Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen verhoogt leegstandstaks

Gerelateerde onderwerpen :

,
Antwerpen verhoogt leegstandstaks

In de strijd tegen leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij heft de stad Antwerpen een belasting op leegstaande woningen en gebouwen, op uiterlijk verwaarloosde woningen of gebouwen en op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.

Het Antwerpse college keurde zopas de herziening goed van deze belastingreglementen. Behalve het optrekken van de stedelijke tarieven worden nog een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Voor de stad Antwerpen blijft de strijd tegen verwaarlozing en voor kwaliteitsvolle woningen heel belangrijk, zoals ook bepaald in het bestuursakkoord. Door een strijd te voeren tegen leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij kan de kwaliteit en de kwantiteit van het woonaanbod en handelspanden verbeterd worden. De stad besteedt heel wat aandacht aan het proactief informeren, sensibiliseren en helpen van eigenaars. Zo kunnen eigenaars aanspraak maken op een renovatiepremie voor handelspanden.

Verwaarlozing

Met het heffen van een belasting op leegstaande woningen of gebouwen, op verwaarloosde woningen of gebouwen en op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen kan de stad eigenaars stimuleren om de toestand van hun pand aan te pakken. Bovendien kan de stad ook sanctionerend optreden tegen hardnekkige vormen van leegstand en verwaarlozing. Deze belasting is dus een bijkomend instrument in een reeks van stedelijke maatregelen.

Aanpassingen

De wijzigingen kaderen enerzijds in de invoering van de omgevingsvergunning en anderzijds in de wijzigingen in de Vlaamse wetgeving. Vanaf aanslagjaar 2017 heft Vlaanderen niet langer een belasting op ongeschikt- en onbewoonbaarheid en op uiterlijk verwaarloosde woningen en gebouwen. Zo wordt een dubbele heffing, en een dubbele administratieve belasting zowel voor de administraties als voor de eigenaars vermeden. De aanpassing van twee belastingen naar één mag echter niet tot gevolg hebben dat globaal genomen milder wordt opgetreden tegen de eigenaars. Daarom beslist de stad Antwerpen om de stedelijke tarieven op te trekken. Voor ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen, bedragen de nieuwe tarieven 3.500 € per woning en 1.200 € per kamer. Voor uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen 55 € per vierkante meter (met een minimum van 2.000 €). Het bedrag van 6.000 € voor een onroerend goed dat niet wind- en/of waterdicht is, blijft ongewijzigd.

Ook de tarieven voor leegstaande woningen en gebouwen worden verhoogd. Leegstaande gebouwen en terreinen zijn een teken van slecht ruimtegebruik en halen bovendien het imago en de leefkwaliteit van een wijk naar beneden. De stad heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het opsporen van leegstaande panden. Door deze actieve inzet is er een vollediger beeld op de leegstand in de stad. In het belastingreglement zijn verschillende vrijstellingen opgenomen voor die eigenaars die daadwerkelijk actie ondernemen om een einde te maken aan deze leegstand. Zij die echter geen actie ondernemen, en waarvan de panden gedurende langere periode blijven leegstaan, worden geconfronteerd met een belasting. Om het sanctionerend karakter van deze belasting te versterken en om een einde te maken aan leegstand in de stad, beslist de stad Antwerpen om de tarieven op te trekken tot 2.800 € voor woningen of gebouwen en tot 800 € voor kamers.

“Uiterlijke verwaarlozing, verkrotting, ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en leegstand zijn storend, geven een onveilig gevoel en hebben een negatief effect op de buurt. Met de strijd tegen leegstand en verkrotting, maken we de stad aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen en voor bewoners om een kwaliteitsvolle woning te vinden. Deze belastingen zijn zowel regulerend als sanctionerend. Eigenaars die niet het nodige doen om hun gebouwen tijdig te renoveren en om verwaarlozing of leegstand tegen te gaan, worden geconfronteerd met een belasting”, besluit schepen voor Financiën Koen Kennis.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het[…]

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Meer artikels