Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Archeologische zones in stadskernen worden van kracht vanaf juni

Gerelateerde onderwerpen :

Alle 58 steden in Vlaanderen met een kern die beantwoordt aan de criteria van een 'historische stadskern' werden vorig jaar opgenomen in de eerste afbakening archeologische zones. Het gevolg van een vaststelling als archeologische zone is dat je vanaf juni een bekrachtigde archeologienota moet voegen bij een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning als de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 300 m² of meer bedraagt en de percelen geheel of gedeeltelijk in de archeologische zone liggen.

Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters is erover bekommerd dat dit voor lokale besturen en particulieren een vrij hoog kostenplaatje met zich zal brengen. Ook maakt ze zich zorgen over de duurtijd. Men zal werkzaamheden pas kunnen starten wanneer alle maatregelen uit het archeologische verslag zijn uitgevoerd. 'Heel wat werken zullen daardoor vertraging oplopen. Ik pleit er dan ook voor om het financieel beheersbaar te houden en om de administratieve procedures zo kort mogelijk te houden', zegt Peeters. Ze peilde bij Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois naar een stand van zaken.

'De 58 historische stadskernen zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones. De bezwaren uit het openbaar onderzoek n.a.v. het vaststelling van 58 archeologische zones zijn ondertussen behandeld. De behandeling van de bezwaren is per zone opgenomen in een bijlage bij het vaststellingsbesluit. Voor de archeologische zones van Ieper en Torhout hebben de bezwaarschriften aanleiding gegeven tot een aanpassing van de afbakening. Voor beide zones is de afbakening verkleind', stelt minister Bourgeois in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Peeters.

Solidariteitsfondsen

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet enerzijds in een premie voor buitensporige opgravingskosten en anderzijds in de mogelijkheid tot oprichting en ondersteuning van archeologische solidariteitsfondsen. Zo wordt tegemoetgekomen aan de bekommernis dat de kosten van archeologisch onderzoek in sommige gevallen de draagkracht van initiatiefnemers overstijgen of buitensporig zijn in verhouding tot de omvang of de waarde van het bouwproject in kwestie. Overheden, organisaties en ondernemingen die regelmatig als bouwheer optreden, hebben er belang bij om lid te worden van een archeologisch solidariteitsfonds. Op 31 maart 2015 vond een verkennende vergadering plaats van minister Bourgeois met mogelijke geïnteresseerden voor het oprichten van een archeologisch solidariteitsfonds. 'Het doel van dat overleg was om het oprichten van een fonds aan te moedigen, knelpunten op te sporen en de nodige achtergrond te creëren voor het uitwerken van de uitvoeringsbepalingen. Deze samenkomst gaf aan dat verschillende partijen de mogelijkheden voor de oprichting bestuderen. Elke sector wil zeker zijn dat een fonds een antwoord biedt op maat van de specifieke noden uit hun sector', stelt Geert Bourgeois.

Een aanvraag tot erkenning van een archeologisch solidariteitsfonds is tot op vandaag nog niet ingediend. 'De verplichting tot archeologisch onderzoek bij vergunningen uit het Onroerenderfgoeddecreet treedt in werking op 1 juni. Dit moment brengt zeker evolutie in de materie. Ik voorzie daarom nog geen bijkomende stappen maar ben steeds bereid om samen met geïnteresseerden in gesprek te gaan om een archeologisch solidariteitsfonds vorm te geven en dit vast te leggen in een overeenkomst', stelt minister Bourgeois. Hij geeft voorts nog mee dat tot begin februari 116 aanvragen voor aanduiding als erkend archeoloog werden ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Premie

Hoe de premie voor buitensporige opgravingskosten berekend zal worden, staat nog niet helemaal vast. 'Het Onroerenderfgoedbesluit bepaalt hoe deze forfaitaire premie berekend zal worden. De berekening bevat o.m. een franchise, een basiskost en variabelen die deze basiskost beïnvloeden en nog verder te bepalen zijn in een ministerieel besluit', besluit de minister.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

In de stad Torhout wordt door de lokale politie Kouter een nieuw politiegebouw met een honderdtal werkplekken gerealiseerd. Het ontwerp is van META architectuurbureau uit Antwerpen. Voor iedere stap in het ontwerpproces werd nauw samengewerkt[…]

13/05/2022 | Projectennieuwbouw
Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

MAXXI in Rome gaat uitbreiden en wordt dubbel zo groot

MAXXI in Rome gaat uitbreiden en wordt dubbel zo groot

Nieuwbouw voor academie en harmonie van Nazareth

Nieuwbouw voor academie en harmonie van Nazareth

Meer artikels