Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architecten stellen vragen bij haalbaarheid 'as-built'-attest

Gerelateerde onderwerpen :

Architecten stellen vragen bij haalbaarheid 'as-built'-attest

Een as-builtattest is een attest waarin wordt verklaard dat een constructie of gebouwencomplex niet of slechts beperkt mag afwijken van de plannen die werden ingediend voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of bij de melding. De regelgeving over het as-builtattest is nog niet in werking en er is ook nog geen timing bekend gemaakt. Er kunnen dus nu nog geen as-builtattesten worden aangevraagd of bekomen. Steeds meer architecten stellen zich echter vragen bij de haalbaarheid van dit attest. De Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) neemt nu over deze kwestie een duidelijk standpunt in.

'Het zou natuurlijk het eenvoudigst zijn als we voor elk gebouw een attest mochten kunnen opmaken dat bevestigde dat er helemaal niet van de plannen afgeweken werd. Terwijl dit enkele decennia geleden, toen het bouwen nog geregeld werd door de bestemming vermeld in het gewestplan, een handvol bepalingen in een bijzonder plan van aanleg (bpa) of verkaveling aangevuld met enkele ongeschreven regels en gebruiken, nog wel had gekund, is dit tegenwoordig in de praktijk steeds minder haalbaar', stelt de BVA.

Door de steeds complexer wordende regelgeving, met stedenbouwkundige verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, opgelegd vanuit uiteenlopende invalshoeken, met masterplannen en duurzaamheidmatrices en met externe adviezen van brandweer, toegankelijkheid, welstand, duurzaamheid, erfgoed, mobiliteit, ' die mekaar steeds vaker tegenspreken, wordt het immers hoe langer hoe moeilijker om zekerheid te krijgen omtrent de kansen op het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Verschillende voorschriften kunnen niet gewaarborgd worden door dimensionele grenswaarden.

“Het opmaken van een uitvoeringsdossier met inbegrip van de studies betreffende stabiliteit en technieken in de fase van de stedenbouwkundige aanvraag is in die context dan ook een onverantwoord economisch risico. Deze technische studies worden dan ook noodgedwongen uitgesteld tot na het bekomen van de vergunning. Precies dit achteraf integreren van de resultaten van deze studies bij de omzetting van het plan van de stedenbouwkundige aanvraag naar het uitvoeringsplan maakt aanpassingen onvermijdelijk', vindt de beroepsvereniging.

'Daarmee komen we op het delicate begrip 'slechts beperkt' uit voorgaande definitie. In het verleden werden verschillende pogingen ondernomen om een zogenoemde 'marginale afwijking' eenduidig te definiëren. Deze pogingen bleken echter steeds ontoereikend omdat de betreffende materie te complex bleek om op eenvoudige wijze te benaderen. Definities die een bevredigend antwoord gaven voor specifieke situaties, bleken onbruikbaar omdat ze dit helemaal niet waren voor talloze andere toepassingen', vervolgt de BVA.

In de praktijk is het de architect die bij het opmaken van de uitvoeringsplannen alle aanpassingen moet toetsen aan de regels die hij hanteerde opdat voor zijn initieel plan een stedenbouwkundige vergunning zou worden afgeleverd. Een grenswaarde voor een dergelijke afwijking is echter niet eenvoudig vast te leggen, omdat deze zeer sterk bepaald wordt door de concrete situatie. Zo maakt het in veel gevallen niet uit dat een betonnen kolom breder wordt dan voorzien.

Maar als deze kolom in een doorgang staat en daardoor de minimale afmetingen in functie van de rolstoeltoegankelijkheid of vrije vluchtweg bij brand niet respecteert, is dit een ander verhaal.

De dikte van de vloerplaten aanpassen op vraag van de ingenieur stabiliteit is geen probleem, tenzij hierdoor de minimale verdiepingshoogte niet meer gehaald wordt. De plaats van de schoorsteen aanpassen moet kunnen, tenzij deze hierdoor te dicht bij andere constructies komt en de betreffende normen overschrijdt. Verschillende voorschriften hebben trouwens niet enkel te maken met afmetingen, maar ook met materialen, kleuren, technische karakteristieken ' Ze kunnen dan ook niet gewaarborgd worden door dimensionele grenswaarden.

Haalbaarheid

Kortom, het niet toestaan van afwijkingen tussen het plan van de vergunning en het uitvoeringsplan is volgens de BVA in de praktijk niet haalbaar; maar de grenzen van afwijkingen vastleggen in percentages of absolute afmetingen is niet alleen ontoereikend en inefficiënt, maar bovendien eindeloos complex en bijzonder arbeidsintensief.

De architectenverenigingen hebben er daarom in het verleden voor gepleit de attestering te beperken tot enkele van de meest wezenlijke kenmerken van het gebouw, namelijk:

De inplanting van het gebouw;

De omvang van het gebouw (volume en hoogte);

De bestemming van het gebouw.

'Door de controle toe te spitsen op deze aspecten is de attestering wel uitvoerbaar en zijn ook de grenswaarden vast te leggen. Handhaving en rechtszekerheid betreffende de belangrijkste aspecten van het gebouw worden ermee ondersteund. Alle andere aspecten eigen aan een stedenbouwkundige vergunning worden daardoor niet minder belangrijk. Ze worden alleen op een ander niveau benaderd. Elke overtreding blijft strafbaar, maar ieder wordt geacht onschuldig te zijn tot zijn of haar schuld bewezen is, ook zonder een attest dat de onschuld a priori moet bewijzen', besluit de Beroepsvereniging voor Architecten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels