vrijheid voor de aannemer in de keuze van materiaal en uitvoering zonder kwaliteitsverlies). Er is ook de mogelijkheid om asfalt bij verlaagde temperatuur aan te leggen (onderscheid tussen productie bij hoge en verlaagde temperatuur (105-160° C (asfalt)/< 200° C (gietasfalt); de keuze tussen klassiek asfalt en asfalt bij verlaagde temperatuur ligt bij de producent)', meldde Tom Roelants.

De A11 is in uitvoering.

Hij somde tevens een aantal projecten op m.b.t. het structurele onderhoud en de vervanging van bruggen (vernieuwing viaduct Kiewit (N74 Hasselt), geraamd op 12,4 miljoen ' en uit te voeren in 2015; complex Aalter, geraamd op 27 miljoen ' en dit jaar op het programma; E40 - vervangen brug over de Tijarm van de Schelde, geraamd op 9 miljoen ' en volgend jaar op het programma), fietspaden (N458 (Gent) - aanleggen van verhoogd aanliggende fietspaden, geraamd op 2 miljoen ' en dit jaar in uitvoering; de fietsbrug op de R0 in Zaventem, als design & build op de markt gebracht waarbij de aannemer een aantal vrijheidsgraden krijgt om het project te verfijnen, geraamd op 5,7 miljoen ' en op het programma van 2016), doortochten (heraanleg doortocht de Hille in Wingene, geraamd op 2,9 miljoen ' en in uitvoering; herinrichting doortocht N32 in Roeselare, geraamd op 2,2 miljoen ' en in uitvoering) en met het oog op de verkeersveiligheid (heraanleg ring Aalst (R41) die hopelijk dit voorjaar in uitvoering wordt gegeven en die op 37,6 miljoen ' wordt geraamd; herinrichting van de zone carpool tot de Bosstraat in Lummen, die op 1,9 miljoen ' wordt geraamd en die eveneens dit jaar in uitvoering gaat).

AWV neemt ook deel aan pps-constructies. Hierbij gelden als algemene principes een samenwerking tussen het Vlaamse Gewest (49%) en PMV (51%) om juridisch-financiële kennis sneller in huis te halen via Via-Invest om projecten voor te bereiden en als lasthebber op te treden (AWV brengt technische kennis bij), een delegatie voor de voorbereiding van de projecten en lasthebber voor de overheidsopdrachtenprocedure en een minderheidsparticipatie op het moment van de financial close.

Noord-zuid

'Gerealiseerd zijn reeds de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem, de noord-zuidverbinding Kempen en de R4-zuid. De A11 is in uitvoering en de N60 Ronse, de N74 noord-zuidverbinding Limburg, de N8 optimalisatie Verbinding Ieper-Veurne, de R0 Brusselse ring en de R4-west/oost zijn gepland. Het project N60 Ronse omvat het weghalen van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum, de ontsluiting van de regio door de aanleg van de N60-rondweg ten westen van het stadscentrum en de verbetering van de fietspaden. De geschatte bouwkost bedraagt ongeveer 150 miljoen '. De start van de offertefase is dit voorjaar gepland. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2016 of waarschijnlijk eerder begin 2017 starten en tot half 2019 duren. Voor de N74 noord-zuidverbinding Limburg heeft de Vlaamse regering het grup definitief vastgesteld. Het project omvat de aanleg van het omleidingstracé ten westen van de dorpskernen van de gemeente Houthalen-Helchteren. De bouwkost wordt op 350 miljoen ' geschat. De (her)start van de offertefase, die een aantal jaren geleden reeds gestart was, is dit voorjaar voorzien. De beslissing van de Vlaamse regering kan nog wel aangevochten worden. De volledige uitvraag moet nog gebeuren en de finale onderhandelingen zullen nog wel wat tijd vergen. Ik verwacht dat we ten vroegste in de tweede helft van 2017 een contract kunnen sluiten', deelde de administrateur-generaal van AWV eind februari mee.

De ombouw van de R4-Oost en de R4-West tot primaire wegen omvat de herinrichting van een aantal kruispunten, de bouw van ongelijkvloerse aansluitingen en het wegwerken van fietsstroken. De geschatte bouwkost bedraagt 150 miljoen '. De start van de werkzaamheden is in 2018 voorzien, al kan bij de voorbereiding misschien wel wat tijd worden gewonnen. De R0 Brusselse ring wordt aangepakt met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid (heel veel ongevallen, o.a. door de talrijke in- en uitvoegbewegingen, veroorzaken er heel veel tijdverlies), het ontlasten van het onderliggende wegennet en het vergroten van de doorstroming waarbij het doorgaande en het lokale verkeer worden gescheiden. Er zijn twee deelprojecten (zone Noord en zone Zaventem). De mer-procedure werd al in 2014 gestart en wordt de komende maanden voortgezet.

Het project N8 Ieper-Veurne omvat de aanpassing van de verkeerswisselaar A19/N38, een nieuw complex op de N38 ter hoogte van de Pilkemse weg, omleidingswegen van Ieper tot Woesten en rond de gemeente Hoogstade en de herinrichting en aanleg op drie rijstroken van de N8 van Woesten tot Veurne. De geraamde bouwkost bedraagt 90 miljoen '. 'Eind 2014 vernietigde de Raad van State het grup voor de grote omleiding. We bekijken hoe we dat probleem kunnen oplossen', meldde Ir. Tom Roelants.

Hijzelf gelooft wel in pps-constructies als nieuwe manier van denken. 'Hierbij moeten we rekening houden met drie belangrijke uitgangspunten: een programma van (prestatie-)eisen (PvE; wat moet het eindresultaat zijn en niet hoe komen we daartoe'), de risicoverdeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en de meerwaardecreatie. Maak vooraf duidelijke afspraken om risico's achteraf te vermijden. Samenwerken loont: maak werk van een intensief voorbereidingstraject, blijf binnen het budget en de tijd en zorg voor een actieve inbreng van de aannemer. Uniformiteit inzake het proces (hoe verloopt de biedprocedure, ''), het contract en de leidraad loont. Aandachtspunten zijn wel de discussie over het principe van (ontwerp)vrijheid versus (contract)garantie (waarbij datgene wat we voorgespiegeld krijgen ook gerealiseerd wordt) en de vraag wat na de onderhoudsperiode gebeurt. Ik hoop in de toekomst op esr-neutraliteit (de vraag of we dit binnen of buiten de begroting kunnen doen) en de evolutie van financieringsmechanisme naar meerwaardecreatie door o.a. de inbreng van de aannemer. De specifieke aanbestedingsprocedures (concurrentiedialoog) kunnen we in klassieke projecten ook oppikken', verklaarde Tom Roelants, die eraan toevoegde dat AWV jaarlijks zowat 300 contracten sluit.

Proefvakken

AWV schenkt ook veel aandacht aan innovatie en duurzaamheid, al tracht het zulke projecten zo beperkt mogelijk te houden omwille van de hinder die ze veroorzaken. 'Voor het proefvak op de A17 van Brugge naar Ruddervoorde (tien jaar waarborg) behoren dwarsvlakheid (spoorvorming), langsvlakheid en stroefheid tot de eisen bij de definitieve oplevering. We hebben vrij positieve ervaringen met avt-proefvakken (asfalt bij verlaagde temperatuur), waarbij de keuze bij de asfaltproducent ligt en niet bij de voorschrijver (AWV), op de E19 afrit 5 Kleine Bareel (eerste proefvak in België, aangelegd in maart 2013), op de Scheldelaan in Antwerpen (aangelegd in maart 2014), op de N171 in Kontich (Carbon Free-Ways, aangelegd in mei 2014) en op de Scheldelaan in Antwerpen (voorzien voor april). M.b.t. Carbon Free-Ways hebben we bij een proefproject voor de heraanleg van een weg de CO2-uitstoot als gunningscriterium vooropgesteld. De aannemer berekent bij de inschrijving de geschatte uitstoot met een aantal tools. Na de werkzaamheden maakt AWV een herberekening van de CO2-uitstoot op basis van gemeten reële waarden. Een concreet project is de N171 in Kontich tussen de Keizershoek en de Pierstraat (vervangen top- (4 cm) en onderlaag (6 cm), 2 x 2 rijstroken = 2 x 11 m, 1 km lang, ongeveer 22.000 m², pakweg 600.000 ', snelheid 90 km/uur). We hopen tot een eenvoudige standaardmethode te komen rekening gehouden met de toekenning van scores (50% prijs, 50% CO2). De controles gebeuren door Copro. Tot de tools bij Carbon Free-Ways behoren een koolstofteller en een traffic tool', lichtte de administrateur-generaal van AWV toe.

We investeren in camera's ter hoogte van elk complex en op strategische plaatsen.

Als basiscontract voor aannemingen van elektronische, elektrische, mechanische en hydraulische installaties en van uitrustingen voor telecommunicatie wordt het Standaardbestek 270 in acht genomen, dat sinds 2012 bestaat en SB240 vervangt. Om de vier jaar vindt een update plaats; een nieuwe versie is in opmaak en wordt hopelijk eind dit jaar uitgegeven.

Tom Roelants overliep ook nog een aantal geplande projecten. 'Vooreerst richten we onze aandacht op meet- en observatiesystemen. Zo investeren we in camera's ter hoogte van elk complex en op strategische plaatsen en werken we aan de structurele vernieuwing en digitalisering van ons verouderde camerapark. We beschikken over 1.400 roodlicht- en snelheidscamera's; onze handhavingscamera's zijn deels al gedigitaliseerd. Inzake meetlussen wordt de volgende jaren een proefproject over mobiele telefoniedata gestart waarbij o.m. gezocht wordt om (betrouwbare, maar snel verstoorde) inductielussen te vervangen door een alternatief. M.b.t. dynamische signalisatie doen we aan netwerkvakmanagement met drie variabele infoborden (A12 noord voor het knooppunt Antwerpen-Noord, R0/E19 voor het knooppunt Halle en R0 binnenring voor het knooppunt Strombeek-Bever), aan basiswegvakmanagement met variabele infoborden langs de wegkant na elke oprit en eventueel tussen op- en afritten plus meetlussen om de 1,5 km (E19 van Loenhout tot de RSS-zone tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel, E34 van de parking in Vorselaar tot knooppunt Ranst en E313 van knooppunt Ranst tot Geel-Oost) en aan wegvakmanagement met rijkstrooksignalisatie om de 750 m plus meetlussen en camera's (R2 tussen aansluitingen E34 en A12, R0 aanrijzones Vierarmentunnel, E40 vanaf knooppunt Heverlee tot knooppunt Sint-Stevens-Woluwe en E17 vanaf complex Sint-Niklaas (N16) tot de bestaande RSS-zone in Kruibeke)', deelde de administrateur-generaal van AWV mee.

Ook aan innovatieve wegverlichting wordt gewerkt. 'Eind 2012 werd beslist om de E19 vanaf de R0 in Machelen tot het complex in Kontich te vernieuwen. We hebben een keuze gemaakt tussen de offertes op basis van de 'life cycle cost' en hebben geen technologie opgelegd, maar de keuze aan de aannemer gelaten. Natriumhogedruklampen (met een levensduur van zes jaar, energiezuinig, dimbaar en vervangbaar door led-lampen) werden toen als beste systeem vooropgesteld. De masten werden aangepast aan het specifieke traject', stelde Ir. Roelants.

Tot slot vermeldde hij een o&o-proefproject op de A12 afrit Stabroek, waar AWV drie types van led-verlichtingtoestellen op autosnelwegen wil testen. De testperiode bedraagt vijf jaar en de technische specificaties hebben betrekking op de lichtprestaties en het energieverbruik en op de levensduur en de betrouwbaarheid. Ook de beheersaspecten van led-armaturen (werkelijke gebruiksomstandigheden, onderhoud, wit (led-)licht en het effect op de weggebruiker en 'return on investment', 'life cycle cost' en 'life cycle management' worden in kaart gebracht. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse