Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen creëert nieuwe stadsdelen aan rand Ringparken

Gerelateerde onderwerpen :

,
Antwerpen creëert nieuwe stadsdelen aan rand Ringparken

© Luchtfotografie Henderyckx

De stad Antwerpen zet samen met de stadsbouwmeester en AG Vespa een ambitieus stadsvernieuwingsprogramma over en langs de Ring in gang. Aan de randen van de zeven Ringparken worden nieuwe levendige stadsdelen gerealiseerd die voor de verbinding zullen zorgen tussen de bestaande wijken en de nieuwe parken. Die visie is nu neergeschreven in een publicatie: 'Ringstad. Stad maken over de Ring'.

Onder de noemer van De Grote Verbinding zal de Antwerpse Ringzone transformeren tot een nieuwe grootstedelijke publieke ruimte door de creatie van zeven Ringparken en een Scheldebrug. Om deze parken wezenlijk deel te laten uitmaken van de stad, moet ook het omliggende stedelijk weefsel worden aangepast. Zo creëert men een verbinding tussen de parken en de omliggende wijken. Deze verbinding zal de vorm aannemen van nieuwe levendige stadsdelen die samen met de Ringparken een heuse Ringstad doen ontstaan. Die situeert zich langs de randen van de overkapping van de Ring.
 
De ontwikkelingen aan de randen van de parken zullen zorgen voor betere verbindingen tussen de bestaande wijken en de Ringparken. Er worden immers kansen gecreëerd voor betere toegangen, meer sociale controle en levendigheid. De Ringstad wil ook een bijdrage leveren aan de realisatie van de bouwshift, want door te bouwen op zowel multimodaal bereikbare locaties als op onderbenutte terreinen, kunnen potentiële en verder gelegen bouwlocaties gevrijwaard blijven.

Leidraden

De Visie Ringstad bouwt voort op de inzichten en ideeën die tijdens het participatief ontwerpproces werden ontwikkeld. De plannen zullen de komende jaren in overleg met alle partijen steeds concreter worden. Het visieplan probeert zowel de gewenste ontwikkelingszones als de beoogde dichtheid van die zones duidelijk af te bakenen. De Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp grijpt daarvoor terug naar enkele grote leidraden die de gemaakte keuzes onderbouwen.
 
De grootschalige overkapping creëert zowel de voorwaarde als de noodzaak om het stedelijke weefsel rondom de Ringzones aan te pakken en te activeren. Door toevoeging van nieuwe randbebouwing langs de binnenzijde van de Singel, zal het zicht op de toekomstige Ringparken aan de buitenzijde maximaal worden gevrijwaard. Zo wordt de Singel omgevormd tot een stedelijke boulevard.
 
Het Spoorpark zal zich uitstrekken van het Eilandje via Park Spoor Noord tot aan de Draakplaats in Zurenborg. Het loopt langs Spoorpark Oost aan de binnenzijde van het spoor en verderop, langs Borgerhout en een nieuw park met een fiets- en voetgangersverbinding op de verhoogde spoorterreinen en over de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei.
 
Nerven zijn de zachte verbindingen naar de Ringparken vanuit de omliggende wijken. Ze zorgen voor een fijnmaziger netwerk voor voetgangers en fietsers, dit als aanvulling op de bestaande bruggen, waar de beperkte ruimte met gemotoriseerd verkeer gedeeld moet worden. De connecterende vallei omvat de aaneengesloten groene Ringruimte die de bestaande grote parkenclusters en de groene restanten van de Brialmontomwalling buiten de Ring met elkaar verbindt. Deze groene vallei kan bijkomend versterkt worden door grotere verbindingen over en onder de bestaande bruggen te creëren.

Multimodale knoop

Bovenop de drie bestaande stationsomgevingen in de Ringzone (Luchtbal, Berchem en Zuid) komt er een multimodale knoop ter hoogte van Schijnpoortweg. De bedoeling is om op deze plekken kantoren, bovenlokale publieke voorzieningen of andere grootstedelijke functies te realiseren. In de zones tussen de knopen is er plaats voor gemengde woongebieden met lokale publieke voorzieningen voor de omliggende wijken en buurten. 
 
Parallel aan de Visie Ringstad werkt AG Vespa het instrument ‘hoederentiteit’ uit. Indien er meerwaarde op publieke gronden wordt gecreëerd, zal die terugvloeien naar de maatschappelijke doelstellingen zoals wijk- en buurtgroen, publieke voorzieningen en/of betaalbaar wonen. Ofwel wordt ze geherinvesteerd tijdens een volgende fase van de leefbaarheidsprojecten. Door dit principe toe te passen op een eerste selectie hoederentiteit-projecten, kan een ambitieus programma van stadsprojecten gerealiseerd worden.
Om de Visie Ringstad als aanvulling op ‘het Ringpark’ in één beeld samen te vatten, werd er een synthesekaart ontwikkeld. De kaart toont de bestaande en nieuwe stadsranden van de Ringruimte, de afbakening van de ontwikkelingsgebieden en de ruimte die voor verbindingen, pleinen en lokale publieke ruimte wordt voorzien. De publicatie ‘Ringstad. Stad maken over de Ring’ is digitaal te downloaden, net als de synthesekaart. Dat kan via deze link: https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/ringstad/media
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels